Offisielt fra statsråd 27. november 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. november 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

linkdoc032005-030043#docSt prp nr 29 (1998-99) Om samtykke til at Norge deltar i den 5. kapitaløkning i Den afrikanske utviklingsbank

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-040005#docSt meld nr 15 (1998-99) Årsmelding for Datatilsynet 1997

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050011#docOt prp nr 20 (1998-99) Om lov om endringer i lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 nr 107 (kommuneloven) m m linkdoc016005-040006#docSt meld nr 14 (1998-99) Om verksemda til Den Norske Stats Husbank 1996-97

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-050002#docOt prp nr 19 (1998-99) Om lov om endringer i lov av 14. desember 1917 nr 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m v og lov av 14. desember 1917 nr 17 om vassdragsreguleringer

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-040009#docSt meld nr 16 (1998-99) Om virksomheten til Posten Norge BA

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av lov 26. juni 1998 nr 47 om fritids- og småbåter. (Se også pkt 4 Delegasjon av myndighet)

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Ikrafttredelse av stortingsvedtak 17. juli 1998 til lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova).

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 17. november 1998 til lov om endringer i lov 4. februar 1960 nr 2 om borettslag m m. Loven trer i kraft fra 1. januar 1999.

Besl O nr 5 Lov nr 68

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. november 1998 om endringer i lov 28. februar 1997 nr 19 om folketrygd (folketrygdloven) og i enkelte andre lover.

Besl O nr 3 Lov nr 69

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift 22. mars 1991 nr 157 om regulering av eksporten av fisk og fiskevarer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 10. mai 1996 nr 420 om fastsetting av grader, yrkesutdanning og utdannelsesprogram, beskyttet tittel og normert studietid ved universiteter og høgskoler.

4.Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Myndighet etter lov 26. juni 1998 nr 47 om fritids- og småbåter delegeres. (Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Juan Francisco Molina Casares utnevnes til ulønnet konsul i Cancún, Mexico. (Se også pkt 6 Andre saker)

Seksjonssjef Jan Arne Munkeby beskikkes som spesialutsending (ministerråd) ved ambassaden i Maputo, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Betzy Marie Ellingsen Tunold beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Colombo, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Ekspedisjonssjef Tore Eriksen utnevnes til finansråd i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Halvor Hvideberg utneves til underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberst Ole Sannes utnevnes til brigader i Ingeniørvåpenet og beordring til tjeneste som sjef for Vernepliktsverket med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kulturdepartementet

Rådgiver Torunn Willadssen utnevnes til underdirektør i Kulturdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Direktør Jan Solberg utnevnes til departementsråd i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av en interim frihandelsavtale mellom EFTA-statene og PLO/PA og en landbruksprotokoll mellom Norge og PLO/PA.

Undertegning av en avtale mellom regjeringen i Republikken India og regjeringen i Kongeriket Norge om overføring av domfelte lovbrytere.

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Cancún, Mexico. (Se også pkt 5 Utnevnelser m v)

Forsvarsdepartementet

Odelsfrigjøring av gnr 75, bnr 2 og 32, gnr 88, bnr 1, 2, 8, 9, 10, 11 og 151 i Trysil – grunn til makeskifte.

Justis- og politidepartementet

Reguleringer av distriktsinndelingen i politi- og lensmannsetaten.

Sammenslåing mellom Flekkefjord politistasjon og Flekkefjord lensmannsdistrikt.

Overføring av lensmannstjenesten i Gratangen kommune fra Ibestad lensmannsdistrikt til Salangen lensmannsdistrikt.

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr 63, § 11, jfr § 12 og §§ 21, 22, 23, fredes Fensfeltet i Nome kommune, Telemark fylke.

Lagt inn 27. november 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen