Offisielt fra statsråd 27. oktober 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD
27. oktober 1995

Statsråd ble holdt på Oslo slott 20. oktober 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

1 Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ot prp nr 3 (1995-96) Om lov om 1) endringer i lov 17. juni 1966 nr. 19 om Norges fiskerigrense og om forbud mot at utlendinger driver fiske m.v. innenfor fiskerigrensen, lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske m.v. og lov 16. juni 1972 nr 57 om regulering av deltagelsen i fisket, 2) om samtykke til godkjennelse av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Canadas regjering om bevaring og håndhevelse på fiskeriområdet, undertegnet 30. juni 1995

St prp nr 5 (1995-96) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens vedtak nr. 35/95 av 19. mai 1995 om endring av protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA-landa si deltaking i HELIOS II

Utenriksdepartementet, handelssaker

St prp nr 6 (1995-96) Om samtykke til godkjennelse av en overenskomst om endringer i samarbeidsoverenskomsten mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige, undertegnet 29. september 1995

Administrasjonsdepartementet

St meld nr 6 (1995-96) Embetsutnemningar m.m. 1. juli 1994 - 30. juni 1995

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 4 (1995-96) Om lov om endringer i lov 4 juni 1976 nr 59 om aksjeselskaper m v (EØS-tilpasning)

Landbruksdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 2 (1995-96) Om omorganisering av høgre utdanning og forsking på landbruksområdet

2 Styrer, råd og utvalg

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal revidere regelverket for statlige anskaffelser:

Leder: Direktør Peter J. Tronslin, Stavanger


Underdirektør Stein Weber, Oppegård
Varamedlem: Førstekonsulent Hilde Aurom, Oslo

Førstekonsulent Elin Marie Furu, Oslo
Varamedlem: Avdelingsdirektør Osmund Jacobsen, Oslo

Rådgiver Mona Næss, Asker
Varamedlem: Rådgiver Per Arne Larsen, Oslo

Avdelingsdirektør Steinar Hauge, Oslo
Varamedlem: Underdirektør Ottar Ostnes, Oslo
Varamedlem: Underdirektør Knut Erstsaas, Oslo

Konsulent Siv Catherine Moe, Oslo
Varamedlem: Byråsjef Helle Klem, Oslo

Rådgiver Anders Myhren, Oslo
Konsulent Kari E. Olrud, Oslo

Adm. dir. Anne-Grete Ellingsen, Oslo
Varamedlem: Fagsjef Rangar Lie, Oslo

Advokat Arnhild Gjønnes, Oslo
Varamedlem: Advokat Jan Olav Dukan, Oslo

Stedfortredende avdelingsleder Knut Weum, Ringerike
Varamedlem: Siviløkonom Kari Lorentz-Larssen, Oslo

Amanuensis Thorvald Brun, Bergen
Varamedlem: Direktør Oddny Hegelstad Brun, Bergen

Som sekretærer oppnevnes:

Førstekonsulent Inger Roll-Matthiesen, Oslo
Førstekonsulent Pål Hellesylt, Oslo

3 Utnevnelser

Administrasjonsdepartementet

Rådgiver Unni Korsnes utnevnes til avdelingsdirektør i Administrasjonsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Statsadvokat Vidar Stensland utnevnes til førstestatsadvokat ved Troms og Finnmark statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Nils Terje Dalseide utnevnes til sorenskriver ved Sør-Østerdal sorenskriverembete fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Senioringeniør Per Zakken Brekke konstitueres som bergmester for den tid Nærings- og energidepartementet bestemmer.

4 Andre saker

Utenriksdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister

Godal med ektefelle ved besøk i Washington D.C. 29. - 31. oktober 1995.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges Regjering og Republikken Guineas Regjering om restrukturering av republikken Guineas gjeld.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til det sveitsiske flyselskapet SWISSAIR for drift av luftruta Zürich - Göteborg - Oslo v.v. fra 30. oktober 1995 og fem år framover.


Lagt inn 27 oktober 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen