Offisielt fra statsråd 27. september 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

27. september 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. september 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Statsministeren

Hans Majestet Kongens tale til det 141. Storting ved dets åpning (Trontalen)

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring etter siste melding

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 (1996-97) Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar 1997 - 31. desember 1997 Ot prp nr 1 (1996-97) Skatteopplegget 1997 - Lovendringer St meld nr 1 (1996-97) Nasjonalbudsjettet 1997 Ot prp nr 77 (1995-96) Lov om skatt på honorar til utenlandske artister mv

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St meld nr 51 (1995-96) Folkehøgskolen og utdanningssamfunnet

Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 2 (1996-97) 1 lov om statens postselskap 2 lov om statens jernbanetrafikkselskap 3 lov om endringer i andre lover som følge av lov om statens postselskap og lov om statens jernbanetrafikkselskap m.m. St prp nr 2 (1996-97) Om endret tilknytningsform for Postverket og NSBs trafikkdel m.m.

__________________________________________________________________

St prp nr 1 (1995-96) - Statsbudsjettet/Trygdebudsjettet 1996:

 1. Administrasjonsdepartementet
  • Utgiftskap. 1500 - 1561 og 2445
  • Inntektskap. 4500 - 4550, 5445
 2. Barne- og familiedepartementet
  • Utgifter under programområde 28
  • Fødselspenger
 3. Barne- og familiedepartementet
  • Utgiftskap. 800 - 868
  • Inntektskap. 3860 - 3866
 4. Finans- og tolldepartementet
  • Utgiftskap. 1, 20-51,1600-1661 og 2430
  • Inntektskap. 3041-3051, 4602-4620, 4635, 5331-5360, 5601, 5605-5606, 5690-5692
 5. Finansdepartementet
  • For budsjetterminen 1997
  • Skatte- og avgiftsvedtak
 6. Finansdepartementet
  • For budsjetterminen 1997
  • Om tollavgifter
 7. Fiskeridepartementet
  • Utgiftskap. 1000 - 1070 og 2414
  • Inntektskap. 4020 - 4070
 8. Fiskeridepartementet
  • Utgifter for programområde 33 Arbeidsliv,
  • Folketrygden
 9. Forsvarsdepartementet
  • Utgiftskap. 1700-1798
  • Inntektskap. 4710-4799
 10. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet
  • Utgiftskap. 0200-0299, 2410 og 2475
  • Inntektskap. 3200-3299 og 5310
 11. Kommunal- og arbeidsdepartementet
  • Utgiftskap. 500-592,2412 og 2425
  • Inntektskap. 3500-3591 og 5607
 12. Kommunal- og arbeidsdepartementet
  • Utgifter under programområdet 33, Arbeidsliv,
  • Folketrygden
 13. Kulturdepartementet
  • Utgiftskap. 300 - 398
  • Inntektskap. 3300 - 3390
 14. Landbruksdepartementet
  • Utgiftskap. 1100-1161,2411 og 2472
  • Inntektskap. 4100-4170,5311,5545,5571,5609,5651 og 5652
 15. Miljøverndepartementet
  • Utgiftskap. 1400 - 1471 og 2465
  • Inntektskap. 4400 - 4471
 16. Næringsdepartementet
  • Utgiftskap. 900-992,2420 og 2442
  • Inntektskap. 3900-3961,5320,5440,5608,.5655,5655,5656,5680,5682
 17. Samferdselsdepartementet
  • Utgiftskap. 1300 - 1380, 2450 - 2452
  • Inntektskap. 4302 - 4380. 5450 - 5452, 5610 5623 og 5640
 18. Sosial- og helsedepartementet
  • Utgiftskap. 2600-2790
  • Inntektskap 5701
 19. Sosial- og helsedepartementet
  • Utgiftskap 600-797,2480,2482
  • Inntektskap 3600-3752,5527,5577,5578,5631,5632

2.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrift om rett til trygderefusjon for leger, spesialister i klinisk psykologi og fysioterapeuter fastsettes.

3.Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal utrede samboerskapets status:

Leder:
Hr.advokat Else Bugge Fougner, Bærum

Medlemmer:
Forskningssjef Aksel Hatland, Oslo/Bergen
Forsker Turid Noack, Nesodden
Professor Turid Karlsen Seim, Oslo
Magister Andreas Hompland, Oslo

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal utrede fondskonstruksjoner for folketrygden:

Medlemmer:
Direktør Torstein Moland, leder, Lier

Sjeføkonom Stein Reegård, Bærum
Forhandlingssjef Åshild D. Willersrud, Ullensaker
Generalsekretær Kai Thoresen, Sørum
Sjefaktuar Sissel Rødevand, Oslo
Administrerende direktør Trond R. Reinertsen, Oslo
Professor Asbjørn Rødseth, Oslo
Professor Erling Steigum jr, Bergen
Professor Alf E. Risa, Bergen
Forsker Ingvild Svendsen, Oslo
Spesialrådgiver Kristin Gulbrandsen, Oslo
Avdelingsdirektør Gunvor Strømsheim, Oslo
Fylkesmann Kåre Gjønnes, Orkdal
Likestillingsombud Anne Lise Ryel, Oslo
Ekspedisjonssjef Bjørn Halvorsen, Oslo
Ekspedisjonssjef Tore Eriksen, Oslo

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal utrede etter- og videreutdanning for voksne:

Prosjektleder Lars Buer, Oslo, leder
Professor Torger Reve, Bergen, nestleder
Utdanningssekretær Berit Bergersen, Sarpsborg
Nestleder i Lærerforbundet Hilde Borgir, Larvik
Ekspedisjonssjef Ole Briseid, Røyken
Prorektor Ellen Frivold, Kristiansand
Direktør Kjell I. Grue, Rælingen
Professor Steinar Holden, Bærum
Rådgiver Anne Katrine Kaels, Bærum
Generalsekretær Liv Kjuus, Nes på Romerike
Ekspedisjonssjef Lorents Lorentsen, Oslo
Avdelingsleder Bjørn Nørstegård, Lillehammer
LO-sekretær Per Gunnar Olsen, Oslo
Ekspedisjonssjef Morten Reymert, Oslo
Personalsjef Marit Schønberg, Stjørdal
Avdelingsdirektør Randi Stensaker, Bærum
Avdelingsleder Bjørn Tore Stølen, Oslo
Kommunalråd Anne-Marit Sæbønes, Oslo
Fylkesopplæringssjef Kristin Hille Valla, Lillehammer

4.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Øyvind Nordsletten utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sendmann i Singapore, Knut Solem utnevnes tillike til sendemann i Yangon, Myanmar, med rang som ambassadør.

Mons Sydness utnevnes til ulønnet konsul i Bamako, Mali.

Kommandørkaptein Tor Egil Eilertsen beskikkes som hjemmebasert forsvarsattaché i Riga, Tallinn og Vilnius, for et tidsrom av inntil ett år, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Barne- og familidepartementet

Ekspedisjonssjef Harald Nybøen utnevnes til departementsråd i Barne- og familiedepartementet med virkning fra 1. oktober 1996.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Amund Utne utnevnes til ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Tom Rådahl konstitueres som ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Byrettsdommer Dag Anton Minsaas, advokat Magne Spilde og advokat Vibecke Groth utnevnes til lagdommere ved Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet sosialsaker

Rådgiver Jan Rune Fagermoen konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet for et tidsrom av inntil ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Gro Harlem Brundtland med ektefelle ved offisielt besøk til Thailand og Vietnam 6. - 10. oktober 1996.

Utenriksdepartementet, handelssaker

Tiltredelse til Den internasjonale konvensjon av 13. oktober 1954 om harmonisering av metoder for analyse og vurdering av vin.

Tiltredelse til Torremolinos-protokollen av 2. april 1993 tilknyttet Den internasjonale Torremolinos-konvensjon om sikkerhet for fiskerfartøy av 2. april 1977.

Finansdepartementet

Renten på den kontant innbetalte delen av grunnfondet til Landbruksbanken settes til null.

Justis- og politidepartementet

Sammenslåing til en driftsenhet av

 1. Fjordane politikammer og lensmannen i Flora
 2. Inntrøndelag politikammer og lensmannen i Steinkjer
 3. Follo politikammer og lensmannen i Ski
 4. Rjukan politikammer og lensmannen i Tinn
 5. Troms politikammer og lensmannen i Tromsø
 6. Bodø politikammer og lensmannen i Bodin
 7. Namdal politikammer og lensmannen i Namsos og Fosnes

Iverksettelsen gjennomføres fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Satsene for beiteavgift fastsettes.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til Oslo lufthavn AS for drift av Oslo lufthavn, Fornebu (region Fornebu) og Oslo lufthavn, Gardermoen (region Gardermoen). Konsesjonen gjelder til 4. oktober 1998.


Lagt inn 27 september 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen