Offisielt fra statsråd 27. september 2002

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 27. september 2002. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 117 (2001-2002)
Om lov om endringer i politiloven og straffeloven (fiktiv identitet)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 21. juni 2002 til lov om endring i lov 28. februar 1997 om folketrygd (folketrygdloven).
Besl. O. Nr. 95 Lov nr. 69

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2002 til lov om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 35 om fri rettshjelp.
Besl. O. Nr. 68 Lov nr. 70

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Assisterende utenriksråd Per Ludvig Magnus oppnevnes som Ambassadeur en mission spéciale i egenskap av norsk representant i Det internasjonale energibyrås organer.

Sendemann i Roma, ambassadør Eva Bugge, utnevnes tillike til ambassadør i Valletta og San Marino.

Underdirektør Arne Gjermundsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Vegard Kaale utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Lars Audun Granly utnevnes til avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Konstituert underdirektør Ketil Nordgård utnevnes til underdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsgaranti for maleriutstillingen ”Tunes in a Landscape” i Budapest Museum of Fine Arts, Ungarn i perioden 30. september 2002 til og med 31. desember 2002.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kristin Krohn Devold med ektefelle ved offisielt besøk til Tyrkia 4.-7. oktober 2002.

Samferdselsdepartementet

Statslånet til BaneTele AS forlenges fra 1. oktober 2002 til 31. desember 2002. Rentenivået for lånet fastsettes til NIBOR + 2,5 prosentpoeng.
(Pressemelding)

(For saker som gjelder statsbudsjettet 2003 fremmet i dette statsråd, se Offisielt fra statsråd – budsjettforslag 2003)