Offisielt fra statsråd 27. oktober 2023

I statsråd i dag ble det blant annet lagt fram forslag om samtykke til godkjennelse av endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon.

Statsråd ble holdt på Det kongelige slott 27. oktober 2023. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

Prop. 7 S (2023-2024)
Samtykke til godkjennelse av protokoll av 17. juni 2022 om endring av Marrakesh-avtalen om opprettelse av Verdens handelsorganisasjon (innsetting av avtalen om fiskerisubsidier)

2. Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Det fastsettes forskrift om Brukerplan.

Justis- og beredskapsdepartementet

Det fastsettes forskrift om endring i forskrift 20. september 2013 nr. 1097 om behandling av opplysninger i politiet og påtalemyndigheten (politiregisterforskriften) og forskrift 29. april 2022 nr. 643 om kontroll av reisende til og fra Svalbard.

Kongelig resolusjon 15. april 1977 nr. 3 om delegasjon til statsforvalteren i oreigningssaker m.m. endres.

Kultur- og likestillingsdepartementet

Fastsetting av forskrift om oppheving av forskrift 16. desember 2016 nr. 1587 om fordeling av herrelaus arv til frivillig verksemd til fordel for barn og unge.

3. Delegasjon av myndighet

Kunnskapsdepartementet

Kongens myndighet etter lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler (universitets- og høyskoleloven) § 4-10 første ledd delegeres til Kunnskapsdepartementet.

4. Utnevnelser mv.

Statsministerens kontor

  1. Konstituering av statssekretær Halvard Ingebrigtsen som statssekretær i 80 prosent stilling for statsminister Jonas Gahr Støre fra og med 30. oktober til og med 12. november 2023. Ingebrigtsen fortsetter i samme periode som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet i 20 prosent stilling.

  2. Konstituering av statssekretær Halvard Ingebrigtsen som statssekretær i 100 prosent stilling for statsminister Jonas Gahr Støre fra og med 13. november 2023 til og med 3. mars 2024. Statssekretær Halvard Ingebrigtsen fungerer i denne perioden ikke som statssekretær for statsråd Jan Christian Vestre i Nærings- og fiskeridepartementet.

Relatert:

5. Klagesaker mv.

Justis- og beredskapsdepartementet

Klage fra Truls Bjørvik over Justis- og beredskapsdepartementets avgjørelse 25. juli 2023 om delvis avslag på krav om innsyn 6. juli 2023 tas ikke til følge.