Offisielt fra statsråd 28. januar 2000

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. januar 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-054002#docOt.prp. nr. 27 (1999-2000) Om lov om endringer i rettergangslovgivningen (varadommer i sivile saker og forening av straffesaker) linkdoc012005-054003#docOt.prp. nr. 28 (1999-2000) Om lov om endringer i straffeloven mv. (seksuallovbrudd)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-044002#docSt.meld. nr. 28 (1999-2000) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene Omsorg 2000

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. november 1999 til lov om teknisk fagskole. Besl. O. nr. 1 Lov nr. 9

3.Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

1. Delegasjon av fullmakt til vedkommende departement til å foreta senere oppnevnelser og til å løse medlemmene av kongelig oppnevnte kommisjoner, utredningsutvalg, styrer, råd samt lignende organer fra sine verv.

2. Delegasjon av fullmakt til vedkommende departement til å foreta senere endringer i mandat for kommisjoner, utredningsutvalg, styrer, råd samt lignende organer.

4. Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for kommersialisering av forskningsresultater ved universiteter og høgskoler:

1. Professor Jan Fridthjof Bernt, Bergen, leder 2. Professor Anne-Lise Børresen-Dale, Bærum 3. Professor Asbjørn Rolstadås, Trondheim 4. Direktør Ida Skard, Oslo 5. Direktør Stein Annexstad, Asker

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere ulike sider ved innhenting, lagring og bruk av humant biologisk materiale (biobanker):

Direktør dr. med. Magne Roland, Lovisenberg sykehus, Oslo (leder) Spesialkonsulent Peter Hjort, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, Hønefoss Dr.med. overlege Anne Husebekk, Regionsykehuset i Tromsø, Tromsø Professor dr. med. Ole Didrik Lærum, Universitetet i Bergen, Bergen 1.amanuensis dr. theol. Fartein Valen Senstad, Høgskolen i Stavanger, Stavanger Direktør Ida Skard, NHO, Oslo Høyskolelektor Anne Skisland, Høgskolen i Kristiansand, Kristiansand Byrettsjustitiarius Øyvind Smukkestad, Trondheim byrett, Trondheim Forsker dr. med. Camilla Stoltenberg, Folkehelsa, Oslo Seniorrådgiver Dag Våge, Statens Helsetilsyn, Ås 1.amanuensis dr. juris. Henriette Sinding Aasen, Universitetet i Bergen, Bergen

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Bucuresti, ambassadør Arnt Magne Rindal, utnevnes tillike til sendemann i Chisinau (Moldova), med rang som ambassadør.

Ambassaderåd Sverre Jervell utnevnes til ministerråd og beordring til fortsatt tjeneste ved ambassaden i Berlin.

Ambassaderåd Sten Anders Berge utnevnes til ministerråd og beordring til fortsatt tjeneste ved ambassaden i London.

Ambassaderåd Arne Lundby utnevnes til ministerråd og beordring til fortsatt tjeneste ved ambassaden i Madrid.

Underdirektørene Jon Ramberg, Mona Elisabeth Brøther og Helge Andreas Seland utnevnes til avdelingsdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjefene Leif Holger Larsen, Morten von Hanno Aasland, Elisabeth Jacobsen, Alf Harry Pershus og Svein Rønning utnevnes til underdirektører i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Vibeke Trålim konstitueres til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Jan Eirik Finseth utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberst Bjørn Erik Kristiansen utnevnes til brigader i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnantene Kjell Anders Ingebrigtsen, Iver Johannessen og Håkon Olav Sveistrup utnevnes til oberster i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget permisjon uten lønn for lagdommer Iver Huitfeldt i perioden fra og med 1. februar til og med 30. juni 2000.

Permisjon uten lønn for lagdommer Filip Truyen i en periode på tre år fra og med 13. mars 2000.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Mari Archer Sæther konstitueres som underdirektør i Miljøverndepartementet fram til 1. februar 2002.

6. Andre saker

Kulturdepartementet

Fastsettelse av hovedfordeling av Norsk kulturfonds midler for 2000.

Olje- og energidepartementet

Gassforhandlingsutvalget (GFU) – videreføring av pålegget til Statoil og Norsk Hydro om å forestå forhandlinger om feltnøytral avsetning av gass fra norsk kontinentalsokkel etter Norsk Hydros kjøp av Saga Petroleum.

Lagt inn 28. januar 2000 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen