Offisielt fra statsråd 28. mars 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 28. mars 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 48 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av protokoller av 26. mars 2003 om Bulgarias, Estlands, Latvias, Litauens, Romanias, Slovakias og Slovenias tiltredelse til Traktaten for det nordatlantiske område av 4. april 1949
(Pressemelding)

St.prp. nr. 49 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 av 6. desember 2002 om endring av vedlegg XVII i EØS-avtalen (direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk)

St.meld. nr. 19 (2002-2003)
En verden av muligheter – globaliseringens tidsalder og dens utfordringer
(Pressemelding)

St.meld. nr. 22 (2002-2003)
Om Noregs deltaking i Tryggingsrådet i Dei sameinte nasjonane (FN) 2001-2002
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 50 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og i enkelte andre lover (eierkontroll i finansinstitusjoner)
(Pressemelding)

Fiskeridepartementet

St.meld. nr. 20 (2002-2003)
Strukturtiltak i kystfiskeflåten
(  Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 50 (2002-2003)
Anskaffelse av Taktisk Data Link-16 (TDL-16)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 48 (2002-2003)
Om lov om hundehold (hundeloven)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 49 (2002-2003)
Om lov om endringer i utlendingsloven
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 51 (2002-2003)
Virkemidler for et innovativt og nyskapende næringsliv
(  Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 47 (2002-2003)
Om lov om endring i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (parkeringsforbud for registreringspliktig kjøretøy uten kjennemerker)
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 21 (2002-2003)
Kilder til kunnskap
Om ny støtteordning gjennom Lånekassen for unge elever i ordinær videregående opplæring
(  Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. desember 2002 til lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (strukturfond for kapasitetstilpasning av fiskeflåten)
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 34 (2002-2003) Lov nr. 19

3. Klagesaker m.v.

Nærings- og handelsdepartementet

Klage fra journalist Halldor Hustadnes over Nærings- og handelsdepartementets vedtak av 14. februar 2003, om ikke å gi fullt innsyn i sak 2000/5699 dokument 42 og sak 2003/35 dokumentene 1 og 2 med hjemmel i offentlighetsloven § 11 andre ledd, jf. kgl. res. 14. februar 1986 nr. 351 kapittel V nr. 10. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Fiskeridepartementet

Rådgiver Esben Schlytter utnevnes til underdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituerte statsadvokater Bjørn Feyling og Kim Ellertsen utnevnes til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter.

Konstituert statsadvokat Hans Jørgen Bender konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter for et tidsrom av ett år.

Konstituert statsadvokat Terje Nybøe konstitueres som statsadvokat ved Oslo statsadvokatembeter til og med 30. april 2005.

Nærings- og handelsdepartementet

Seniorrådgiver Hege Elisabeth Seel utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor

Fastsettelse av reglement om arbeidsvilkår for departementenes politisk ledelse.
(  Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge underretter, med forbehold om Stortingets samtykke, Den europeiske union om godtakelse av Schengen-relevante bestemmelser i EUs konvensjon om forenklet utleveringsprosedyre og EUs konvensjon om utlevering.

Ratifikasjon av protokoll av 27. juni 1997 om samordning av Den internasjonale Eurocontrol-konvensjonen om samarbeid om flysikring av 13. desember 1960, etter ulike endringer.

Ratifikasjon av konvensjon av 25. juni 1998 om tilgang til miljøinformasjon, allmennhetens deltakelse i beslutningsprosesser og adgang til klage og domstolsprøving på miljøområdet (Århuskonvensjonen).

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Odd Einar Dørum med ektefelle ved offisielt besøk til Australia 8.-11. april 2003.