Offisielt fra statsråd 29. juni 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. juni 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 98 (2000-2001)
Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Kongeriket Norge og Den europeiske politienhet (Europol) om samarbeid om bekjempelse av alvorlige former for internasjonal kriminalitet.

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Forsvarsdepartementet

Ikrafttredelse av lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste. Loven gjelder fra 1. juli 2001.
(Se også pkt. 3 Forskrifter og pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 9. oktober 1981 nr. 1 om losutdanning mv.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 28. april 1978 nr. 20 om regulering av fiske i Svalbards territorialfarvann og indre farvann.

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift av 29. juni 1990 om førstehåndsomsetning av råfisk.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om personellsikkerhet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet.)

Fastsettelse av forskrift om sikkerhetsadministrasjon.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 4 Delegasjon av myndighet.)

4. Delegasjon av myndighet

Forsvarsdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 20. mars 1998 nr. 10 om forebyggende sikkerhetstjeneste §§ 12 andre ledd, 15 fjerde ledd, 16 andre ledd og 29 til Forsvarsdepartementet.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser og pkt. 3 Forskrifter.)

5. Styrer, utvalg

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å gjenomgå og vurdere regelverket på yrkesskadeområdet:

Prof. dr. jur. Asbjørn Kjønstad (leder), Oslo
Advokat Atle Johansen, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Varamedlem: Advokat Kristin Robbestad
Avdelingssjef Kirsti Grande, Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund, Oslo
Varamedlem: Rådgiver Finn Berge Haaland
Spesialrådgiver Tom Orsteen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Bærum
Varamedlem: Forhandlingssjef Mona Sandersen
Ass. direktør Dag Vidar Bautz, Kommunenes Sentralforbund, Sørum
Varamedlem: Advokat Sunniva Berntzen
Avdelingsdirektør Øyvind Flatner, Finansnæringens Hovedorganisasjon, Bærum
Varamedlem: Sjefaktuar Steinar Holm
Avdelingsdirektør Olav Løberg, Gjensidige, Trondheim
Varamedlem: Soussjef Ulla Wangestad
Seniorrådgiver Runar Narvland, Rikstrygdeverket, Øvre Eiker
Varamedlem: Førstekonsulent Greta Støre
Underdirektør Grete A. Jarnæs, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo
Varamedlem: Seniorrådgiver Tone Kjeldsberg
Rådgiver Lone Semmingsen, Finansdepartementet, Oppegård
Varamedlem: Førstekonsulent Fridtjof Berents
Kst. ekspedisjonssjef Aase Rokvam, Sosial- og helsedepartementet, Oslo
Varamedlem: Rådgiver Vera Torkildsen
Advokat Nina Reiersen, Oslo
Varamedlem: Advokat Finn Grøstad
Rådgivende lege Elin Gjerstad, Vestvågøy
Varamedlem: Stein Inge Fandrem

6. Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage fra Oslo kommune over Fiskeridepartementets vedtak av 2. mars 2001 om hvordan inntektene fra festekontrakten på Trekanttomten i Oslo havn skal fordeles mellom Oslo kommune og Oslo havnevesen. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Hordaland fylkeskommune på vedtak av 12. oktober 2000 om søknad om tilskudd til utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport over statsbudsjettet for 2000, kap. 1301, post 70. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Aust-Agder fylkeskommune på vedtak av 12. oktober 2000 om søknad om tilskudd til utvikling av rasjonell og miljøvennlig transport over statsbudsjettet for 2000, kap. 1301, post 70. Klagen tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Byråsjef Anne Sofie Bjelland utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Espen Rikter-Svendsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Generalsekretær Kjell Tormod Pettersen konstitueres som underdirektør i Utenriksdepartementet for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Direktør for eiendomsforvaltning/FDVU i Statsbygg, Øivind Christoffersen, beskikkes som administrerende direktør for Statsbygg for en periode på seks år fra den tid Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.
(  Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat Jørn Holme konstitueres som generaladvokat for Forsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer, dog ikke utover 1. mai 2003.

Forlenget konstitusjon av rådgiver Arne Nilsen som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 4. november 2001.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Underdirektør Knut Sletta utnevnes til avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Departementskonstituert avdelingsdirektør Liv Hege Skagestad utnevnes til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige prosedyrer er oppfylt for ikrafttredelse av Avtale av 2. juni 2000 mellom Norge og Hong Kong SAR om regelbunden lufttrafikk.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 4/2001 om motorvognforsikring kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutninger nr. 44/2001 og 45/2001 om kredittinstitusjoner og utstedere av elektroniske penger kan bli bindende for Norge.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 13. juli 2001 om innlemmelse i EØS-avtalen av rådsvedtak 2000/819/EF om et flerårig program til fremme av foretak og entreprenørskap (2001-2005).

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning av 13. juli 2001 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsbeslutning nr. 521/2001/EF om forlengelse av Fellesskapets handlingsprogrammer innen rammen av folkehelsen.

Utvidelse av den norske ordningen med det generelle tollpreferansesystemet for import av varer fra utviklingsland (GSP-ordningen) til å omfatte Den føderale republikk Jugoslavia (FRJ) fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Fullmakt vedrørende mulige norske bidrag til en eventuell NATO-styrke til Makedonia.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av Apotekklagenemnda som klageinstans for vedtak fattet av Statens legemiddelverk etter lov av 2. juni 2000 nr. 39 om apotek (apotekloven) §§ 3-1, 3-4, 3-5, 3-6 annet ledd, 3-9, 4-2, 7-1 og 8-4.