Offisielt fra statsråd 29. november 1996

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

OFFISIELT FRA STATSRÅD

29. november 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. november 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Administrasjonsdepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 6 (1996-97) Om støttetiltak for fiskerinæringa for 1997

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 Tillegg nr 7 (1996-97)linkdoc006005-991021#docSaldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1997Ot prp nr 17 (1996-97) Om lov om endringar i lov av 19. juni 1969 nr 66 om merverdiavgift Ot prp nr 18 (1996-97) Endringar i skattelovgjevinga

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 19 (1996-97) Om lov om endringer i straffeprosessloven (observasjon av små barn m m)

Kulturdepartementet

St meld nr 12 (1996-97) Kringkasting og dagspresse 1995 m v

Nærings- og energidepartementet

St prp nr 26 (1996-97) Om konvertering av Statkraft SFs ansvarlige lån til egenkapital

Samferdselsdepartementet

St prp nr 25 (1996-97) Om endring av ein del løyvingar m.v. for 1996 på Samferdselsdepartementets område

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot prp nr 16 (1996-97) Om lov om endring i lov 21. juni 1963 nr. 17 om drift av apotek m.v.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov om skatt til Svalbard.
Besl O nr 1 Lov nr 68

Lov om skattlegging av personer på Jan Mayen.
Besl O nr 2 Lov nr 69

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven).
Besl O nr 4 Lov nr 70

Lov om endringer i lov av 17. juli 1925 nr. 2 om avgift av kull, jordoljer og andre mineraler som utføres fra Svalbard.
Besl O nr 3 Lov nr 71

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 1. juli 1994 nr 50 om endringer i straffeprosessloven.

Delvis ikrafttredelse av kongelig resolusjon av 13. juli 1995 om endringer i påtaleinstruksen.

Endringene trer i kraft 1. januar 1997.

Nærings- og energidepartementet

Lov om petroleumsvirksomhet.
Besl O nr 8 Lov nr 72

Samferdselsdepartementet

Lov om formidling av landsdekkende postsendinger (postloven).
Besl O nr 7 Lov nr 73

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Lov om endringer i lov av 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonstrygd for sykepleiere.
Besl O nr 6 Lov nr 74

3.Forskrifter

Administrasjonsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 11. november 1983 til lov av 4. mars 1983 nr 3 om statens tjenestemenn m m.

Fiskeridepartementet

Forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62o N i 1997.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om egenbeskyttelsestiltak ved industrielle bedrifter m v.

4.Delegasjon av myndighet

Samferdselsdepartementet

Delegasjon av fullmakt til å oppnevne styre i Jernbaneverket (Se pkt 7 nedenfor)

5.Klagesaker mv

Miljøverndepartementet

Klage fra Bellona på Miljøverndepartementets avslag 26. september 1996 på begjæring om innsyn etter lov om offentlighet i forvaltningen. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Nettavisen på Miljøverndepartementets avslag av 22. oktober 1996 på begjæring om innsyn etter lov om offentlighet i forvaltningen. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser, avskjed mv

Statsministeren

Statsråd Terje Rød-Larsen meddeles etter søknad avskjed i nåde fra embetet som medlem av Kongens råd fra 29. november 1996 kl 1300.

Nasjonalbibliotekar Bendik Rugaas utnevnes til statsråd fra 29. november 1996 kl 1300 og overtar fra samme tidspunkt styret av Administrasjonsdepartementet og Planleggingsavdelingen i Finans- og tolldepartementet.

Statssekretær Haktor Helland gis avskjed i nåde fra embetet som statssekretær fra 29. november 1996 kl 1300. Fra samme tidspunkt gjeninntrer han i sin stilling som ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet.

Distriktssekretær Arve Bakke utnevnes til statssekretær i Administrasjonsdepartementet fra 29. november 1996 kl 1300.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Lisboa, Jan Arvesen, utnevnes tillike til sendemann i Praia, med rang som ambassadør.

Sendemann i Bucuresti og Chisinau, ambassadør Gunnar Henrikssøn Lindeman, utnevnes tillike til sendemann i Sofia, med rang som ambassadør.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Bjarne Ingolf Tingvoll utnevnes til kommandør II i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Dag Carlstedt utnevnes til justitiarius i Tønsberg byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Følgende konstitueres som lagdommere i Borgarting lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

avdelingsleder/dommer Einar Kaspersen
lagdommer Nils Simonsen
avdelingsleder/dommer Wenche Skjæggestad
statsadvokat Bente Baugstø Roshauw
konstituert lagdommer Erik Christian Stoltz
lovrådgiver Eirik Akerli.

Erik Førdes konstitusjon som statsadvokat ved Oslostatsadvokatembeter forlenges fra 1. desember 1996 til 1. september 1997.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Nåværende riksmeklingsmann Reidar Webster, Oslo, beskikkes som riksmeklingsmann for perioden fra 16. januar 1997 til 15. januar 2000.

Rådgiver Morten Stephansen utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Trygdesjef Liv Dalen utnevnes til attføringskyndig medlem av Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Åremålsbeskikkelse av administrerende direktør Åge Danielsen som direktør ved Rikshospitalet for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

7.Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom de nordiske land til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Helsingfors den 23. september 1996.

Forsvarsdepartementet

Opprettelse av Statens kantiner SF.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Oppland.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av instruks for Jernbaneverket og administrerende direktør og for styret i Jernbaneverket.

(Se pkt 4 ovenfor)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Regulering av medlemspremien for Pensjonstrygden for fiskere.

Lagt inn 29 november 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen