Offisielt fra statsråd 29. oktober 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 29. oktober 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

Ot.prp. nr. 9 (1999-2000) Om lov om endringer i lov 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner (eierbegrensningsregler og holdingmodell). St.meld. nr. 11 (1999-2000) Kredittmeldinga 1998.

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-040008#docSt.meld. nr. 9 (1999-2000) Svalbard. linkdoc012005-050051#docOt.prp. nr. 10 (1999-2000) Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

St.meld. nr. 12 (1999-2000) … og yrke skal båten bera … Handlingsplan for rekruttering til læraryrket.

Miljøverndepartementet

linkdoc022005-040006#docSt.meld. nr. 8 (1999-2000) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

linkdoc030005-050040#docOt.prp. nr. 8 (1999-2000) Om lov om endring i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (brukerstyrt personlig assistanse).

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov 16. juli 1999 nr. 68 Om omdanning av Noregs Kommunalbank til aksjeselskap trer i kraft fra 1. november 1999.

3.Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av myndighet til Olje- og energidepartementet til å frafalle bestemmelser om offentlig tilsyn med dammer.

4.Klagesaker mv.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Folkeaksjonen Spar Saltfjellet over Olje- og energidepartementets avslag av 5. oktober 1999 på begjæring om innsyn. Klagen tas ikke til følge.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Klage fra Norsk Pro Vita over Sosial- og helsedepartementets vedtak av 21. juni 1999 om avslag på søknad om tilskudd til abortforebyggende tiltak. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser mv.

Statsministeren

Statssekretær Johannes Martin Nakken gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Fiskeridepartementet fra 3. november 1999 kl. 1200.

Regiondirektør Terje Lorentz Magnussen utnevnes til statssekretær i Fiskeridepartementet med tiltredelse 3. november 1999 kl. 1200.

Barne- og familiedepartementet

Underdirektør Eli Sundby konstitueres som avdelingsdirektør i Barne- og familiedepartementet fram til 1. september 2000 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Underdirektør Ingvild Bergskaug konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Seniorrådgiver Pål Ulla konstitueres som avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Cathrine Meland konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Berit Ovesen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon, med to erklæringer, av en protokoll av 7. november 1996 til overenskomst av 29. desember 1972 om bekjempelse av havforurensning ved dumping av avfall og annet materiale.

Ratifikasjon, med erklæringer, av en protokoll av 24. juni 1998 om persistente organiske forbindelser og en protokoll av 24. juni 1998 om tungmetaller til konvensjon av 13. november 1979 om langtransportert grenseoverskridende luftforurensning.

Undertegning med forbehold om ratifikasjon av overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endringer i ”konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige inneholdende internasjonal-privatrettslige bestemmelser om ekteskap, adopsjon og vergemål av 6. februar 1931” og overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om endringer i ”konvensjon mellom Norge, Danmark, Finnland, Island og Sverige om inndriving av underholdsbidrag av 23. mars 1962”.

Undertegning av Europarådets sivilrettslige konvensjon om korrupsjon.

Dekning av utgifter i forbindelse med statsbesøk av USA’s president Clinton 1. november 1999.

Olje- og energidepartementet

Endring av Helgeland Kraftlag A/L’s konsesjonsvilkår for erverv av fallrettigheter i Tverråvassdraget samt regulering av Rauvatn mv. i Rana.

Lagt inn 29. oktober 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen