Offisielt fra statsråd 3. august 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. august 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Vika Kunstskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 2. januar 2001 om å avslå søknaden om godkjenning av skolen med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Samferdselsdepartementet

Klage fra Rolf Terje Fjeld over Samferdselsdepartementets vedtak om avslag på søknad om dispensasjon fra bestemmelsene om ansiennitet ved tildeling av drosjeløyve. Klagen tas ikke til følge.

2. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Canberra, Wellington og Nuku’alofa, ambassadør Ove Thorsheim, utnevnes tillike til sendemann i Rarotonga, med rang som ambassadør.

Sendemann i Tel Aviv, ambassadør Mona Juul, utnevnes tillike til sendemann i Nicosia, med rang som ambassadør.

Ambassadør Finn Kristen Fostervoll utnevnes til sendemann i Aten, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Nils Ragnar Kamsvåg utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Gutemberg Natal Barbosa Tinoco utnevnes til ulønnet konsul i Natal, Brasil.

(Se også pkt. 3 Andre saker)

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Rådgiver Sølve Monica Steffensen konstitueres som underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet til og med 31. august 2002, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Underdirektør Yngvar Tveit konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Inge Skeie konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Sorenskriver Inger Myhr utnevnes til dommer ved Asker og Bærum herredsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Gunnar Skjønsberg som sorenskriver ved Hardanger sorenskriverembete med tiltredelse fra og med 15. august til og med 31. oktober 2001.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Jørgen Bjelle Smit konstitueres som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet for 1 år med tiltredelse 1. september 2001.

3. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av valgfri protokoll av 25. mai 2000 om salg av barn, barneprostitusjon og banepornografi, til FNs konvensjon av 20. november 1989 om rettighetene til barnet.

Det foretas noteveksling om inngåelse av en avtale mellom Norge og Sveits om midlertidig iverksettelse av kvoter for godstransport i Sveits med tunge kjøretøy.

Opprettelse av et ulønnet konsulat i Natal, Brasil.

(Se også pkt. 2 Utnevnelser mv.)

Kulturdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2001 under kap. 320, Allmenne kulturformål, post 79 Til disposisjon, overskrides med inntil 1 400 000 kroner.

Olje- og energidepartementet

Tinn Energi Produksjon AS. Søknad om konsesjon for erverv av fall for utnytting i Stegaros kraftverk i Mårvassdraget i Tinn kommune, Telemark.