Offisielt fra statsråd 3. desember 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. desember 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-034003#docSt.prp. nr. 28 (1999-2000) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 173/1999 av 26. november 1999 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA/EØS-landenes deltagelse i det femårige rammeprogrammet for forbrukerpolitikk linkdoc032005-034004#docSt.prp. nr. 29 (1999-2000) Om samtykke til inngåelse av en avtale mellom Norge og Det europeiske fellesskap om Norges deltakelse i arbeidet ved Det europeiske overvåkingssenter for narkotika og narkotikamisbruk

Finans- og tolldepartementet

St.prp. nr. 30 (1999-2000) Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 1999

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-054001#docOt.prp. nr. 18 (1999-2000) Om lov om endring i lov om interkommunale selskaper og lov om kommuner og fylkeskommuner

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 4. november 1999 til lov om endring i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Besl. O. nr. 2 Lov nr. 76 Sanksjon av Stortingets vedtak 4. november 1999 til lov om endring i lov av 19. juni 1969 nr. 66 om merverdiavgift. Besl. O. nr. 3 Lov nr. 77 Sanksjon av Stortingets vedtak 4. november 1999 til lov om endringar i lov av 13. juni 1975 nr. 35 om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv. Besl. O. nr. 4 Lov nr. 78 Sanksjon av Stortingets vedtak 4. november 1999 til lov om endring i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven). Besl. O. nr. 5 Lov nr. 79 Sanksjon av Stortingets vedtak 4. november 1999 til lov om endringar i lov av 17. februar 1995 nr. 9 om kompensasjon for merverdiavgift til kommuner og fylkeskommuner ved kjøp av visse tjenester fra registrerte næringsdrivende. Besl. O. nr. 7 Lov nr. 80 Sanksjon av Stortingets vedtak 4. november 1999 til lov om endring i lov av 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven). Besl. O. nr. 6 Lov nr. 81

Justis- og politidepartementet

Sanksjon og delvis ikrafttredelse av Stortingets vedtak 4. november 1999 til lov om endringer i straffeprosessloven og straffeloven mv. (etterforskningsmetoder mv.). Den delvise ikrafttredelsen skjer med virkning fra 1. januar 2000. Besl. O. nr. 8 Lov nr. 82

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om adgang til å delta i fisket etter torsk for fartøy under 28 meter største lengde som fisker med konvensjonelle redskap nord for 62o N i 2000.

4.Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Delegasjon til Finansdepartementet til å foreta de endringer i forskrifter, avtaler, instrukser og bestemmelser som nødvendig følger av navneendringen.

(Se også pkt. 7 Andre saker)

5.Styrer, utvalg

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg for å vurdere spørsmål vedrørende overføring av levende biologisk materiale fra dyr til mennesker (xenotransplantasjoner):

1.Fylkesmann Inger Lise Gjørv, Steinkjer (leder) 2.Pasientombud Grethe Brundtland, Kvinnherad 3.Dr. med. vet. Bergljot Børresen, Oslo 4.Professor Odd Geiran, Rikshospitalet, Oslo 5. Professor Gunnar Heiene, Menighetsfakultetet, Oslo 6. Professor Matthias Kaiser, Den nasjonale forskningsetiske komite for vitenskap og teknologi, Oslo 7. Professor Tore Midtvedt, Karolinska Institutet, Stockholm 8. Stipendiat Espen Rimstad, Norges Veterinærhøyskole, Oslo 9. Lagdommer Nina Mår Tapper, Frostating lagmannsrett, Trondheim 10. Professor Erik Thorsby, Oslo

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Budapest, ambassadør Arne Sivertsen, utnevnes tillike til sendemann i Ljubljana (Slovenia), med rang som ambassadør.

Byråsjef Sjur Larsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kristin Hoem Langsholt utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Glen Gordon Findlay utnevnes til ulønnet konsul i Santos, Brasil.

Avdelingsdirektør Ivar A. Baste beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for miljøsaker ved ambassaden i Nairobi, for et tidsrom av inntil to år med mulighet for forlengelse, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Astrid Nordahl beskikkes til avdelingsdirektør ved Husbankens avdelingskontor i Bodø med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Rådgiver Anne Katrine Kaels utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Statsministerens kontor

Finans- og tolldepartementets navn endres til Finansdepartementet, forkortet som før til FIN. Endringen gjennomføres med virkning fra 1. januar 2000.

(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Olje- og energidepartementet

Ångermanälvens Vattenregleringsföretag gis tilsagn om ny konsesjon for regulering av Limingen i Nord-Trøndelag.

Lagt inn 3. desember 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen