Offisielt fra statsråd 3. februar 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. februar 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Hans-Wilhelm Longva utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Morten Aarestrup Lund Mathisen utnevnes til ulønnet general- konsul i Kobe/Osaka, Japan.

Toshiyuki Shimazaki utnevnes til ulønnet konsul i Kobe/Osaka, Japan.

Yves Jean-Marie Christian Delamaire utnevnes til ulønnet konsul i Saint-Malo, Frankrike.

Joël Landrieu utnevnes til ulønnet konsul i Caen, Frankrike.

Avdelingsdirektør Andreas Mortensen beskikkes som ambassaderåd (næringsråd) ved Norges delegasjon til De europeiske fellesskap i Brussel for et tidsrom av inntil 2 år fra det tidspunkt Utenriks- departementet bestemmer.


Administrasjonsdepartementet

Administrerende direktør Einar Hope beskikkes som direktør i Konkurransetilsynet i en åremålsperiode på 6 år fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer med personlige varamed- lemmer i styret for Norges Kommunalbank for tidsrommet 3. februar 1995 - 31. desember 1998:

 • Leder Eva Bjøreng, Rælingen
 • Varamedlem: Fylkeskultursjef Åse Klundelien, Øvre Eiker
 • Fhv. stortingsrepresentant Asbjørn Haugstvedt, Bergen
 • Varamedlem: Fylkessekretær Liv Skogstad, Ørje
 • Ordfører Kirsten Huser Leschbrandt, Mandal
 • Varamedlem: Kontorfullmektig Sylvi Enevold. Hammerfest

Justis- og politidepartementet

Riksadvokatfullmektig Kjerstin Apall Kvande utnevnes til statsadvokat ved Riksadvokatembetet fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Fungerende førstestatsadvokat Harald Lavik Grønlien utnevnes til førstestatsadvokat ved Rogaland statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Konstituert lagmann Ola Roald Melheim utnevnes til lagmann ved (gamle) Eidsivating lagmannsrett fra den tid Justis- og politidepartementet bestmmer.

Politiadjutant Anne Liv Jacobsen utnevnes til politiinspektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Førstekonsulent Vibeke Woldseth konstitueres som byråsjef i Justis- og politidepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 31. juli 1995.


Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Byråsjef Ole Petter Syrrist utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Øystein Hauge utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Paul Hellenes utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Rune Klemetsaune utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Landbruksdepartementet

Overingeniør Per Bjørn Holm-Varsi beskikkes som jordskiftedommer i Finnmark jordskiftesokn fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Senioringeniør Trond Berge beskikkes som jordskiftedommer i Sør-Rogaland jordskiftesokn fra det tidspunkt departementet bestemmer.


Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende oppnevnes som medlemmer til fellesstyret for Nytt Rikshospital for perioden 3. februar 1995 til 31. desember 1996:

 • Konserndirektør Tor Espedal, Stavanger, leder
 • Cand.jur. Inger Louise Valle, Bærum, nestleder
 • Direktør Ida Helliesen, Oslo
 • Professor dr.med Per Vaglum, Oslo
 • Professor dr. med. Astrid Nøklebye Heiberg, Oslo
 • Konstituert overlege Odd Bakken, Oslo
 • Ordfører Borghild Yrkje, Tysvær
 • Transportleder Claes Aaronsen, Oslo
 • Hjelpepleier Ingfrid Svindland, Oslo
 • Avdelingssykepleier Elisabeth Swärd, Oslo
Oppnevning av medlemmer til Statens Ernæringsråd:
 • Professor dr. med. Kaare R. Norum, Oslo, leder
 • Professor dr. med. Grete Botten, Oslo, nestleder
 • Professor dr. phil. Rune Blomhoff, Oslo
 • Ernæringsfysiolog cand.scient. Anne Bærug, Vadsø
 • Professor dr. med. Christian A. Drevon, Oslo
 • Ernæringsfysiolog cand.scient. Kari Tove Elvbakken, Bergen
 • Professor dr. med. Gjermund Fluge, Bergen
 • Stipendiat cand.scient. Lene Frost-Andersen, Oslo
 • Forskningssjef Anton Haglerød, Oslo
 • Førstekonsulent/helsesøster Norunn Hanem, Tønsberg
 • Professor dr. med. Tore Henriksen, Oslo
 • Førsteamanuensis dr. phil. Gerd Holmboe-Ottesen, Oslo
 • Professor dr. phil. Bjarne Jacobsen, Tromsø
 • Forskningssjef dr.phil. Kåre Julshamn, Nordnes
 • Professor dr. phil. Knut Inge Kleppe, Bergen
 • Klinisk ernæringsfysiolog Turid Ose, Oslo
 • Førsteamanuensis cand.scient. Arne Oshaug, Oslo
 • Professor dr. med. Jan I. Pedersen, Oslo
 • Professor dr. med. Ola Didrik Saugstad, Oslo
 • Lege cand.med. Camilla Stoltenberg, Oslo
 • Professor dr. med. Anne Johanne Søgaard, Tromsø
 • Professor dr. med. Dag Thelle, Oslo
 • Forsker dr. phil. Margareta Wandel, Lysaker

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 16. desember 1994 til lov om kontroll med etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten. Besl O nr 15 Lov nr 7. Loven trer i kraft straks

Sanksjon av Stortingets vedtak av 16. desember 1994 til lov om endring i lov av 13. mars 1936 nr 3 om politiet. Besl O nr 16 Lov nr 8. Loven trer i kraft straks

Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Forskrift om bortvising og utvising av personar frå Svalbard.


Samferdselsdepartementet

Med heimel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr 4 §36a fastsettes forskrift om endringer i forskrift av 17. desember 1971 nr 1 om gebyr for overlasting.

Proposisjoner og meldinger

Miljøverndepartementet

St prp nr 27 (1994-95) Om samtykke til ratifikasjon av ein protokoll av 14. juni 1994 til konvensjonen om langtransportert grensekryssande luftureining av 13. november 1979, som gjeld vidare reduksjonar av svovelutslepp.


Samferdselsdepartementet

Ot prp nr 26 (1994-95) Lov om gjennomføring av fellesregler om innenlands transport i EØS-avtalen.

Andre saker

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Klage fra Hemne Orkladal Billag A/S over Sosial- og helsedepartementets vedtak om ikke å dispensere fra bestemmelsene om premiefond i regler om private tjenestepensjonsordniner etter skatteloven. Klagen tas ikke til følge.


Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Nye vedtekter for Statens Ernæringsråd fastsettes.

Lagt inn 3 februar 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen