Offisielt fra statsråd 3. november 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. november 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

Ot.prp. nr. 13 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 17. juli 1998 nr. 56 om årsregnskap mv. (regnskapsloven) samt endringer i visse andre lover

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 11 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 17. desember 1982 nr. 86 om rettsgebyr


Ot.prp. nr. 12 (2000-2001)
Om lov om endring i lov 24. juni 1994 nr. 39 om sjøfarten (sjøloven)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot.prp. nr. 14 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 64 om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) og enkelte andre lover

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 29. juni 1984 om adgangen til å drive trålfiske etter reker.

Samferdselsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om lufthavnrelaterte tjenester. Forskriften trer i kraft 3. desember 2000.

(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Fastsettelse av forskrift om godkjenning av institusjoner som skal ha ansvar for tvungent psykisk helsevern.

(Se også pkt. 3 Delegasjon av myndighet)

3. Delegasjon av myndighet

Nærings- og handelsdepartementet

Delegasjon av myndighet etter Stortingets vedtak 14. juni 2000 om delprivatisering og børsnotering av Telenor ASA til Nærings- og handelsdepartementet.

Samferdselsdepartementet

Delegering av myndighet til Samferdselsdepartementet til å foreta senere endringer i forskrift om lufthavnrelaterte tjenester.

(Se også pkt. 2 Forskrifter)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Delegasjon av kongens myndighet etter lov 2. juli 1999 nr. 62 om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern (psykisk helsevernloven), og kongens myndighet etter lov 2. juli 1999 nr. 61 om spesialisthelsetjenesten m.m. § 9-3 til Sosial- og helsedepartementet.

(Se også pkt. 2 Forskrifter)

4. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Ansgar Bibelskole over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 10. mai 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av Ansgar Bibelskole, Avdeling Grenland, med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Stiftelsen R/S Biskop Hvoslef og Malangen kystkulturlag over Kirke-, utdanning- og forskningsdepartementets vedtak 2. mai 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av Malangen sjøskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bangkok og Phnom Penh, ambassadør Ragne Birte Lund, utnevnes tillike til sendemann i Yangon, med rang som ambassadør.

Avdelingsdirektør Knut Hauge utnevnes til ministerråd og beordring til tjeneste ved ambassaden i London, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Wegger Christian Strømmen konstitueres som ministerråd og beordring til tjeneste ved Norges faste delegasjon til De forente nasjoner i New York for den perioden Norge er medlem i Sikkerhetsrådet.

Finansdepartementet

Rådgiver Cathrine Meland konstitueres som underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fiskeridepartementet

Konstituert underdirektør Sigrun Holst utnevnes til underdirektør i Fiskeridepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Fiskeridepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Dag Nafstad utnevnes til lagmann i Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Statsadvokat Lars Frønsdal utnevnes til lagdommer i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Rune Fjeld og lagdommer Martin Tenold utnevnes til lagmenn/avdelingsledere i Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Byrettsdommer Jahn Mydland utnevnes til justitiarius i Skien og Porsgrunn byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Avdelingsdirektør Bjørn Olsen åremålsbeskikkes til nemndleder i Utlendingsnemnda for 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Kontorsjef Geir Ivar Tungesvik utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og New Zealand, samt overenskomst vedrørende SAS-samarbeidet.

Justis- og politidepartementet

Instruks om innføring av internkontroll og systemrettet tilsyn med det sivile beredskapsarbeidet i departementene.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Valhall vanninjeksjon.