Offisielt fra statsråd 3. oktober 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. oktober 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Statsministeren

Hans Majestet Kongens tale til det 142. Storting ved dets åpning (Trontalen)

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding

Finans- og tolldepartementet

St prp nr 1 (1997-98) Statsbudsjettet medregnet folketrygden for budsjetterminen 1. januar 1998 - 31. desember 1998 St meld nr 1 (1997-98) Nasjonalbudsjettet 1998

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ot prp nr 86 (1996-97) Lov om lønnsnemndbehandling av tvisten mellom Norges Rederiforbund og Oljearbeidernes Fellessammenslutning i samband med revisjon av tariffavtalen sommeren 1997

St prp nr 1 (1997-98) - Statsbudsjettet/Trygdebudsjettet 1998:

 1. Utenriksdepartementet Utgiftskap. 0100 - 0197 Inntektskap. 3100 - 3157
 2. Barne- og familiedepartementet Utgifter under programområde 28 Fødselspenger
 3. Barne- og familiedepartementet Utgiftskap. 800 - 868 Inntektskap. 3858 - 3860
 4. Finans- og tolldepartementet For budsjetterminen 1998 Skatte-, avgifts- og tollvedtak
 5. Finans- og tolldepartementet For budsjetterminen 1998
 6. Fiskeridepartementet Utgiftskap. 1000 - 1070 og 2415 Inntektskap. 4020 - 4070
 7. Fiskeridepartementet Utgifter under programområde 33 Arbeidsliv, Folketrygden
 8. Forsvarsdepartementet Utgiftskap. 1700-1798, 2463 Inntektskap. 4700-4799
 9. Justis- og politidepartementet Utgiftskap. 61, 400 - 482 Inntektskap. 3400 - 3481 og 5630
 10. Justis- og politidepartementet For budsjetterminen 1998 Svalbardbudsjettet
 11. Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Utgiftskap. 0200-0299, 2410 Inntektskap. 3200-3299, 5310 og 5617
 12. Kommunal- og arbeidsdepartementet Utgiftskap. 500-592, 2412 og 2425-2426, 3500-3592 Inntektskap. 5312-5613, 5316, 5326, 5327, 5613, 5615-5616
 13. Kommunal- og arbeidsdepartementet Utgifter under programområdet 33, Arbeidsliv, Folketrygden
 14. Kulturdepartementet Utgiftskap. 300 - 398 Inntektskap. 3301 - 33334
 15. Landbruksdepartementet Utgiftskap. 1100-1161, 2411 og 2472 Inntektskap. 4100-4150, 5311, 5545, 5571, 5609, 5614, 5651 og 5652
 16. Miljøverndepartementet Utgiftskap. 1400-1471, 2422 og 2465 Inntektskap. 4400-4471
 17. Næringsdepartementet Utgiftskap. 900-993, 2420 og 2460 Inntektskap. 3900-3942, 5320, 5343, 5620 og 5656
 18. Olje- og energidepartementet Utgiftskap. 1800-1892, 2440 og 2442 Inntektskap. 4800-4861, 5440, 5608, 5655 og 5680
 19. Planleggings- og samordningsdepartementet Utgiftskap. 11, 1500-1580, 2445 Inntektskap. 3011, 4500-4550, 5445-5446
 20. Samferdselsdepartementet Utgiftskap. 1300-1380, 2450 Inntektskap. 4320-4380, 5450, 5611-5612, 5618, 5622-5623 og 5640
 21. Sosial- og helsedepartementet Om folketrygdens utgifter og inntekter under programområdene 29 Sosiale formål og 30 Helsevern
 22. Sosial- og helsedepartementet Utgiftskap. 600-797, 2480, 2481 Inntektskap. 3600-3752, 5527, 5577, 5578, 5631 og 5632

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av lov 13. juni 1997 nr 47 om gjennomføring av europarådsavtale 31. januar 1995 om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer til sjøs settes i kraft når europarådsavtalen trer i kraft for Norge (Se også pkt 3 nedenfor).

Ikrafttredelse av lov 13. juni 1997 nr 43 om avtaler med forbrukar om oppføring av ny bustad m m (bustadoppføringslova) Loven trer i kraft 1. juli 1998. (Se også pkt 4 nedenfor)

3.Forskrifter

Fiskeridepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 12. desember 1986 nr 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål fastsettes.

Justis- og politidepartementet

Endring av forskrift 28. juni 1985 nr 1679 om ordning av påtalemyndigheten (påtaleinstruksen) (Se også pkt 2 ovenfor)

Forskrift om anvendelsen av straffeloven § 127 på forbrytelser mot andre lands offentlige myndigheter fastsettes. (Se også pkt 2 ovenfor)

4.Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Kongens myndighet etter bustadoppføringslova § 64 tredje ledd delegeres til Barne- og familiedepartementet.

5.Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal vurdere egnet saksbehandlingsorgan for barnefordelingssaker:

Sorenskriver Nils Terje Dalseide, Sør-Østerdal, leder Medlemmer: Advokat Anne-Blanca Dahl, Oslo Avdelingsdirektør Tove Friisø, Oslo Psykolog Terje Galtung, Oslo Lagdommer Mary-Ann Hedlund, Oslo Professor Peter Lødrup, Oslo Underdirektør Ingmar Nestor Nilsen, Oslo Familiemekler, psykolog og advokat Grethe Nordhelle, Oslo Avdelingsleder Ragnhild Scheie Aasen, Grimstad

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer av et utvalg som skal gjennomgå valgloven og valgordningen:

Leder: Fylkesmann Sigbjørn Johnsen, Ringsaker Medlemmer: Universitetslektor Ingeborg Wilberg, Bærum Forskningsleder Bernt Aardal, Bærum Førsteamanuensis Helge Larsen, Tromsø Avdelingsdirektør Gunnar Andresen, Nittedal Programsekretær Geir Helljesen, Oslo Kemner Egil Bjørgum, Kristiansand Sekretariatsleder Karen Espelund, Trondheim Sekretariatsleder Martin Kolberg, Lier Gruppesekretær Inger Marie Ytterhorn, Bergen Husmor Ingrid I Willoch, Fredrikstad Tidligere stortingsrepresentant Solveig Sollie, Skien Tidligere stortingsrepresentant, adjunkt Eva Lian, Hof Partisekretær Turid Leirvoll, Oslo Advokat Harald Hove, Bergen Pensjonist Harald B. Haram, Haram

Nærings- og handelsdepartementet

Byrettsdommer Gunnar Knoph gjenoppnevnes som formann i Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser fra og med 1. september 1997 til og med 28. februar 1998.

Byrettsdommer Peter Vogt oppnevnes som formann for Meklingsnemda for arbeidstakeroppfinnelser fra og med 1. mars 1998 til og med 28. februar 2003.

Byrettsdommer Knut Erik Strøm oppnevnes som varamann i Meklingsnemnda for arbeidstakeroppfinnelser fra og med 1. mars 1998 til og med 28. februar 2003.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende midlertidig konstituerte juridisk kyndige rettsmedlemmer utnevnes til juridisk kyndige rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer:

Jon Evang Constance Holtermann

Engasjert juridisk kyndig rettsmedlem Audun Rosenvinge utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlem i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

6.Klagesaker mv

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra journalist Geir Ole Bjartvik over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 19. juni 1997 om avslag på søknad om dokumentinnsyn i departementets brev av 12. juni 1997 til biskopene vedrørende "bispevigsel" i Kautokeino, tas ikke til følge.

Klage fra Norges Toppidrettsgymnas over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 1. april 1997 om å avslå søknaden om godkjenning av økning i elevtallet i forbindelse med etablering av desentraliserte klasser i Trondheim med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klage fra Arild Ysland og Ottar Heimly over Landbruksdepartementets vedtak av 7. april 1997 om ikke å nytte statens forkjøpsrett ved Gunnar A. Mjønes sitt erverv av gnr 73/2 i Snillfjord kommune. Klagen tas ikke til følge.

7.Utnevnelser, avskjed mv

Statsministeren

Konstituert statssekretær Tom Therkildsen gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som konstituert statssekretær i Finans- og tolldepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Per Magne Ristvedt utnevnes til ulønnet generalkonsul i Kobe/Osaka, Japan.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Sigurd Odnæs utnevnes til avdelingsdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Erling Hannevig Wang konstitueres som avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Per Fewang utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Ole Garshol utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Ekspedisjonssjef Hans Olav Østgaard utnevnes til spesialråd i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Terje Weber konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 1997 med mulighet for ett års forlengelse med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Fengselsdirektør Harald Føsker konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Nina Jeanette Messel konstitueres som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 1998 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Konstituert ekspedisjonssjef Inger Glad Stokland utnevnes til ekspedisjonssjef i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

8.Andre saker

Utenriksdepartementet

DD.MM. Kong Harald V og Dronning Sonjas offisielle besøk i Kina 23. - 31. oktober 1997.

Finans- og tolldepartementet

Undertegning av en overenskomst mellom kongeriket Norge og republikken Singapore til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt.

Undertegning av en avtale mellom kongeriket Norge og republikken Kasakhstan til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue.

Forsvarsdepartementet

Malangen fort - ervervelse av veirett og rett til kraftfremføring ved ekspropriasjon.

Om vederlagsfri overdragelse av to familieboliger i Vadsø til Vadsø kommune.

Landbruksdepartementet

Forfallsdato for midlertidig lån til Drevsjø Trelast AS utsettes til 31. oktober 1997.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Air Canada for drift av flyruter mellom Canada og Norge v v.

Lagt inn 3 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen