Offisielt fra statsråd 3. oktober 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. oktober 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp.nr. 2 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 81/2003 av 20. juni 2003 om innlemmelse i EØS-avtalen av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1406/2002 om opprettelse av et europeisk sjøsikkerhetsbyrå (EMSA)

Justis- og politidepartementet

Ot.prp.nr. 3 (2003-2004)
Om lov om endringar i lov 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinket betaling m.m. (gjennomføring av direktiv 2000/35/EF av 29. juni 2000 om kamp mot forseinka betaling i handelshøve)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp.nr. 4 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov om visse sider av elektronisk handel og andre informasjonssamfunnstjenester (ehandelsloven)
(Pressemelding)

2. Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende oppnevnes i et utvalg som skal gjennomgå og evaluere inntektssystemet for kommunene og fylkeskommunene:

Professor Lars-Erik Borge, Trondheim, leder
Professor Terje Hagen, Bærum
Forskningsleder Anne-Britt Djuve, Oppegård
Forsker Audun Langørgen, Oslo
Rådgiver Espen Erlandsen, Bærum
Underdirektør Kirsten Eknes, Oslo
Avdelingsdirektør Tove Brekke, Oppegård
Avdelingsdirektør Eli Johanne Lundemo, Oslo
Avdelingsdirektør Thor Bernstrøm, Oslo
Rådgiver Børre Stolp, Drammen
Fylkesrådmann Beate Stang Aas, Tromsø
Seksjonssjef Pål Hernæs, Oslo
Rådmann Britt Lund, Notodden

( Pressemelding)

3. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Odd Anders With gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Barne- og familiedepartementet med fratredelse torsdag 9. oktober 2003.

Hans Olav Syversen utnevnes til statssekretær i Barne- og familiedepartementet med tiltredelse 6. oktober 2003.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Luanda, Arild Retvedt Øyen utnevnes til ambassadør i Brazzaville.

Helsedepartementet

Beskikkelse av seksjonsleder Kirstin Færden til direktør for sekretariatet for vitenskapskomiteén for mattrygghet med tiltredelse fra 1. januar 2004.

Justis- og politidepartementet

Konstitusjon av politimester Ole Petter Parnemann som politimester ved Søndre Buskerud politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Dalane Kraft AS gis tillatelse til erverv av fallrettigheter og overføring av reguleringskonsesjon i Sokndalsvassdraget, Sokndal kommune i Rogaland.

Ny reguleringskonsesjon for Byglandsfjorden m.m. i Otravassdraget og tillatelse til diverse overføringer til Brokke kraftverk og bygging av Skarg kraftverk.

Fra statsråd 26. september 2003 offentliggjøres nå følgende vedtak:

Statsministerens kontor

Hans Majestet Kongens tale til det 148. Storting ved dets åpning (Trontalen)

Melding frå Kongen til Stortinget om Noregs rikes tilstand og styring i tida etter siste melding.