Offisielt fra statsråd 3. september 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Statsministerens kontor, Akersgt. 42 3. september 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

1 Forskrift om spesialistutdanning av leger og godkjenning og tilbakekall av godkjenning av leger som spesialist.

2 Opprettelse av Nasjonalt råd for spesialistutdanning for leger.

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes: Ole Danbolt Mjøs, professor dr. med., leder, (staten) Geir Sverre Braut, fylkeslege, (staten) Jørgen Holmboe, avdelingsdirektør, (staten)* Erik Bartnes, forhandlingsleder, (Kommunenes Sentralforbund) Per Roland, fylkeshelsesjef, (Kommunenes Sentralforbund) Kari Rolstad, rådgiver, (Kommunenes Sentralforbund)* Anne Wenche Lindboe, lege/forsker, (Oslo kommune) Odd Bakken, overlege, (Helseregion I)* Erik Hillesund, fylkeshelsesjef, (Helseregion II) Trude Drevland, generalsekretær, (Helseregion III)* Tor Lånkan, assisterende fylkeshelsesjef, (Helseregion IV) Evy-Ann Midttun, fylkesordfører, (Helseregion V)* Borghild Roald, professor dr. med., (Universitetet i Oslo)* Steinar Hunskår, professor dr. med., (Universitetet i Bergen) Geirmund Unsgaard, professor dr. med., (Universitetet i Trondheim) Egil Arnesen, professor dr.med., (Universitetet i Tromsø) Bente Mikkelsen, overlege, (Den norske lægeforening) Grethe Aasved, assistentlege, (Den norske lægeforening)* Anne Mathilde Hanstad, allmennpraktiserende lege, (Den norske lægeforening) Einar Skoglund, utdanningssjef, (Den norske lægeforening)* Ingeborg Traaholt, generalsekretær, (Norsk pasientforening)* Varamedlemmer: Ellen Rygh, (staten) Aud Nordal, (staten) Bjørn Kristiansen, (Kommunenes Sentralforbund) Helge Bryne, (Kommunenes Sentralforbund) Anne Marie Borgersen, (Kommunenes Sentralforbund) Per Farup, (Helseregion I) Inger Stokstad, (Helseregion II) Jan Birger Medhaug, (Helseregion III) Anne-Karin Brokhaug, (Helseregion IV) Alf-Ivar Samuelsen, (Helseregion V) Ragnar Andersen, (Oslo kommune) Gunnar Tellnes, (Universitetet i Oslo) Mai-Elin Koller, (Universitetet i Bergen) Gunnar Bovim, (Universitetet i Trondheim) Dag Sørlie, (Universitetet i Tromsø) Jørgen J. Jørgensen, (Den norske lægeforening) John-Arne Røttingen, (Den norske lægeforening) Frank R. Andersen, (Den norske lægeforening) Hans Asbjørn Holm, (Den norske lægeforening) Kjell Olav Svendsen, (Norsk pasientforening)

(* innebærer oppnevning for 2 år, øvrige 4 år)

3.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Ambassaderåd ved ambassaden i Paris, Eva Finstad utnevnes til avdelingsdirektør og beordring til tjeneste i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Evan Campbell Kittelsen utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Arne Gjermundsen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Spesialrådgiver Jan Persson beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for økonomiske og finansielle spørsmål ved Norges faste delegasjon til OECD i Paris for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsleder Haavard Elstrand beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) for landbruksspørsmål ved Norges faste delegasjon i Genève for et tidsrom av inntil 2 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Konstituert underdirektør Vidar Ovesen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kontorsjef Gulla Agnalt utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberst Sverre Diesen utnevnes til brigader i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Håvard Holm utnevnes til førstestatsadvokat ved Den sentrale enhet for etterforskning og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet, ØKOKRIM, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av Paal Berg Helland som statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter fram til 1. april 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Prost Helge Norrud utnevnes til sokneprest i Eiker Prestegjeld og prost i Eiker prosti i Tunsberg bispedømme.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Inger Margrete Skogseid utnevnes til byråsjef i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Rådgiver Lindis Nerbø konstitueres til avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Rådgiver Frode Johansen konstitueres som avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet for 1 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Utenriksdepartementet

Undertegning av konvensjon om forhåndsgodkjenningsprosedyre for visse farlige kjemikalier og plantevernmidler som omsettes på verdensmarkedet.

Følgende oppnevnes i en delegasjon til De forente nasjoners 53. ordinære generalforsamling : Utenriksminister Knut Vollebæk, leder Utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson Miljøvernminister Guro Fjellanger Statssekretær Janne Haaland Matlary Statssekretær Leiv Lunde Ambassadør Ole Peter Kolby Stortingsrepresentant Sylvia Brustad Stortingsrepresentant Bent Hegna Stortingsrepresentant Kenneth Svendsen Stortingsrepresentant Ola T. Lånke Stortingsrepresentant Inge Lønning Stortingsrepresentant Odd Roger Enoksen Stortingsrepresentant Leif Lund Stortingsrepresentant Grethe Fossli Stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul Stortingsrepresentant Dag Danielsen Stortingsrepresentant Åse Gunhild Woie Duesund Stortingsrepresentant Ivar Kristiansen Pressemedarbeider: Journalist Liv Jørgensen

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jon Lilletun med ektefelle ved offisielt besøk i USA 19.-27. september 1998.

Miljøverndepartementet

Endringer i en Protokoll av 17. september 1997 til Wienkonvensjonen av 22. mars 1985 om vern av ozonlaget, som gjelder stoff som reduserer ozonlaget, blir ratifisert og tilsluttet i samsvar med et framlagt forslag.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelse på norsk kontinentalsokkel – Yme oppfølgingsområde.

Lagt inn 3 september 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen