Offisielt fra statsråd 3. september 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 3. september 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030066#docSt.prp. nr. 95 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteen sitt vedtak nr 70/1999 av 2. juni 1999 om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om EFTA-statane si deltaking i verksemda til EU med omsyn til analyse, forsking og samarbeid på sysselsetjings- og arbeidsmarknadsområdet (1998-2000)

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endring i lov 1. juli 1994 nr. 49 om avtalefestet pensjon for arbeidstakere med rett til medlemskap i Pensjonsordning for apoteketaten. Loven trer i kraft fra 1. juli 1999.

Besl. O. nr. 86 Lov nr. 71

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 15. juni 1999 til lov om endringer i konkurs- og pantelovgivningen m.v. Loven trer i kraft 1. januar 2000.

Besl. O. nr. 82 Lov nr. 72

3.Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes av et utvalg som skal utrede samfunnets sårbarhet og beredskap:

Utvalgets leder: Direktør Kåre Willoch, Oslo Utvalgets medlemmer: Informasjonssjef Bjørnar Olsen, Evenes Husmor Karen Margrethe Mjelde, Sandnes Admiral Egil Jørgen Eikanger, Bergen Konsulent Kåre Harila, Vadsø Bonde Solveig Blækkan, Skaun Informasjonsrådgiver Lisbet Rugtvedt, Oslo Direktør Torild Skogsholm, Oslo Brigader Jan Erik Larsen, Oppegård Overvåkingssjef Per Sefland, Oslo Direktør Helen Bøsterud, Bærum Ekspedisjonssjef Hilde Caroline Sundrehagen, Oslo Professor Jan Hovden, Trondheim Daglig leder Frederic Hauge, Oslo

4.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Kommandørkaptein Tom Egil Lilletvedt beskikkes som assisterende forsvarsattaché/logistikkattaché ved ambassaden i Washington, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Marius Johansen beskikkes som assisterende forsvarsattaché ved ambassaden i London, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Ivar Gammelmo åremålsbeskikkes til direktør for Statens forvaltningstjeneste for en periode på seks år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Liv Sannes konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Erling Hannevig Wang utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Fortsatt konstitusjon av politimester Odd Rikhart Olsen Ingerø som politimester i Fredrikstad fram til 1. januar 2002.

Fortsatt konstitusjon av statsadvokat Ketil Haukaas som politimester i Sør-Varanger fram til 1. januar 2002.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Prost Magne Torbjørn Hjorthaug utnevnes til sokneprest i Domkirken prestegjeld og domprost i Molde domprosti i Møre bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Kapellan Øystein Magelssen utnevnes til sokneprest i Ål prestegjeld og prost i Hallingdal prosti i Tunsberg bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet bestemmer.

Rådgiver Nille Lauvås konstitueres til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Miljøverndepartementet

Ekspedisjonssjef Anne Sæterdal konstitueres som departementsråd i Miljøverndepartementet i perioden 1.10.1999 til 1.10.2001.

Samferdselsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Frode Johansen utnevnes til avdelingsdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Morten Norderhaug utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Seniorrådgiver Gro B. Ramsten Wesenberg beskikkes til direktør for Statens legemiddelkontroll med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Statsgaranti for en utstilling med moderne norsk smykkekunst og tekstilkunst i det rumenske Nasjonalmuseum i Bucuresti for perioden 4. september – 4. november 1999.

Undertegning av en avtale mellom Det europeiske fellesskap og Kongeriket Norge om norsk deltakelse i EUs narkotikaovervåkingssenter.

Følgende delegasjon oppnevnes til De forente nasjoners 54. ordinære generalforsamling:

Utenriksminister Knut Vollebæk, leder Utviklings- og menneskerettighetsminister Hilde Frafjord Johnson Statssekretær Wegger Chr. Strømmen Statssekretær Janne Haaland Matlary Statssekretær Leiv Lunde Ambassadør Ole Peter Kolby Stortingsrepresentant Dag Terje Andersen Stortingsrepresentant Torny Pedersen Stortingsrepresentant Trond Giske Stortingsrepresentant Per Erik Monsen Stortingsrepresentant Are Næss Stortingsrepresentant Kristin Krohn Devold Stortingsrepresentant Ola Røtvei Stortingsrepresentant Aud Blattmann Stortingsrepresentant Harald T. Nesvik Stortingsrepresentant Åse Wisløff-Nilssen Stortingsrepresentant Svein Ludvigsen Stortingsrepresentant Jorunn Ringstad

Pressemedarbeider:

Journalist Hilde Harbo

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Peter Angelsen med ektefelle ved offisielt besøk til Færøyene 20. – 23. september 1999.

Lagt inn 3. september 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen