Offisielt fra statsråd 30. april 1998

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42, 30. april 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-040001#docSt meld nr 7 (1997-98) Statlege utval, styre og råd m.v. 1. januar – 31. desember 1997

Barne- og familiedepartementet

linkdoc004005-050016#docOt prp nr 56 (1997-98) Om lov om kontantstøtte til småbarnsforeldre (kontantstøtteloven)

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-040005#docSt meld nr 3 (1997-98) Om statsrekneskapen medrekna folketrygda for 1997

Fiskeridepartementet

linkdoc008005-040005#docSt meld nr 34 (1997-98) Om gjennomføring av et forprosjekt for skipstunnel gjennom Stadlandet

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050026#docOt prp nr 55 (1997-98) Om lov om endringer i rettergangslovene m m (kildevern og offentlighet i rettspleien) linkdoc012005-040003#docSt meld nr 32 (1997-98) Om offentlighetsprinsippet i forvaltningen

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kommunal- og regionaldepartementet

Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. (arbeidsmiljøloven) Besl. O. nr. 44 Lov nr. 24. Loven trer i kraft straks.

3. Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift om avgrensningen av geografisk virkeområde for de distriktspolitiske virkemidlene, fastsettes.

Kulturdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 28. februar 1997 nr 153 om kringkasting fastsettes.

4. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til styret i Datatilsynet:

1. Advokat Regine Ramm Bjerke, leder Byrettsdommer Nina Opsahl (personlig varamedlem) 2. Art director Marianne Voll, nestleder Konsulent Berit Opedahl Windheim (personlig varamedlem) 3. Sjefslege Jan Olav Johannessen Yrkeshygieniker Bjørn Erikson (personlig varamedlem) 4. Prosjektleder Jennifer Akselsen Advokat Wenche Flavik (personlig varamedlem) 5. Administrasjonssjef Roar Svartberg Kinosjef Egil Akselsen (personlig varamedlem) 6. Sorenskriver Roald Tørrissen Administrerende direktør Per Rosenblad Brun (personlig varamedlem) 7. Kontorsjef Anne Lise Holøs Kontorsjef Inger Gjesdahl (personlig varamedlem)

Styret oppnevnes med virkning fra 30. april 1998 og frem til 1. mars 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes for å utrede om norsk høyere utdanning etter år 2000:

Leder: Professor Ole Danbolt Mjøs, Tromsø Medlemmer: Student Hilde Gunn Bjelde, Oslo Rektor Knut Brautaset, Grimstad Viseadm. direktør NHO Gro Brækken, Bærum Professor Signe Kjelstrup, Trondheim Generalsekretær Kari Kjenndalen, Oslo Rektor Bjarne Kvam, Meland Professor Victor Norman, Bergen Universitetsdirektør Kåre Rommetveit, Bergen Student Anne Rygg, Oslo Professor Turid Karlsen Seim, Oslo Professor Rune Sørensen, Bærum Nestleder LO Gerd-Liv Valla, Oslo Fung. direktør Per Olaf Aamodt, Oslo Fylkesmann Tora Aasland, Time

8. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Utnevning av Noshir Framji Tankariwala til ulønnet konsul i Calcutta, India.

Barne- og familiedepartementet

Tilsetting på åremål av underdirektør Gro Aicher som direktør i Statens ungdoms- og adopsjonskontor (SUAK) for 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne- og familiedepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Beskikkelse av direktør Inger-Berit Andersen som ligningssjef i Oslo fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

9. Andre saker

Utenriksdepartementet

Bekreftelse av noteveksling mellom Norge og Forbundsrepublikken Tyskland om status for norske militære styrker som har midlertidig opphold på tysk territorium og av erklæring om strafferettslig jurisdiksjon, samt godkjennelse av omforent referat.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Konsesjon for drift av kombinert lager og deponi for lavt og middels radioaktivt avfall i Himdalen i Aurskog-Høland kommune på de vilkår som er fastsatt i innstillingen fra Statens strålevern. Konsesjon gis for en periode på 10 år. Lagt inn 30. april 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen