Offisielt fra statsråd 30. april 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. april 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-050003#docOt prp nr 57 (1998-99) Om lov om gjennomføring av Traktat om totalforbod mot kjernefysiske prøvesprengingar

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

linkdoc002005-030008#docSt prp nr 63 (1998-99) Pensjonar frå statskassa

Justis- og politidepartementet

linkdoc012005-050041#docOt prp nr 56 (1998-99) Om lov om Schengen informasjonssystem (SIS) og lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover som følge av Schengensamarbeidet

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

linkdoc014005-030012#docSt prp nr 64 (1998-99) Om regulering av opptaket til studium ved universiteta studieåret 1999-2000

Kulturdepartementet

linkdoc018005-050012#docOt prp nr 55 (1998-99) Om lov om endringar i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting og i lov 15. mai 1987 nr 21 om film og videogram linkdoc018005-050013#docOt prp nr 58 (1998-99) Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr 127 om kringkasting m m

Olje- og energidepartementet

linkdoc026005-050005#docOt prp nr 54 (1998-99) Om lov om registrering av import og leveranser av råolje i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde m v

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 13. april 1999 til lov om endring i lov av 3. juni 1983 nr 40 om saltvannsfiske m v (enhetskvoteordning) Loven trer i kraft straks Besl O nr 57 Lov nr 21

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 25. mars 1999 til lov om endringer i utlendingsloven og i enkelte andre lover (klagenemnd for utlendingssaker m v) Besl O nr 49 Lov nr 22 (Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet) Delvis ikrafttredelse av endringsloven Endringene i I §§ 6, 9, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 28, 39, 44, 47, 50, 54, 55 og 56 trer i kraft straks

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 16. mars 1999 til lov om endringer i lov av 31. mai 1974 nr 19 om konsesjon og om forkjøpsrett for det offentlige ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) Loven trer i kraft straks Besl O nr 47 Lov nr 23

Samferdselsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 25. mars 1999 til lov om endringer i postloven. Endringene trer i kraft 15. mai 1999 Besl O nr 51 Lov nr 24 Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 25. mars 1999 til lov om endringer i lov av 23. juni 1995 nr 39 om telekommunikasjon (teleloven) og i enkelte andre lover Endringene trer i kraft straks Besl O nr 52 Lov nr 25

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. april 1999 til lov om endring i lov av 6. juli 1957 nr 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser Besl O nr 62 Lov nr 26

3.Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av endring i forskrift til tjenestemannsloven av 11. november 1983 nr 1608 til lov av 4. mars 1983 nr 3. Endringen gis virkning fra 1. juli 1999.

Forsvarsdepartementet

Fastsettelse av forskrift til lov om Heimevernet.

Justis- og politidepartementet

Bestemmelsene i lov 24. juni 1998 nr 64 (utlendingsloven) § 8 a får anvendelse overfor asylsøkere, flyktninger og andre personer fra Kosovo.

4.Delegasjon av myndighet

Justis- og politidepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter endringsloven til utlendingsloven til å gi forskrift, herunder til å supplere og endre forskriften til Justis- og politidepartementet.

(Se også pkt 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

5.Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Teknologirådet:

Medlemmer:

Professor Eivind Osnes, Oslo, leder Fylkesmann Ann Kristin Olsen, Kristiansand Konsulent Heidi Sørensen, Oslo Forlagssjef Andreas Skartveit, Oslo Rådgiver Ruth Kleppe Aakvaag, Oslo Professor Håkon With Andersen, Trondheim Forskningsleder Tian Sørhaug, Oslo Seniorkonsulent Arnold K. Hansen, Grovfjord Professor Magne Espedal, Bergen Administrerende direktør Arni Hole, Oslo Varamedlemmer: Førsteamanuensis Rigmor Austgulen, Trondheim Professor Einar Johan Aas, Trondheim

(Se også pkt 8 Andre saker)

6. Klagesaker m.v.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra sokneprest Elisabeth Andersen over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak om avskjed og suspensjon. Klagen tas ikke til følge.

Landbruksdepartementet

Klagen fra Knut Bugten over Landbruksdepartementets vedtak om å nekte midlertidig bruk av ca 200, eventuelt 120 dekar fulldyrka jord til golf-formål på gnr 16, bnr 6 i Ås kommune, tas ikke til følge.

Klagen fra Hans Olaf Gjelsnes og Nils Gunnar Aarstad over Landbruksdepartementets vedtak om ikke å nytte statens forkjøpsrett ved Espen A. Venstad sitt erverv av gnr 51, bnr 6 i Sør-Odal kommune, tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statsråd Kåre Gjønnes oppnevnes som settestatsråd for statsråd Odd Roger Enoksen for behandling av saken som gjelder søknaden fra stiftelsen Rock Mot Rus av 19. mars 1999 og tilsagnet fra Kommunal- og regionaldepartementet i brev av 24. mars 1999.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialråd Eirik Glenne utnevnes til sendemann i Stockholm, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Mari Skåre utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Avdelingsdirektør Eli Telhaug utnevnes til ekspedisjonssjef i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Advokat Berit Nerva og sorenskriver Gunnar Sætra utnevnes til byrettsdommere i Skien og Porsgrunn byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert byrettsdommer Håkon Rastum som dommer i Bergen byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Kari Zakariassen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Jørgen Nicolaysen konstitueres som avdelingsdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Laila Gaupset konstitueres som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet fram til 30. september 1999.

Landbruksdepartementet

Konstituert underdirektør Henrik Stenwig utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Rådgiverne Anders Martin Fon og Sverre Sletten utnevnes til underdirektører i Samferdselsdepartementet fra den tid departementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norsk tilslutning til NATOs strategiske konsept slik det ble vedtatt på toppmøtet i Washington, 24. april 1999.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for utenriksminister Knut Vollebæk med ektefelle ved offisielt besøk til London og Ljubljana 4. – 6. mai 1999.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av vedtekter for Teknologirådet.

(Se også pkt 5 Styrer, utvalg)

Kulturdepartementet

Fordeling av spilleoverskudd til idrettsformål i 1999.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av oljefunnet Sygna.

Lagt inn 30. april 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen