Offisielt fra statsråd 30. januar 2009

I statsråd i dag er det vedtatt en stortingsproposisjon om investering i teknologisenter CO2-håndtering på Mongstad.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. januar 2009. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 31 (2008-2009)
Om lov om endring i lov 6. mai 1988 nr. 22 om lønnsplikt under permittering

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 33 (2008-2009)
Om lov om endringar i politilova (funksjonstid og tittel for leiaren av Politidirektoratet)
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Ot.prp. nr. 32 (2008-2009)
Om lov om endringar i valgloven og kommuneloven (tidlegrøyster, valobservasjon mv.)
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 38 (2008-2009)
Investering i teknologisenter for CO2-håndtering på Mongstad
(Pressemelding)

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Delvis ikraftsetting av lov 9. januar 2009 nr. 1 om endringar i utlendingslovgivninga (reglar for EØS- og EFTA-borgarar o.a.). Lovens § 37 skal tre i kraft straks.

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 18. desember 2008 til lov om endringar i straffeprosessloven mv. (tingretten si handsaming av saker om ikkje vedtekne førelegg mv.).
Besl. O. nr. 50 (2008-2009). Lov nr. 7.
Loven del I og III trer i kraft straks.     

3.      Forskrifter

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Fastsetting av forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 2009 for visse grupper medlemmer i folketrygden.

Kunnskapsdepartementet, forskningssaker

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift 16. desember 2005 nr. 1575 om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov 1. april 2005 nr. 15 om universiteter og høyskoler.

Samferdselsdepartementet

Forskrift om oppheving av forskrift 23. juni 2000 nr. 584 om håndheving av EØS-avtalens regler om EDB-baserte reservasjonssystemer for passasjertransport mv. vert fastsett.

4.      Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet

Avdelingsdirektør Knut Moum utnevnes til ekspedisjonssjef i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Forlenget konstitusjon av statsadvokat Thomas Skjelbred som førstestatsadvokat og politiadvokat Christian Henrik Horn som statsadvokat ved Økokrim inntil videre, dog ikke utover 31. januar 2010.

Kunnskapsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Ann Helen Elgsæther utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Trond Ulven Ingvaldsen utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

 

Til toppen