Offisielt fra statsråd 30. juni 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. juni 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 85 (1999-2000)

Om samtykke til tiltreding til Unidroit-konvensjonen av 24. juni 1995 om stolne eller ulovleg utførte kulturgjenstandar

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 76 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 30. april 1993 nr. 40 om registrert partnerskap

Miljøverndepartementet

Ot.prp. nr. 75 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner, lov 9. desember 1966 nr. 1 om hevd og lov 2. juni 1978 nr. 37 om godtroerverv av løsøre

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St.meld. nr. 43 (1999-2000)

Om akuttmedisinsk beredskap

Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrajsonsdepartementet

Ikrafttredelse av lov om endringer i lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v., lov 4. mars 1983 nr. 3 om statens tjenestemenn m.m. og lov 27. juni 1947 nr. 9 om tiltak til å fremme sysselsetting.

Loven trer i kraft 1. juli 2000.

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd og i enkelte andre lover.

Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 83 Lov nr. 57

Barne- og familiedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (selvstendig opptjeningsrett til fødsels- og adopsjonspenger for fedre mv.).

Loven trer i kraft 1. juli 2000.

Besl. O. nr. 102 Lov nr. 58

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endring i lov om barnetrygd.

Loven trer i kraft 1. juli 2000.

Besl. O. nr. 100 Lov nr. 59

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endring i lov 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester (barnevernloven).

Loven trer i kraft 1. august 2000.

Besl. O. nr. 101 Lov nr. 60

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (generelle områdebegrensninger).

Besl. O. nr. 81 Lov nr. 61

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv.

Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 82 Lov nr. 62

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av lov 14. april 2000 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endringar i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) m.m.

Besl. O. nr. 106 Lov nr. 63

Landbruksdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om oppheving av lov 3. juni 1938 nr. 3 om smittsomme sykdommer på bier.

Besl. O. nr. 111 Lov nr. 64

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortinget vedtak 9. juni 2000 til lov om endringer i lov 29. mai 1981 nr. 38 om viltet (viltloven).

Lovendringene i §§ 13, 40, 43 og 48 trer i kraft 1. januar 2001.

Lovendringene i §§ 12, 14, 14 a, 34, 35, 50, 52 og 55 trer i kraft straks.

Besl. O. nr. 92 Lov nr. 65

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon og ikrafttredelse av Stortingets vedtak 20. desember 1999 til lov om endringer i lov av 9. juni 1903 nr. 7 om Statskontrol med Skibes Sjødygtighed m.v. (gjennomføring av EØS-tilpasset rådsdirektiv 98/25/EF om havnestatskontroll).

Loven trer i kraft straks.

Besl. O. nr. 43 Lov nr. 66

Forskrifter

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om behandlingsmåten i forvaltningssaker vedrørende utleie av arbeidskraft fra arbeidsmarkedsetaten.

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om statens tjenestemenn vedrørende utleie av arbeidskraft fra arbeidsmarkedsetaten.

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 12. desember 1986 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål.

Fastsettelse av forskrifter om enhetskvoteordning for torsketrålflåten, ringnotflåten og grønlandsrekeflåten samt en forskrift om sammenslåingsordning for småtrålerflåten.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om unntak fra og tilpasninger til lov 25. juni 1999 nr. 46 om finansavtaler og finansoppdrag (finansavtaleloven) for Statens lånekasse for utdanning.

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift 20. desember 1996 nr. 1161 til domstolloven kapittel 11 (advokatforskriften).

Kommunal- og regionaldepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift om sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Forskrift om sikkerhetssoner fastsatt ved kongelig resolusjon 9. oktober 1987 oppheves.

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av ny forskrift om forvaltning av bjørn, jerv, ulv og gaupe.

Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Folketrygdfondets styre:

  1. juli 2000 – 30. juni 2004:

Daglig leder Anne Breiby, Ålesund

Varamedlem: Viseadm. dir. Ernst Wroldsen, Tønsberg

Gruppesekretær (FrP) Per Arne Olsen, Tønsberg

Varamedlem: Ordfører Terje Søviknes, Os

Studiekonsulent Tove Lehre, Lillehammer

Varamedlem: Ingvild Strømsheim Vold, Oslo

Gruppesekretær (Sp) Anna Kristine Jahr Røine, Fet

Varamedlem: Overlege Ola Prestegarden, Øyer

16. mai 1998 – 15. mai 2002:

Advokat Bjørg Ven, Oslo (leder)

Varamedlem: Advokat Inger-Johanne Lund, Oslo

Advokat Harald Ellefsen, Trondheim

Varamedlem: Ordfører Anne Berit Andersen, Søgne

LO-sekretær Per Gunnar Olsen, Oslo

Varamedlem: Pensjonist Kjell Samuelsen, Borgenhaugen

Banksjef Stein Blindheim, Molde

Varamedlem: Førsteamanuensis Linda Orvedal, Aurland

Rektor Oddvar Skaiaa, Grimstad

Varamedlem: Økonomiansvarlig Johanna Myklebust, Blaksæter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til styret for A/S Vinmonopolet fra 1. juli 2000 til 30. juni 2002:

Medlemmer:

  1. Høyesterettsadvokat Harald Arnkværn, Oslo, leder
  2. Ordfører Lise Christoffersen, Drammen, nestleder
  3. Divisjonsdirektør Kolbjørn Almlid, Verran
  4. Direktør Arnfinn Holten, Asker
  5. Avdelingsdirektør Tone Skogen, Bærum

Varamedlemmer:

  1. Advokat Knut Storberget, Elveum
  2. Fagsjef Sigurd Manneråk, Kvinesdal
  3. Pensjonist Erna Mundal Pedersen, Fyllingsdalen

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Pål Moe utnevnes til sendemann i Manila, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Halvard Lesteberg utnevnes til sendemann i Lusaka, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Byråsjef Eva Måge Brown utnevnes til underdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Barne- og familiedepartementet

Underdirektør Kristin Mile åremålsbeskikkes som likestillingsombud for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Barne- og familiedepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Avdelingsdirektør Einar Skancke konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Avdelingsdirektør Elisabeth Bødtker Larsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Byrettsjustitiarius Asbjørn Nes Hansen utnevnes til førstelagmann i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Lagdommer Ivar Axel Oftedahl utnevnes til justitiarius i Kristiansand byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten utnevnes til sorenskriver ved Vardø sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Ingrid Johanne Lillevik utnevnes til sorenskriver ved Tana og Varanger sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsleder Bernt Bahr som konstituert avdelingsleder i Oslo byrett i en periode på inntil ett år.

Konstituert byrettsdommer Irene Amundsen konstitueres som dommer ved Sunnhordland sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og ut 2001.

Kommunal- og regionaldepartementet

Underdirektør Vigdis Svenkerud utnevnes til avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Seksjonssjef Nora Aas Mentzoni utnevnes til avdelingsdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Statsministerens kontor

Utvidelse av Nærings- og handelsdepartementets ansvarsområde innen handelspolitikk, forskningspolitikk og IT-politikken med virkning fra 1. juli 2000.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning og godtakelse av en avtale mellom EFTA/EØS-statene og Canada om gjensidig godkjenning med hensyn til samsvarsvurdering, -sertifikater og -merking.

Fullmakt for Utenriksdepartementet til å meddele Stortinget de overenskomster som er inngått med fremmede makter i 1998.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Trond Giske med ledsager ved offisielt besøk til Storbritannia 4. – 8. juli 2000.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Statens Utleiebygg AS – Fastsettelse av åpningsbalanse og endelige bevilgninger til egenkapital og lån.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Funksjonsperioden for Norges forskningsråds hovedstyre prolongeres for tre måneder fra 1. juli 2000 og fram til 30. september 2000.