Offisielt fra statsråd 30. november 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. november 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 29 (2001-2002)
Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 140/2001 av 23. november 2001 om endring av EØS-avtalens protokoll 2 og 3 om bearbeidede landbruksvarer og andre landbruksvarer

St.prp. nr. 31 (2001-2002)
Om samtykke til ratifikasjon av valfri protokoll av 6. oktober 1999 til FN-konvensjonen om å avskaffe alle former for diskriminering av kvinner av 18. desember 1979

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.meld. nr. 5 (2001-2002)
Embetsutnemningar m.m. 1. juli 2000 – 30. juni 2001

Finansdepartementet

linkdoc127596#docSt.prp. nr. 32 (2001-2002)
Ny saldering av statsbudsjettet medregnet folketrygden 2001
linkdoc127600#doc(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

linkdoc127589#docSt.prp. nr. 30 (2001-2002)
Rettferdsvederlag av statskassa

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Lov 6. juni 1975 nr. 29 om eigedomsskatt §§ 8, 9, 17 annet ledd og 18 trer i kraft fra 1. januar 2004 for anlegg for overføring og distribusjon av elektrisk kraft.

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Opphevelse av forskrift gitt ved kongelig resolusjon av 2. august 1991 om Politihøgskolens oppgaver, virksomhet og organisering.

Fastsettelse av forskrift om Politihøgskolens organisasjon, oppgaver og virksomhet.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Underdirektør Dag Malmer Halvorsen utnevnes til sendemann i Skopje, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Gunnar Rolland beordres til tjeneste som Norwegian Military Representative i Supreme Headquarters Allied Powers Europe med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Brigader Arnvid Brage Løvbukten utnevnes til generalmajor i Luftforsvaret og beordres til tjeneste som kommandør for Luftstridskreftene i Sør-Norge/Commander Air Forces South Norway med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Flaggkommandør Arild Sandbekk utnevnes til kontreadmiral i Sjøforsvaret og beordres til tjeneste som kommandør for Sjøstridskreftene i Sør-Norge/Commander Naval Forces South Norway med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Per Morten Schjetne utnevnes til statsadvokat ved Trondheim statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Rådgiver Henrik Einevoll konstitueres som underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Følgende jordskiftekandidater beskikkes som jordskiftedommere fra 1. januar 2002:

Tor Angell-Petersen ved Sør-Trøndelag jordskifterett
Steinar Usland ved Marnar jordskifterett
Johan Enger ved Sør-Gudbrandsdal jordskifterett
Sigmund A. Pedersen ved Østfold jordskifterett
Per Albert Normann ved Salten jordskifterett
Knut Klev ved Nedre Buskerud jordskifterett
Salve Kløvfjell ved Aust-Agder jordskifterett
Trond Ivar Tømmervold ved Hedmark og Sør-Østerdal jordskifterett

Nærings- og handelsdepartementet

Forskningsleder Kristin Vinje utnevnes til underdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Leder av Fylkesnemnda for sosiale saker i Østfold Andreas Rinnan, advokat Kristin Løchen, seniorrådgiver Runar Narvland og rettsfullmektig Nina Sunde utnevnes til juridisk kyndig rettsmedlemmer i Trygderetten med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

Departementskonstituert underdirektør Katrine Stensholt konstitueres som underdirektør i Sosial- og helsedepartementet fra 1. desember 2001 til 30. april 2002.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Berlin og Washington 1. – 5. desember 2001.

Finansdepartementet

Bestemmelse om at Finansdepartementet skal være rett organ for å vurdere meroffentlighet etter offentlighetsloven § 2, tredje ledd, i saker som behandles av rådet som skal vurdere om gitte plasseringer i regi av Statens petroleumsfond kan være i strid med Norges folkerettslige forpliktelser, fastsettes.

Kirke-, udannings- og forskningsdepartementet

Forslag til statuttendring for Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab stadfestes.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Østfold 2000-2003.