Offisielt fra statsråd 30. oktober 1997

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42 30. oktober 1997. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

linkdoc032005-030022#docSt prp nr 3 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéen si avgjerd nr 59/97 av 31. juli 1997 om endring av vedlegg XVII til EØS-avtala (0pphavsrett) St prp nr 4 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 27/97 av 30. april 1997 om endring av vedlegg XX til EØS-avtalen om integrert forebygging og begrensning av forurensing St prp nr 5 (1997-98) Om samtykke til godkjenning av EØS-komitéens beslutning nr 38/97 av 27. juni 1997 om endring av Protokoll 31 til EØS-avtalen om EFTA-statenes deltakelse i EUs tredje flerårige program for små og mellomstore bedrifter.

Fiskeridepartementet

St meld nr 9 (1997-98) Om verksemda til Statens Fiskarbank i rekneskapsåra 1995 og 1996

2.Utnevnelser mv

Justis- og politidepartementet

Rådgiver Ragnhild Bendiksby utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Førstekonsulent Kjetil Måseide utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Soussjef Sjurd Tveit utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

3.Andre saker

Justis- og politidepartementet

Undertegning av europeisk konvensjon om statsborgerskap

Lagt inn 30 oktober 1997 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen