Offisielt fra statsråd 31. oktober 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. oktober 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ot.prp. nr. 13 (2003-2004)
Om lov om endringer i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (ytelser under yrkesrettet attføring mv.)

Finansdepartementet

St.meld. nr. 7 (2003-2004)
Kredittmeldinga 2002
( Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 12 (2003-2004)
Iverksetting av fase 3 i omstillingen av Forsvarets logistikkorganisasjon
( Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2003-2004)
for budsjetterminen 2004
Om endringer i forslaget til statsbudsjett for 2004

2. Utnevnelser m.v.

Forsvarsdepartementet

Kommandør Nils Johan Holte frabeordres sin nåværende stilling, utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordres til stillingen som nestkommanderende/stabssjef ved Landsdelskommando Sør-Norge med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandør Geir Atlak Mumme Osen frabeordres sin nåværende stilling, utnevnes til flaggkommandør i Sjøforsvaret og beordres til stillingen som sjef for Kystvakten med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Dag Hugo Stølan frabeordres sin nåværende stilling, utnevnes til oberst i Infanteriet og beordres til stillingen som sjef for Brigade 6 med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Rune Bjerkås frabeordres sin nåværende stilling, utnevnes til oberst i Luftforsvaret og beordres til stillingen som avdelingssjef for Rådgivning og strukturutvikling i Forsvarsstaben/Luftforsvarsstaben med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Pål Jarle Talmo frabeordres sin nåværende stilling, utnevnes til oberst i Luftforsvaret og beordres til stillingen som sjef for Base Ørland med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

3. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2560/2001 om grensekryssende betalinger i euro.

Godkjenning av endring av artikkel 1 i Konvensjonen om forbud mot eller restriksjoner på bruk av visse konvensjonelle våpen som kan forårsake unødig skade eller som kan ramme vilkårlig av 10. oktober 1980.