Offisielt fra statsråd 31. oktober 2008

I statsråd i dag ble lagdommer Erik Møse, advokat Bergljot Webster og advokat Wilhelm Matheson utnevnt til dommere ved Høyesterett.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 31. oktober 2008. Følgende vedtak offentliggjøres:

1.      Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utviklingssaker

St.prp. nr. 8 (2008-2009)
Om samtykke til at Norge deltar i den niende kapitalpåfyllingen i Det asiatiske utviklingsfondet, AsDF

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 11 (2008-2009)
Om lov om endringer i pengespilloven m.m. (grasrotandel)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2008-2009)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet 2009

St.prp. nr. 10 (2008-2009)
Utvidelse av rammen for Alminnelig garantiordning under Garanti-instituttet for eksportkreditt (GIEK) for 2008

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 1 Tillegg nr. 2 (2008-2009)
Om endring av St.prp. nr. 1 om statsbudsjettet for 2009

St.prp. nr. 9 (2008-2009)
Disponering av betongunderstellet til MCP-01

2.      Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet

Lov 29. juni 2007 nr. 78 om endringer i pasientskadeloven trer i kraft 1. januar 2009.

3.      Forskrifter

Helse- og omsorgsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om pasientskadelovens virkeområde og om tilskuddsplikt for den som yter helsehjelp utenfor den offentlige helsetjenesten.
Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 20. desember 2002 nr. 1625 om Norsk Pasientskadeerstatning og Pasientskadenemnda.

4.      Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til Innstillingsrådet for dommere for perioden 1. november 2008 til og med 31. oktober 2012:

Medlem: Tingrettsdommer Hilda Gerd Kolbjørnsen, Trondheim
Medlem: Advokat Bjørn Harald Borg, Fredrikstad
Medlem: Studiedirektør Bjørn Goksøyr, Porsgrunn
Personlig varamedlem (for tingrettsdommer Hilda Gerd Kolbjørnsen):
Lagdommer Knut Røstum, Trondheim
Personlig varamedlem (for studiedirektør Bjørn Goksøyr):
Direktør Geir Ove Ystmark, Evenes

Følgende medlemmer og varamedlem oppnevnes til Tilsynsutvalget for dommere:

Som medlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2008 til og med 31. oktober 2010 oppnevnes:

Medlem: Advokat Frode Sulland, Oslo

Som medlem og varamedlem av Tilsynsutvalget for dommere for perioden 1. november 2008 til og med 31. oktober 2012 oppnevnes:

Medlem: Tingrettsdommer Berit Svensli Solseth, Trondheim
Personlig varamedlem (for advokat Frode Sulland):
Advokat Jeppe Normann, Vettre

5.      Klagesaker m.v.

Statsministerens kontor

Klagene over Statsministerens kontors avslag på innsynsbegjæringer av 22., 23. og 24. oktober 2008 fra journalist Aslak M. Eriksrud, journalist Trond Sundnes og journalist Marianne Johansen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Eramet over Olje- og energidepartementets vedtak 1. april 2008 om tilbakebetaling til Statkraft. Klagen tas ikke til følge.

6.      Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Hjemmebasert ambassadør for det karibiske området, Torbjørn Holthe utnevnes til like til ambassadør i St. John’s, Antigua og Barbuda.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Erling Berg utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Kristin Lossius utnevnes til avdelingsdirektør i Helse- og omsorgsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Pensjonert tingrettsdommer Lars-Erik Frisvold konstitueres som ekstraordinær lagdommer ved Frostating lagmannsrett fra 1. desember 2008 til og med 30. november 2010.

Lagdommer Erik Møse, advokat Bergljot Webster og advokat Wilhelm Matheson utnevnes til dommere ved Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.
(Pressemelding)

7.      Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en avtale mellom Norge og Island vedrørende grenseoverskridende petroleumsforekomster samt en forhandlingsprotokoll vedrørende retten til deltakelse i henhold til artikkel 5 og 6 i Overenskomsten av 22. oktober 1981 om kontinentalsokkelen i området mellom Island og Jan Mayen.

Norge deltar i EØS-komiteens beslutning om innlemmelse i EØS-avtalen av forordning (EF) nr. 800/2008 av 6. august 2008 om anvendelse av EF-traktaten artikkel 87 og 88 på visse former for støtte (generell gruppeunntaksforordning).

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av SDØE-deltakelse i pre-interessentskapsfase vedrørende mulig behov for ny gassinfrastrukturkapasitet og/eller forsterkninger av det eksisterende system.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Til toppen