Offisielt fra statsråd 4. april 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 4. april 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 52 (2002-2003)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 172/2002 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/14/EF om fastsetjing av ei generell ramme for informasjon til og konsultasjon med arbeidstakarar

Barne- og familiedepartementet

Ot.prp. nr. 57 (2002-2003)
Om lov om endringer i folketrygdloven (svangerskapspenger til selvstendig næringsdrivende)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 53 (2002-2003)
Om Forsvarets investeringsvirksomhet

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 51 (2002-2003)
Om lov om endringar i straffelova mv. (styrka innsats mot tvangsekteskap mv.)

Ot.prp. nr. 52 (2002-2003)
Om lov om endringer i vegtrafikkloven mv. (domstolsbehandling av tap av retten til å føre motorvogn mv.)

Ot.prp. nr. 53 (2002-2003)
Om lov om rettsforhold og forvaltning av grunn og naturressurser i Finnmark fylke (Finnmarksloven)
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 58 (2002-2003)
Om lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven)

Sosialdepartementet

Ot.prp. nr. 54 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov 13. desember 1991 nr. 81 om sosiale tjenester mv. (Rusreform II og rett til individuell plan)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 55 (2002-2003)
Om lov om endringer i lov om sosiale tjenester mv. og lov om helsetjenesten i kommunene (rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 56 (2002-2003)
Om lov om endringer i folketrygdloven
(samleproposisjon våren 2003)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 59 (2002-2003)
Om lov om endringer i folketrygdloven (økt grunnpensjon til gifte og samboende pensjonister)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Delvis ikrafttredelse av lov 14. mars 2003 nr. 15 om beskyttelse av design (designloven) gjelder fra 1. mai 2003.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

2. Forskrifter

Barne- og familiedepartementet

Fastsettelse av forskrift om overgangsregler til lov av 10. januar 2003 nr. 1 om endringer i lov av 17. juli 1992 nr. 99 om frivillig og tvungen gjeldsording for privatpersoner mv. (gjeldsordningsloven).

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift til designloven (designforskriften).
Fastsettelse av forskrift om endringer i patentforskriften.
Fastsettelse av forskrift om endringer i varemerkeforskriften.
(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

4. Styrer, utvalg

Olje- og energidepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg til å utrede den fremtidige ordningen for hjemfall av vannkraftverk:

Advokat Tore Vestbakke, Kristiansand, leder
Ekspedisjonssjef Per Håkon Høisveen, Olje- og energidepartementet, Oslo
Avdelingsdirektør Frode Karlsen, Finansdepartementet, Bergen
Rådgiver Elena Bråten, Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Oslo
Forbundsleder Hans Olav Felix, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo
Advokat Caroline Lund, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar, Oslo
Advokat Gunnar Martinsen, Energibedriftenes landsforening, Ringsaker
Advokat Kristine Ryssdal, Prosessindustriens Landsforening, Oslo
Fylkesordfører Merethe Storødegård, Samarbeidande kraftfylke, Stjørdal
Fylkesvaraordfører Britt S. Nordlund, Kommunenes Sentralforbund, Harstad
Advokat Johan Fr. Remmen, Oslo
Professor Lars Sørgard, Bergen
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Kultur- og kirkedepartementet

Klage fra Jack Remøy over Kultur- og kirkedepartementets vedtak av 16. mai 2002 om samtykke til oreigning av gnr. 12 bnr. 251 i Herøy kommune og forkjøpsretten til denne parsellen. Klagen tas ikke til følge.

Olje- og energidepartementet

Klage fra journalist Alf Ole Ask over Olje- og energidepartementets avslag på begjæring om innsyn i brev 28. februar 2003 fra Petoro AS, ”Årsrapport SDØE 2002”. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Addis Abeba, ambassadør Mette Ravn, utnevnes tillike til ambassadør i Djibouti.

Byråsjef Susan Eckey utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Tormod Cappelen Endresen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Erik Førner utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Kirsten Hammelbo utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Tord Tukun utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Anders Lundesgaard utnevnes til oberst i Ingeniørvåpenet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Jan Christian Ødegaard utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Aage Jørgensen utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Erik Arff Gulseth utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Geir Gillebo utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Per Sverre Opedal utnevnes til oberst i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Erik Hofft Kierulf utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Helsedepartementet

Seniorrådgiver Hege Johansen utnevnes til underdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kontorsjef Jon Georg Lund utnevnes til underdirektør i Helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Inger Mette Nilstad konstitueres som underdirektør i Helsedepartementet til 31. desember 2003 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Ambassaderåd Harald Karlsnes åremålsbeskikkes som nemndleder i Utlendingsnemnda med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om å endre EØS-avtalens vedlegg IX og vedlegg XIX ved å innlemme Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/65/EF om fjernsalg av finansielle tjenester til forbrukere.

Finansdepartementet

astsettelse av fullmakter for Finansdepartementet i medhold av bevilgningsreglementets § 4, andre ledd, og § 11, tredje, fjerde og femte ledd.

Justis- og politidepartementet

Opphevelse av kongelig resolusjon av 30. september 1959 om kostgodtgjørelse på kontordager utenfor lensmannskontoret fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Det stilles statlig forsikring for utstillingen ”Nordiske stemninger” ved Blaafarveverket. Forsikringen gjelder i tidsrommet 28. april til 31. oktober 2003.

Miljøverndepartementet

Godkjenning av fylkesplan for Telemark 2002-2005.