Offisielt fra statsråd 4. november 2005

Offisielt fra statsråd 4. november 2005

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. november 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 5 (2005-2006)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 854/2005/EF om skiping av eit fleirårig fellesskapsprogram om fremjing av sikrare bruk av Internett og ny direktekopla teknologi (Sikrare Internett pluss)

2. Styre, utval

Helse- og omsorgsdepartementet

Sivilingeniør Siri Beate Hatlen oppnevnes som ny leder av styret for AS Vinmonopolet med virkning fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til den norske forhandlingsdelegasjon for fortsatte forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon:

  • Spesialrådgiver Almar Sagelvmo, Ski, Landbruks- og matdepartementet, leder
  • Avdelingsdirektør Marit Jane Myklevold, Oslo, Landbruks- og matdepartementet, varamedlem
  • Avdelingsdirektør Martin Sørby, Bærum, Utenriksdepartementet, medlem
  • Førstekonsulent Linn Eckhoff Dolva, Oslo, Utenriksdepartementet, varamedlem
  • Reineier Tom Lifjell, Rana, Norske Reindriftsamers Landsforbund, medlem
  • Reineier Ellinor Guttorm Utsi, Tana, Norske Reindriftsamers Landsforbund, varamedlem
  • Reineier Randi Skum, Tromsø, Sametinget, medlem
  • Reineier Inge Even Danielsen, Røros, Sametinget, varamedlem
  • Seniorrådgiver Tor Kjøllesdal, Oslo, Landbruks- og matdepartementet, sekretær for den norske delegasjonen

Landbruks- og matdepartementet gis fullmakt til å foreta endringer i utvalgets sammensetning ved supplement og utskiftninger.
( Pressemelding)

3. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Bjørge Aase utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Forsvarsdepartementet

Avhending av Hvalsmoen leir og åtte boligeiendommer i Forsvaret, samt tilbakeføring av et stridsanlegg i Sande kommune til den opprinnelige grunneiendom.