Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Offisielt fra statsråd 4. november 2005

Offisielt fra statsråd 4. november 2005

Statsråd vart halde på Oslo slott 4. november 2005. Følgjande vedtak vert gjort kjende:

1. Proposisjonar og meldingar

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

St.prp. nr. 5 (2005-2006)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om innlemming i EØS-avtala av europaparlaments- og rådsvedtak nr. 854/2005/EF om skiping av eit fleirårig fellesskapsprogram om fremjing av sikrare bruk av Internett og ny direktekopla teknologi (Sikrare Internett pluss)

2. Styre, utval

Helse- og omsorgsdepartementet

Sivilingeniør Siri Beate Hatlen oppnevnes som ny leder av styret for AS Vinmonopolet med virkning fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Landbruks- og matdepartementet

Følgende medlemmer og varamedlemmer oppnevnes til den norske forhandlingsdelegasjon for fortsatte forhandlinger mellom Norge og Sverige om en ny norsk-svensk reinbeitekonvensjon:

  • Spesialrådgiver Almar Sagelvmo, Ski, Landbruks- og matdepartementet, leder
  • Avdelingsdirektør Marit Jane Myklevold, Oslo, Landbruks- og matdepartementet, varamedlem
  • Avdelingsdirektør Martin Sørby, Bærum, Utenriksdepartementet, medlem
  • Førstekonsulent Linn Eckhoff Dolva, Oslo, Utenriksdepartementet, varamedlem
  • Reineier Tom Lifjell, Rana, Norske Reindriftsamers Landsforbund, medlem
  • Reineier Ellinor Guttorm Utsi, Tana, Norske Reindriftsamers Landsforbund, varamedlem
  • Reineier Randi Skum, Tromsø, Sametinget, medlem
  • Reineier Inge Even Danielsen, Røros, Sametinget, varamedlem
  • Seniorrådgiver Tor Kjøllesdal, Oslo, Landbruks- og matdepartementet, sekretær for den norske delegasjonen

Landbruks- og matdepartementet gis fullmakt til å foreta endringer i utvalgets sammensetning ved supplement og utskiftninger.
( Pressemelding)

3. Utnemningar m.m.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein, midlertidig kommandør, Bjørge Aase utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

4. Andre saker

Utanriksdepartementet, utanrikssaker

Ratifikasjon av Europarådets konvensjon av 8. november 2001 om bekjempelse av kriminalitet som knytter seg til informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

Forsvarsdepartementet

Avhending av Hvalsmoen leir og åtte boligeiendommer i Forsvaret, samt tilbakeføring av et stridsanlegg i Sande kommune til den opprinnelige grunneiendom.