Offisielt fra statsråd 5. mai 2006

I statsråd i dag ble andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS til idrettsformål fordelt for 2006. Stortingsproposisjon om investeringer i Forsvaret ble også behandlet.

Offisielt fra statsråd 5. mai 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. mai 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 16 (2005-2006)
Om samarbeidet i NATO i 2005

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 71 (2005-2006)
Om lov om endringer i statsborgerloven mv. (endrede styringsforhold mv.)
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 56 (2005-2006)
Om samtykke til å sette i kraft en protokoll til endring av skatteavtalen mellom Norge og Østerrike av 28. november 1995, undertegnet i Wien den 14. november 2005

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 57 (2005-2006)
Om investeringer i Forsvaret
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 72 (2005-2006)
Om lov om endringar i lov 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram
(Pressemelding)

Samferdselsdepartementet

St.prp. nr. 58 (2005-2006)
Om å oppretthalde eineretten til Posten Norge AS (Posten)
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser


Forsvarsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 2. mars 2006 til lov om endring i lov 17. juli 1953 nr. 29 om verneplikt (innhenting av nødvendige opplysninger om kvinner).
Loven trer i kraft fra 1. juli 2006.
Besl. O. nr. 35 (2005-2006) Lov nr. 12

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 4. april 2006 til lov om endringer i vegtrafikkloven og jernbaneloven m.m. (avholdsplikt og promillegrense mv.)

Ikraftsetjing av endringar i jernbanelova frå 1. juli 2006.

Lov 16. juli 1936 nr. 2 om pliktmessig avhold for personer i visse stillinger fra nytelse av alkohol eller annet berusende eller bedøvende middel § 1 bokstav b),

§ 3, § 4, § 7 tredje ledd og henvisningar til § 1 bokstav b) elles i lova blir oppheva med verknad frå 1. juli 2006.

Besl. O. nr. 46 (2005-2006) Lov nr. 13


Ikraftsetjing av §§ 1 – 7 og § 9 i lov 10. desember 2004 nr. 82 om internasjonal jernbanetrafikk og om samtykke til at Norge tiltrer Protokoll av 3. juni 1999 om endring av Overenskomst om internasjonal jernbanetrafikk (COTIF) av 9. mai 1980 (COTIF-loven) frå 1. juli 2006.

3. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Eva Bugge utnevnes til ambassadør i Haag, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Spesialrådgiver Einar Marentius Bull utnevnes til ambassadør i Roma, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Seniorrådgiver Anne Vibeke Lilloe utnevnes til generalkonsul i Rio de Janeiro, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadør Per Ludvig Magnus utnevnes tillike til ambassadør i Andorra.

Hjemmebasert ambassadør i Kingstown, Kingston, Basseterre, Port of Spain, Bridgetown, St. George’s og Roseau, Dag Haakon Mork Ulnes, utnevnes tillike til ambassadør i St. John’s, Antigua og Barbuda.

Finansdepartementet

Seniorrådgiverne Camilla Ongre, Johanne Rian, Elisabeth Berge og Elisabeth Frankrig utnevnes til lovrådgivere i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kultur- og kirkedepartementet

Sokneprest Nils Åge Aune utnevnes til prost i Sør-Innherad prosti i Nidaros bispedømme med tiltredelse fra det tidspunkt Kultur- og kirkedepartementet bestemmer.

Kunnskapsdepartementet

Underdirektør Nille Lauvås utnevnes til avdelingsdirektør i Kunnskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av tilleggsprotokoll til Genève-konvensjonene av 12. august 1949, om vedtakelse av et tilleggskjennemerke.

Inngåelse av avtale mellom Norge og Makedonia om tilbaketaking av personer som oppholder seg ulovlig på deres respektive territorier.

Kultur- og kirkedepartementet

Andelen av overskuddet til Norsk Tipping AS for 2005 til idrettsformål, kr 1 200 000 000, fordeles i 2006.

Kultur- og kirkedepartementet gis fullmakt til å foreta justeringer mellom de enkelte poster innenfor rammen av spilleoverskuddet til idrettsformål, samt til å disponere ikke utbetalt spilleoverskudd til idrettsformål og opptjente renter av innestående midler, til idrettsanlegg og allmenne idrettsformål.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Småkraft AS gis tillatelse til regulering av Vesle Trevassdalsvatn og Blåfjellvatn, samt bygging av Steinsvik kraftverk i Volda kommune, Møre og Romsdal.