Offisielt fra statsråd 5. september 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 5. september 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Nærings- og handelsdepartementet

St.meld. nr. 49 (2002-2003)
Breiband for kunnskap og vekst
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Nærings- og handelsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 12. juni 2003 til lov om endringer i lov om enerett til firma og andre forretningskjennetegn mv.
Loven trer i kraft 1. mars 2004.
Besl. O. nr. 103 (2002-2003) Lov nr. 91

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. juni 2003 til lov om endringar i rettsgebyrloven mv. og i selskapslovgivinga (kunngjeringsreglar).
Loven trer i kraft 1. januar 2004.
Besl. O. nr. 124 (2002-2003) Lov nr. 92

3. Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Hans Halvorsen konstitueres som visepolitimester ved Oslo politidistrikt med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fungerende ekspedisjonssjef Johan Raaum utnevnes til ekspedisjonssjef i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Underdirektør Ellen Lange konstitueres som avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og med varighet fram til og med 31. august 2004.

4. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av protokoll av 15. mai 2003 om endring av Den europeiske konvensjon om bekjempelse av terrorisme av 27. januar 1977.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på sjømannskirkens 125 års jubileumsfeiring i New York 20.-23. september 2003.

Finansdepartementet

Nedleggelse av Valutarådet opprettet ved kongelig resolusjon av 19. september 1947.

Olje- og energidepartementet

Vegusdal Kraftverk AS gis ervervstillatelse for vannfall i Hovlandsdalsåna i Evje og Hornnes kommune og Birkenes kommune i Aust-Agder fylke.

Samferdselsdepartementet

Bevilgningen i statsbudsjettet for 2003 under kap. 1313 Luftfartstilsynet, post 01 Driftsutgifter, overskrides med inntil 3,5 mill. kroner, mot tilsvarende innsparing på inntil 1,5 mill. kroner under kap. 1301 Forskning og utvikling mv., post 70 Tilskudd til rasjonell og miljøvennlig transport mv. og inntil 2 mill. kroner under kap. 1330 Særskilte transporttiltak, post 72 Særskilt tilskudd til kollektivtransport.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Med hjemmel i lov 11. juli 1986 nr. 53 om private høyskoler § 9 femte ledd fastsettes at for høyskole som får godkjent eksamen etter § 9 andre eller tredje ledd, skal § 42 b i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler gjelde tilsvarende.