Offisielt fra statsråd 6. august 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. august 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

linkdoc032005-030065#docSt prp nr 94 (1998-99) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens avgjerd nr 53/99 av 30. april 1999 om endring av vedlegg IX til EØS-avtalen om finansielle tenester.

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Ikrafttredelse av utlendingsloven § 27 første ledd bokstav j. Loven trer i kraft straks.

3.Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Fastsettelse av forskrift om særlige tiltak mot Den føderale republikken Jugoslavia.

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om en særskilt klagenemnd for behandling av klager over vedtak om erkjentlighetsbeløp til personer i Norge som ble rammet av antijødiske tiltak under den 2. verdenskrig.

4.Styrer, utvalg

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende medlemmer oppnevnes til Statens råd for funksjonshemmede for fire år fra 15. august 1999:

1. Forsker Johans Sandvin, Bodø, leder 2. Jurist Rune Stureson, Oppegård, nestleder (ny) 3. Avdelingsleder Torill Jacobsen, Bodø 4. Fylkesutdanningssjef Magne Nesvik, Stavanger 5. Spesialpedagog Rita Roaldsen, Gratangen (ny) 6. Leder Berit Gomnæs, Førde (ny) 7. Professor Sigmund Asmervik, Ås (ny) 8. Kommunelege Sissel Klingenberg Stokke, Inderøy (ny) 9. Leder Einfrid Halvorsen, Skien, FFO 10. Fung. generalsekretær Liv Arum, Oslo, FFO 11. Leder Terje Karlsrud, Trondheim, FFO 12. Forbundsleder Gunnar Buvik, Sarpsborg, SAFO (ny) 13. Forbundsleder Sidsel Grasli, Oslo, SAFO (ny)

(Se også pkt. 7 Andre saker)

5.Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Aftenposten over Justis- og politidepartementets avslag 17. juni 1999 på begjæring om innsyn i sak nr 99/08849 Dok nr 1. Klagen tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Stiftinga Mjøsdalen Bygdaskule over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 29. januar 1999 om å avslå søknaden om godkjenning av privat grunnskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Stiftinga Romarheim Grendaskule over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 29. januar 1999 om å avslå søknaden om godkjenning av privat grunnskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

Klage fra Stiftinga Tysse Grend- og oppvekstmiljø over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 29. januar 1999 om å avslå søknaden om godkjenning av privat grunnskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

6.Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Bangkok og Phnom Penh, ambassadør Lars Albert Wensell, utnevnes tillike til sendemann i Yangon (Myanmar), med rang som ambassadør.

Avdelingsdirektør Gerd Wahlstrøm, NORAD, utnevnes til sendemann i Dhaka, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Else Cathrine Martens utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Førstekonsulent Unni Kløvstad utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Thomas Wilson Boyd utnevnes til ulønnet konsul i Hull, Storbritannia.

Michael Doppelmayr utnevnes til ulønnet konsul i Götzis, Østerrike.

Ambassadør Sven Erik Svedman konstitueres som avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet for en periode fram til november år 2000, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Avdelingsdirektør Jon A. Lea konstitueres som fylkesmann i Buskerud med tiltredelse fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Herredsrettsdommer Erik Normann Holth og advokat Karl-Einar Knudsen utnevnes til lagdommere i Agder lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Underdirektør Dagfinn Sørli utnevnes til avdelingsdirektør i Nærings- og handelsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av FN-konvensjon av 15. desember 1997 om kamp mot terroristbombing.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved offisielt besøk til Finland 17. – 18. august 1999.

Justis- og politidepartementet

Opphevelse av kollektiv beskyttelse for asylsøkere, flyktninger og andre personer fra Kosovo, jf utlendingsloven § 8 a.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Endring av reglement for Statens råd for funksjonshemmede.

(Se også pkt. 4 Styrer, utvalg)

Lagt inn 6. august 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen