Offisielt fra statsråd 6. august 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. august 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St. prp. nr. 82 (2003-2004)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 112/2004 om innlemming i EØS-avtala av direktiv 2002/73/EF om gjennomføring av prinsippet om lik handsaming av menn og kvinner når det gjeld tilgang til arbeid, yrkesutdanning og forfremjing, og når det gjeld arbeidsvilkår (direktivet om lik handsaming)

Olje- og energidepartementet

St.meld. nr. 47 (2003-2004)
Om innovasjonsverksemda for miljøvennlege gasskraftteknologiar m.v.
(Pressemelding)

2. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 12. desember 1986 nr. 2185 om tildeling av tillatelse til å drive fiske med trål mv.

3. Klagesaker m.v.

Fiskeridepartementet

Klage fra K. Roaldsen Fiskebåtrederi AS over Fiskeridepartementets vedtak av 15. desember 2003 om splitting av industritrålkonsesjon. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør i Luanda, Arild Retvedt Øyen, utnevnes tillike til ambassadør i Sao Tomé.

Avdelingsdirektør Terje Vigtel, NORAD, utnevnes til ambassadør i Lusaka, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Rune Aasheim utnevnes til generalkonsul i Murmansk, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Generalmajor Per Oscar Jacobsen beordres til stilling som Commander ved Combined Air Operation Center 3 med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Iver Tokstad utnevnes til oberst i Hæren med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Kommandørkaptein Per Christian Borgen utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Helge Bjørnestad utnevnes til sorenskriver i Stavanger tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Lovrådgiver Knut Erik Sæther utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet.

Konstituert lovrådgiver Arnulf Tverberg utnevnes til lovrådgiver i Justis- og politidepartementet.

Olje- og energidepartementet

Underdirektør Frode Johansen konstitueres som avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet for et tidsrom av inntil 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Seniorrådgiver Gry Aalde utnevnes til avdelingsdirektør i Utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5. Andre saker

Statsministerens kontor

Utenriksminister Jan Petersen oppnevnes som settestatsråd for statsråd Odd Einar Dørum til å behandle saken om tilsetting av sjef for Politiets sikkerhetstjeneste.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Inngåelse av avtale mellom Norge og Den europeiske union om Norges deltakelse i EUs sivile krisehåndteringsoperasjon i Makedonia (Proxima)

Olje- og energidepartementet

Stryn Energi AS gis tillatelse til bygging av Innvik kraftverk i Storelva, Stryn kommune i Sogn og Fjordane.