Offisielt fra statsråd 6. januar 1995


OFFISIELT FRA STATSRÅD

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. januar 1995. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet

Sendemann i Lagos, Accra, Yaoundé og Porto Novo, ambassadør Knut Tøraasen utnevnes til sendemann i Riga, med rang som ambassadør, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Byråsjef Fred Harald Nomme utnevnes til sendemann i Lagos, med rang som ambassadør, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Francisco José Barrientos utnevnes til ulønnet generalkonsul i San Salvador, El Salvador.

Tim Kindem Sørmann utnevnes til ulønnet konsul i Torrevieja, Spania.


Barne- og familiedepartementet

Avdelingsdirektør Eva Hildrum utnevnes til ekspedisjonssjef i Barne- og familiedepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Finans- og tolldepartementet

Jan Willy Hopland, Oslo, oppnevnes som medlem av klagenemnda om skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster for perioden 1. januar 1995 til 31. desember 1995.


Forsvarsdepartementet

Kontreadmiral Einar Inge Skorgen beordres som sjef for Sjøforsvarets forsyningskommando fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Følgende utnevnes til oberstløytnanter i Hærens våpentekniske korps fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer:

  • Infanteriet major Stig Ermesjø
  • Kavaleriet major Jørn Olsen
  • Hærens våpentekniske korps major John Einar Hynaas major Petter Gjersem

Justis- og politidepartementet

Konstituert statsadvokat Rolf Strøm utnevnes til statsadvokat ved Hordaland statsadvokatembeter fra den tid Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Kjell Bjørn Aarø utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Politiinspektør Oddbjørn Mjølhus utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Lensmannsfullmektig Knut Kværner Johansen utnevnes til underdirektør i Justis- og politidepartementet fra den tid departementet bestemmer.


Miljøverndepartementet

Direktør Harald Rensvik beskikkes som direktør ved Statens Forurensningstilsyn for nye 6 år fra 1. januar 1995.


Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende oppnevnes som medlemmer av styret til Det norske radiumhospital for perioden 6. januar 1995 til 31. desember 1998:

  • Førsteamanuensis Idar Magne Holme, Kristiansand, leder
  • Assisterende direktør Inger Johanne Sletner, Bærum, nestleder
  • Departementsråd Per Haga, Oslo
  • Direktør Marit Hamkoll, Røyken
  • Professor Jon Dale, Bærum
  • Ledende stråleterapeut Anne Lise Fagerlund, Oslo
  • Overingeniør Bjørn Høvik, Bærum

Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Lov om endring i lov av 31. mai 1918 nr. 4 om avslutning av avtaler, om fuldmagt og om ugyldige viljeserklæringer. Besl O nr 14 Lov nr 1 Loven trer i kraft fra 1. januar 1995.


Kommunal- og arbeidsdepartementet

Lov om endringer i lov av 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. Besl O nr 6 Lov nr 2 Loven trer i kraft fra 1. februar 1995.


Kulturdepartementet

Lov om endringar i lov av 15. mai 1987 nr. 21 om film og videogram. Besl O nr 20 Lov nr 3 Loven trer i kraft fra 1. februar 1995.

Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Endring av forskrift om vederlag for sosiale tjenester, hjemmesykepleie m.v. - innføring av utgiftstak for husstander med inntekt under 2 G. Endringen trer i kraft straks.

Proposisjoner og meldinger


Nærings- og energidepartementet

St.prp.nr. 25 (1994-95) Utbygging og drift av Nornefeltet. Økt statlig deltakelse i enkelte felt.

Andre saker

Utenriksdepartementet

Det ulønnede visekonsulatet i Torrevieja, Spania, omdannes til ulønnet konsulat.


Forsvarsdepartementet

Regler om tiltak og undersøkelser m v ved ulykker og hendelser i Forsvaret fastsettes og settes i kraft 1. januar 1995.


Nærings- og energidepartementet

Utbygging og drift av petroleum fra Yme og tiltredelse av drivverdighet for Tordis Øst.


Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Fastsettelse av utgiftstak for 1995 for vederlag for sosiale tjenester og hjemmesykepleie for husstander med inntekt under 2 G (kr. 50,- pr. mnd.)


Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Instruks av 22. mars 1974 for Det norske radiumhospital og Norsk Hydros institutt for kreftforskning oppheves med virkning fra 6. januar 1995.

Det vedtas instruks for styret ved Det norske radiumhospital. Instruksen trer i kraft fra 6. januar 1995.

Lagt inn 6 januar 1995 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen