Offisielt fra statsråd 6. juni 2003

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. juni 2003. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 71 (2002-2003)
Om samtykke til inngåelse av avtale med Det europeiske fellesskap (EF) om utvidet handel med landbruksvarer etter EØS-avtalens artikkel 19

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

St.prp. nr. 72 (2002-2003)
Om lønnsregulering for arbeidstakere i det statlige tariffområdet 2003 mv.

St.prp. nr. 73 (2002-2003)
Om trygdeoppgjeret 2003
(Pressemelding)

Finansdepartementet

St.prp. nr. 75 (2002-2003)
Enkelte endringer på statsbudsjettet for 2003 i forbindelse med trygdeoppgjøret mv.
(Pressemelding)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 76 (2002-2003)
Om endring i tenestetillegget til utskrivne vernepliktige mannskap
(Pressemelding)

Helsedepartementet

St.prp. nr. 74 (2002-2003)
Om endringar i statsbudsjettet for 2003 som følgje av takstoppgjera for legar, psykologar og fysioterapeutar mv.

Kultur- og kirkedepartementet

St.meld. nr. 38 (2002-2003)
Den kulturelle skulesekken
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Finansdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mai 2003 til lov om endringer i skatteloven m.m.
Besl. O. nr. 83 (2002-2003) Lov nr. 36

Helsedepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 29. april 2003 til lov om endringer i lov 19. november 1982 nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og i enkelte andre lover (forenkling av statlig regelverk rettet mot kommunesektoren mv.)
Loven trer i kraft 1. juli 2003.
Besl. O. nr. 79 (2002-2003) Lov nr. 37

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mai 2003 til lov om bustadbyggjelag (bustadbyggjelagslova).
Besl. O. nr. 84 (2002-2003) Lov nr. 38

Sanksjon av Stortingets vedtak 27. mai 2003 til lov om burettslag (burettslagslova).
Besl. O. nr. 85 (2002-2003) Lov nr. 39

3. Forskrifter

Fiskeridepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 30. juni 2000 om enhetskvoteordning for grønlandsrekeflåten.

Helsedepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift 15. desember 1995 nr. 989 om forbud mot tobakksreklame mv.

Fastsettelse av forskrift om endringer av forskrift 18. april 1997 nr. 330 om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler og spesielt medisinsk utstyr og i forskrift 22. desember 1999 nr. 1559 om legemidler (legemiddelforskriften).
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Utdannings- og forskningsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om delvis innlemming av Forsvarets høyskoler under lov om universiteter og høgskoler.

4. Delegasjon av myndighet

Helsedepartementet

Delegasjon av kongens myndighet etter legemiddelloven § 6 fjerde ledd til Helsedepartementet.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Helsedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg for gjennomgang av regulering av medisinsk forskning:

Leder:
Dr. med. Magne Nylenna, Ski

Medlemmer:
Prof. dr. med. Gunnar Bovim, Trondheim
Daglig leder Guro Fjellanger, Oslo
Prof. dr. med. Lars Hanssen, Oslo
Prof. dr. med. Anne Husebekk, Tromsø
Førsteamanuensis Berit Rokne Hanestad, Bergen
Prof. dr. med. Stener Kvinnsland, Bergen
Prof. dr. med. Torleiv Ole Rognum, Asker
Forsker dr. med. Camilla Stoltenberg, Oslo
Dr. med./viseadm.dir. Erling Sundrehagen, Malta
Dr. odont. Gro R. Wesenberg, Oslo
Førsteamanuensis dr. juris Henriette Sinding Aasen, Bergen
Prof. dr. juris Dag Wiese Schartum, Oslo
(Pressemelding)

6. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norges faste representant ved Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Genève, ambassadør Kåre Bryn, utnevnes til ambassadør i Haag, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Tor Christian Hildan utnevnes til ambassadør i Beijing, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Kristian Ødegaard utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Sendemann i Stockholm, ambassadør Eirik Glenne, utnevnes til Norges faste representant ved Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) og Verdens handelsorganisasjon (WTO) i Genève, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Konstituert underdirektør Kjell Tormod Pettersen utnevnes til underdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Ragnhild Nordaas utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og administrasjonsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Brigader Ulf Erik Husebø beordres til stillingen som sjef for adjutantstaben hos H M Kongen med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant, midlertidig oberst, Rolf Erik Bjerk utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Arne Svilosen utnevnes til oberst i Feltprestkorpset med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Justis- og politidepartementet

Statsadvokatene Ingunn Fossgard og Kjerstin Apall Kvande utnevnes til førstestatsadvokater ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Advokat Johan Kristian Øydegard og politiadvokat Roar Østby utnevnes til statsadvokater ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Statsadvokat Morten Holmboe konstitueres som førstestatsadvokat ved Riksadvokatembetet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer dog ikke utover 31. mars 2006.

Juridisk direktør Elisabeth Roscher konstitueres som førstestatsadvokat ved Økokrim dog ikke utover 15. mai 2004.

Kommunal- og regionaldepartementet

Åremålsbeskikket formann i Arbeidsretten Tor S. Mehl utnevnes til formann i Arbeidsretten.

Utreder Jon Gisle utnevnes til nestformann i Arbeidsretten med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 142/2002 om luftfartsselskapers erstatningsansvar ved ulykker kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 168/2002 om konkurranse på markedet for posttjenester kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettlige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 171/2002 om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 172/2002 om informasjon til og konsultasjon med arbeidstakere kan bli bindende for Norge.

Inngåelse av en avtale med Sverige om samarbeid om søk og redning i forbindelse med luft- og sjøfart.

Inngåelse av WHOs rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader av 21. mai 2003.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved deltakelse på St. Petersburgs 300-årsjubileum 30. mai – 1. juni 2003.

Fiskeridepartementet

Fiskeridepartementet gis samtykke til å utgiftsføre i statsbudsjettet for 2003 inntil kr 11 000 000 ut over bevilgningen under kap. 1062 Kystverket, post 21 Spesielle driftsutgifter.
(Pressemelding)

Kommunal- og regionaldepartementet

Innføring av tre likestilte navneformer for Porsanger kommune (norsk, samisk og kvensk/finsk), med virkning fra 1. januar 2004.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Ekofisk Vekst
(Pressemelding)