Offisielt fra statsråd 6. oktober 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6. oktober 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet

St. prp. nr. 2 (2000-2001)
Om samtykke til godkjenning av avgjerd i EØS-komiteen nr. 43/2000 av 12. mai 2000 om endring av vedlegg XVIII til EØS-avtala (direktiv om mellombels tilsetjing)

Justis- og politidepartementet

Ot. prp. nr. 4 (2000-2001)
Om lov om erstatning fra staten for personskade voldt ved straffbar handling m.m. (voldsoffererstatningsloven)

Landbruksdepartementet

St. prp. nr. 4 (2000-2001)
Om kapitalutvidelse i Statkorn Holding ASA

Nærings- og handelsdepartementet

Ot. prp. nr. 3 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 16. juni 1999 nr. 69 om offentlige anskaffelser

St. prp. nr. 3 (2000-2001)
Om spørsmål i forbindelse med endring av departementstilknytningen for Telenor m.v.

Statsministerens kontor

St. meld. nr. 4 (2000-2001)
Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 1999-2000

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Utenriksdepartementet

Ratifikasjon av protokoll av 1. oktober 1998 om endring av konvensjonen av 7. desember 1944 om internasjonal sivil luftfart.

3. Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift om obligatorisk opplæring i arbeidsmiljøspørsmål for ledere av private renholdsbedrifter, fastsatt ved kongelig resolusjon av 11. mai 1984, oppheves. Vedtaket trer i kraft straks.

Forskrift om endring av forskrift 6. juni 1997 om arbeid med bly og blyforbindelser fastsettes.
(Se også pkt. 4 Delegasjon av myndighet)

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrift om oppheving av 3 forskrifter om unntak fra medlemskap i pensjonstrygden for sjømenn.

4. Delegasjon av myndighet

Kommunal- og regionaldepartementet

Kongens myndighet etter arbeidsmiljøloven § 7 nr. 2 til å fastsette forskrifter, med unntak av den myndighet som ved kongelig resolusjon av 19. august 1977 ble lagt til Direktoratet for arbeidstilsynet, delegeres til Kommunal- og regionaldepartementet.

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

5. Styrer, utvalg

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Følgende medlemmer til nytt hovedstyre i Norges forskningsråd oppnevnes:

Medlemmer:

Frøydis Langmark, direktør, Oslo, (leder)
Øivind Lund, konsernsjef, Drammen, (nestleder)
Rigmor Austgulen, professor, Trondheim
Anne Breiby, daglig leder, Ålesund
Gerd-Liv Valla, nestleder i LO, Oslo
Roy H. Gabrielsen, professor, Bergen
Ingvild Broch, forskningsdirektør, Tromsø
Dag Olav Hessen, professor, Oslo
Tom Scharning, seniorrådgiver, Oslo
Knut Brautaset, høgskoledosent, Grimstad
Heidi Sørensen, daglig leder, Oslo

Varamedlemmer:
Gabriella Dånmark, markedsdirektør, Ski
Martha Kold Bakkevig, direktør, Haugesund
Heidi Meland, daglig leder, Gildeskål
Willy Mo, direktør, Skien

6. Klagesaker m.v.

Finansdepartementet

Klage fra BP AMOCO over Finansdepartementets vedtak av 29. desember 19999 om samtykke etter petroleumsskatteloven § 10, tas ikke til følge.

7. Utnevnelser m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Assisterende fylkesmann Vilgunn Gregusson konstitueres som fylkesmann i Troms fra det tidspunkt Arbeids- og administrasjonsdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Rådgiver Unni Raadim utnevnes til lovrådgiver i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Førstestatsadvokat og nestleder Einar Høgetveit utnevnes til sjef for Den sentrale enhet for etterforsking og påtale av økonomisk kriminalitet og miljøkriminalitet (ØKOKRIM) med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Christine Furuholmen utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

8. Andre saker

Utenriksdepartementet

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Jørgen Kosmo med ektefelle ved besøk i Kina, 15. - 21. oktober 2000.

Finansdepartementet

Tillatelse til etablering av Jernbanepersonalets Sparebank.