Offisielt fra statsråd 6. september 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD

6. september 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 6.september 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St prp nr 86 (1995-96) Om samtykke til godkjenning av EØS-komiteens beslutning nr. 2/96 av 26. januar 1996 om endring av EØS-avtalen vedlegg IX (Finansielle tjenester)

Finans- og tolldepartementet

Ot prp nr 75 (1995-96) Om lov om endringer i lov 7. desember 1956 nr. 1 om Kredittilsynet mv (EØS-tilpasning) og lov 15. juli 1949 nr. 1 om Norges Kommunalbank

Justis- og politidepartementet

Ot prp nr 73 (1995-96) Om lov om endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern m m (TRIPS-avtalen)

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Ot prp nr 74 (1995-96) Om lov om endringer i lov om legemidler m.v. av 4. desember 1992 nr. 132 (tilleggsproposisjon til Ot prp nr 66 (1995-96))

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov av 7. juni 1996 om endringer i lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper (aksjeloven) trer i kraft straks

Lov av 7. juni 1996 om endringer i lov av 13. mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt mv. (regnskapsloven) trer i kraft straks -

Opplysninger i regnskapet om opsjoner mv som gir ansatte eller tillitsvalgte rett til aksjer eller grunnfondsbevis.

Justis- og politidepartementet

Lov om endring i tvistemålsloven (rettsmekling)

Besl O nr 71 Lov nr 64

Loven trer i kraft straks

3.Forskrifter

Samferdselsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift 21. mars 1986 nr 747 om kjørende og gående trafikk (trafikkregler) fastsettes. Forskriften trer i kraft 1. oktober 1996.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Forskrifter om godtgjørelse av utgifter til legehjelp hos privatpraktiserende lege (herunder private laboratorier og private røntgeninstitutter) fastsettes.

4.Delegasjon av myndighet

Finans- og tolldepartementet

Overføring av enkelte oppgaver fra Finans- og tolldepartementet til andre departementer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Delegasjon av myndighet fra Kongen til Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet jf Lov om lærarutdanning 8 juni 1973 nr 49 § 1 siste ledd.

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Konstituert ekspedisjonssjef Brit Løvseth utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Byråsjef Roald Sturla Næss utnevnes til ambassaderåd ved ambassaden i i Stockholm med tiltredesle fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Førstekonsulent Ann Ollestad utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberstløytnant Sverre Vebjørn Kjerpeseth beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Praha, for et tidsom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Ingrid Dramdal Rasmussen utnevnes til underdirektør i Finans- og tolldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingssjef Øystein Alme beskikkes som fylkesskattesjef i Sogn og Fjordane med tiltredelse fra det tidspunkt Finans- og tolldepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Jan Asbjørn Olsen utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Berit Strand utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Tom Holter konstitueres som underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Oberstløytnant Odd Per Pedersen utnevnes til oberst II i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Lagdommer Kjell Buer utnevnes til lagmann i Frostating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Følgende utnevnes til førstestatsadvokater ved ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer:

konstituert førstestatsadvokat Arnt Angell

politiinspektør Anne-Mette Dyrnes

Forlenget konstitusjon av advokat Tore Thomassen som førstestatsadvokat ved ØKOKRIM fra 1. september 1996 til 1. juni 1997.

Assisterende riksadvokat/statsadvokat Tor-Aksel Busch konstitueres som riksadvokat i tiden fra og med 15. september til og med 31. desember 1996.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Byråsjef Ida Christine Drage konstitueres som underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og til og med 31. desember 1999.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Følgende utnevnes til underdirektører i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer:

byråsjef Hans Erik Børresen

byråsjef Ingrid Slettum Høymork

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning, med forbehold om Stortingets godkjennelse av overenskomst mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om adgang til høyere utdanning.

Finans- og tolldepartementet

Lov 7. desember 1956 nr. 1 om tilsynet for kredittinstitusjoner, forsikringsselskaper og verdipapirhandel m.v. (Kredittilsynet) § 1 nr 9 oppheves straks - tilsyn med Norges Industribank.

Fiskeridepartementet

Statsbudsjettet 1996 - Samtykke til oveskridelse - Havforskningsinstituttet.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Med hjemmel i lov kom kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 fastsettes fristen for å bringe interkommunale sammenslutningers vedtekter i samsvar med kravene i lov om kommuner og fylkeskommuner, til 31. desember 1999.


Lagt inn 6 september 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen