Offisielt fra statsråd 7. april 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. april 2000. Det ble fattet følgende vedtak:

Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.meld. nr. 29 (1999-2000)

Om Noregs deltaking i den 54. ordinære generalforsamlinga i Dei sameinte nasjonane (FN) og vidareførte sesjonar av FNs 53. generalforsamling

Fiskeridepartementet

Ot.prp. nr. 33 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 3. juni 1983 nr. 40 om saltvannsfiske mv. (generelle områdebegrensninger)

Ot.prp. nr. 35 (1999-2000)

Om lov om endring i lov 14. juni 1985 nr. 68 om oppdrett av fisk, skalldyr mv.

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 44 (1999-2000)

Deltakelse og finansiering av norsk militært bidrag på Balkan for 2000

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Ot.prp. nr. 34 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 22. juni 1962 nr. 12 om pensjonsordning for sykepleiere m.m.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Samferdselsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 17. februar 2000 til lov om endringer i veglov av 21. juni 1963 nr. 23. Loven trer i kraft fra 1. mai 2000.

Besl. O. nr. 49 Lov nr. 21

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Ikrafttredelse av § 11 første ledd i veglov av 21. juni 1963 nr. 23, sanksjonert 1. mars 1996. Loven trer i kraft 1. mai 2000.

(Se også pkt. 3 Forskrifter)

Forskrifter

Kulturdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring av forskrift av 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting.

Nærings- og handelsdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endringer i forskrift av 20. desember 1996 nr. 1164 om avgifter til Patentstyret etter lovgivningen om industrielt rettsvern.

Samferdselsdepartementet

Forskrift i medhold av gjeldende § 11 i veglov av 21. juni 1963 nr. 23, fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 7. desember 1990, oppheves.

(Se også pkt. 2 Sanksjoner og ikrafttredelser)

Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet

Klage fra Hafslund ASA på vilkår satt i Olje- og energidepartementets unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonsesjonsloven ved omorganisering av Hafslund ASA til konsern. Klagen tas ikke til følge.

Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Informasjonssjef Bjørg Kirsten Sandal utnevnes til statssekretær i Olje- og energidepartementet med tiltredelse 10. april 2000.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Kristen Christensen utnevnes til hjemmebasert sendemann i Banjul (Gambia) og Cotonou (Benin), med rang som ambassadør, fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Brigader Erik Ianke beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Roma, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Kommandørkaptein Per Kristen Brekke beskikkes som forsvarsattaché ved ambassaden i Haag, for et tidsrom av inntil tre år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Konstituert underdirektør Geir Axelsen utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Jon Enkerud utnevnes til oberst i Hærens samband med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politimester Ingelin Killengreen åremålsbeskikkes som direktør for Politidirektoratet i 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Politiinspektør Erik Thronæs utnevnes til statsadvokat ved Nordland statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Thordis Lecomte utnevnes til underdirektør i Landbruksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Rådgiverne Anne-Mette Ringdal, Lasse Lager, Ingun Hagesveen Weltzien, Lars Krogset, Berit Fallan, Cecilia Thelander, Karl-Halfdan Halvorsen og Dag Namtvedt utnevnes til underdirektører i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Statsministerens kontor

Oppnevning av statsråd Bjørn Tore Godal som settestatsråd for statsråd Hanne Harlem i de saker Justis- og politidepartementet skal behandle i tilknytning til dødsboet etter Anders Jahre.

Utenriksdepartementet, bistandssaker

Tidligere statsråd Hilde Frafjord Johnson og tidligere statssekretær Leiv Lunde, Utenriksdepartementet, fritas fra sine verv som henholdsvis norsk medlem og norsk stedfortredende medlem av Rådet for Verdensbanken.

Statsråd Anne Kristin Sydnes og statssekretær Sigrun Møgedal, Utenriksdepartementet, oppnevnes som henholdsvis nytt norsk medlem og nytt norsk stedfortredende medlem av Rådet.

Nærings-. og handelsdepartementet

Oppnevning av finansminister Karl Eirik Schjøtt-Pedersen som norsk guvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.

Oppnevning av statssekretær Olav Soleng, Nærings- og handelsdepartementet, som norsk viseguvernør i Den europeiske bank for gjenoppbygging og utvikling.

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Tambar-feltet.

Kraftverkene i Orkla. Endring av manøvreringsreglementet for reguleringen av Orkla og Grana i Meldal og Orkdal kommuner i Sør-Trøndelag.

Statkraft SF gis tillatelse til å bygge nytt Bjølvo kraftverk med reguleringer og overføringer samt overdragelse av reguleringskonsesjoner for Bjølvovassdraget i Voss kommune i Hordaland.