Offisielt fra statsråd 7. juli 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. juli 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

Proposisjoner og meldinger

Finansdepartementet

linkdoc109373#docOt.prp. nr. 78 (1999-2000)

Om endringar i skatte- og avgiftslovgivinga

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

linkdoc109293#docOt.prp. nr. 77 (1999-2000)

Om lov om endringer i lov 9. februar 1973 nr. 6 om transplantasjon, sykehusobduksjon og avgivelse av lik m.m.

Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 16. juni 2000 til lov om endring i lov 28. juli 1949 nr. 26 om Statens Pensjonskasse.

Loven trer i kraft fra 1. mai 2000.

Besl. O. nr. 103 Lov nr. 67

Fiskeridepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om avgift til forskning og utvikling i fiskeri- og havbruksnæringen.

Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 80 Lov nr. 68

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endringer i lov 20. juli 1991 nr. 67 om overføring av domfelte mv. (utvidet fullmakt til å iverksette overenskomster om fullbyrding av straffedommer, samtykke til ratifikasjon av avtale mellom Norge og Thailand av 20. mai 1999 om samarbeid om fullbyrding av strafferettslige reaksjoner, og samtykke til undertegning og ratifikasjon av tilleggsprotokoll av 18. desember 1997 til den europeiske konvensjonen av 21. mars 1983 om overføring av domfelte).

Besl. O. nr. 88 Lov nr. 69

Sanksjon av Stortinget vedtak 9. juni 2000 til lov om endring i lov 20. desember 1996 nr. 106 om tomtefeste.

Besl. O. nr. 89 Lov nr. 70

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 9. juni 2000 til lov om endringer i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) m.m.

Loven trer i kraft 1.januar 2001.

Besl. O. nr. 79 Lov nr. 71

Miljøverndepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 6. juni 2000 til lov om endringer i lov 26. juni 1998 nr. 47 om fritids- og småbåter.

Loven trer i kraft 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 77 Lov nr. 72

Forskrifter

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Forskrift om endringer av forskrift av 17. juli 1998 nr. 618 om delegering av myndighet etter lov om innførsle- og utførsleregulering § 1 og § 3, med senere endringer, endres.

Justis- og politidepartementet

Forskrift om endringer i forskrifter 21. november 1980 nr. 14 til lov om pant vedtas.

Delegasjon av myndighet

Olje- og energidepartementet

Delegasjon av myndighet fra Kongen til Olje- og energidepartementet til å fatte vedtak om eller gi samtykke til ekspropriasjonsinngrep for varmekraftverksformål og vindkraftverksformål etter lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 nr. 3.

Styrer, utvalg

Kommunal- og regionaldepartementet

Følgende oppnevnes til kretsmeklingsmenn for perioden 7. juli 2000 til 30. juni 2003:

Østlandet krets: direktør Rolf I. Pedersen, Oslo

nestleder i Høyesteretts sekretariat Siri Berg Paulsen, Drammen

Sørlandet krets: lagdommer Åse Berg, Skien

Vestlandet krets: lagmann Alf Bruland, Bergen

Trøndelag krets: lagdommer Mats Stensrud, Trondheim

Nordland krets: sorenskriver Gunnar Lind, Bodø

Troms krets: lagdommer Dag Nafstad, Tromsø

Finnmark krets: sorenskriver Ingrid Røstad Fløtten, Vadsø

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Følgende medlemmer oppnevnes til ny nemnd for bioteknologi for fire år fra 1. august 2000 til 1. august 2004:

Fylkeshelsesjef Werner Christie, Hamar (leder)

Generalsekretær Liv Arum, Oslo

Forskningsleder Karl Georg Høyer, Sogndal

Yrkeshygieniker Bjørn Erikson, Oslo

Seniorforsker Grethe Evensen, Oslo

Avdelingssjef Christina M. Abildgaard, Oslo

Generalsekretær Lars Ødegård, Oslo

Nestleder Knut A. Hjelt, Trondheim

Rådgiver Aina Edelmann, Bærum

Avdelingsoverlege Lisbeth Tranebjærg, Tromsø

Forsker Hilde Kruse, Oslo

Professor Jan Fridthjof Bernt, Bergen

Professor Olavi Juntilla, Tromsø

Seniorforsker Ketil Hindar, Trondheim

Professor Inger Nordal, Bærum

Professor Jan Helge Solbakk, Oslo

Seksjonsoverlege Rita Kolvik, Haugesund

Direktør Wenche Frølich, Bærum

Forskningssjef Egil Olsen, Rælingen

Professor Torben Hviid Nielsen, Oslo

Professor Odd Vangen, Ås

Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Sendemann i Santiago, Martin Tore Bjørndal, utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Lars Sigurd Valvatne utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av brigader Ole Sannes og beordring av oberst Øyvind Bergene som overadjutant fra Hæren hos H. M. Kongen.

Frabeordring av major Merete Kristine Gunderssen og beordring av major Anders Rangul som adjutant fra Luftforsvaret hos H. M. Kongen.

Justis- og politidepartementet

Sjef for ØKOKRIM Anstein Gjengedal utnevnes til politimester i Oslo med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Distriktsarbeidssjef Atle Hamar utnevnes til direktør i Lotteritilsynet med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Rådgiver Brynhild Sirevåg utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Hanne Yssen utnevnes til underdirektør i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og handelsdepartementet

Administrerende direktør Arne Bjørlykke åremålsbeskikkes til stillingen som administrerende direktør for Norges geologiske undersøkelse for en ny 6-årsperiode med tiltredelse 1. august 2000.

Olje- og energidepartementet

Seniorrådgiver Ann Margaret Løseth utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet

Direktør Willy Jensen beskikkes som direktør i Post- og teletilsynet fra det tidspunkt Samferdselsdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Rådgiver Kjetil Tveitan utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komiteens beslutning om endring av EØS-avtalens vedlegg XI ved innlemmelse av europaparlements- og rådsdirektiv 1999/93/EF om en fellesskapsramme for elektroniske signaturer.

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Armenia og et omforent memorandum samt foretakelse av noteveksling.

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Bahrain og et omforent memorandum samt foretakelse av noteveksling.

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Singapore og et omforent memorandum.

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Turkmenistan og et omforent memorandum samt foretakelse av noteveksling.

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Ukraina og et omforent memorandum samt foretakelse av noteveksling.

Forsvarsdepartementet

Nye personellpolitiske virkemidler for omstilling og nedbemanning av Forsvaret.

Justis- og politidepartementet

Kristian Ottosen oppnevnes som representant i styret til stiftelsen til støtte av jødiske institusjoner eller prosjekter utenfor Norge. Oppnevnelsen gjelder for en periode på fire år.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Regulering av opptaket til studium ved universitetene, de vitenskapelige høgskolene, kunsthøgskolene og de statlige høgskolene for studieåret 2000/2001.

Departementet, eller den det bestemmer, kan gjøre endringer i opptaksrammene ved svikt i søkingen til enkelte utdanninger.

Kommunal- og regionaldepartementet

Provisorisk anordning om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere og Oslo kommune i forbindelse med tariffrevisjonen per 1. mai 2000.