Offisielt fra statsråd 7. juni 1996


OFFISIELT FRA STATSRÅD 7. juni 1996

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. juni 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, handelssaker

St prp nr 80 (1995-96) Om samtykke til ratifikasjon, med ett unntak, av en frihandelsavtale av 7. desember 1995 med tilhørende vedlegg og protokoller mellom EFTA-statene og Litauen

Utenriksdepartementet, bistandssaker

St prp nr 82 (1995-96) Om samtykke til at Noreg tek del i den 11. kapitalpåfyllinga i Det internasjonale utviklingsfondet, IDA St prp nr 83 (1995-96) Om samtykke til at Noreg tek del i ei kapitalpåfylling i Det nordiske utviklingsfondet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

St prp nr 78 (1995-96) Dekning av utgifter i forbindelse med valg i Bosnia-Hercegovina og informasjon til bosniske flyktninger i Norge

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St prp nr 84 (1995-96) Om regulering av pensjonane frå Pensjonstrygda for sjømenn frå 1. mai 1996 og om å auke løyvinga under kap 664, post 51 for 1996

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

St prp nr 81 (1995-96) Om endringar i statsbudsjettet for 1996 under kapittel 2755 Helsetenesta i kommmunane

2.Sanksjoner og ikrafttredelser

Finans- og tolldepartementet

Lov av 14. juni 1985 nr. 61 om verdipapirhandel

Besl O nr 61 Lov nr 25

Lov om endringer i lov av 18. august 1911 nr. 8 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Besl O nr 57 Lov nr 26

Lov om endringer i lov av 20. juli 1991 nr. 65 om særregler for beskatning av selskaper og selskapsdeltakere (selskapsskatteloven)

Besl O nr 58 Lov nr 27

Lov om endring i lov av 4. juni 1976 nr 59 om aksjeselskaper (aksjeloven)

Besl O nr 59 Lov nr 28

Lov om endring i lov av 13.mai 1977 nr. 35 om regnskapsplikt m.v.(regnskapsloven)

Besl O nr 60 Lov nr 29

Lov om endringer i lov av 10. juni 1988 nr. 40 om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og enkelte andre lover (tiltak mot hvitvasking av penger)

Besl O nr 62 Lov nr 30

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Lov om Den norske kirke (kirkeloven)

Besl O nr 55, jf Besl L nr 2 og Besl O nr 48 Lov nr 31

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven)

Besl O nr 49 Lov nr 32

Lov om Opplysningsvesenets fond

Besl O nr 50 Lov nr 33

3. Forskrifter

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Forskrift om endringer i forskrift 8 desember 1989 om landtransport av farlig gods fastsettes. (Se også punkt 6 nedenfor)

4.Delegasjon av myndighet

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Kommunal- og arbeisdepartementet delegeres myndighet etter lov 18 juni 1965 nr 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven), og lov 11 juni 1993 nr 100 om anlegg og drift av jernbane, herunder sporvei, tunnelbane og forstadsbane mmm, (jernbeneloven). (Se også pkt 8 nedenfor)

5.Utnevnelser mv

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Jan Edmund Nyheim utnevnes til sendemann i Madrid med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt, Utenriksdepartementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Geir Grung utnevnes til sendemann i Roma, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Eva Bugge utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ekspedisjonssjef Kåre Hauge utnevnes til generalkonsul i Edinburgh, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ministerråd Truls Hanevold utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Thomas Hauff utnevnes til avdelingsdirektør i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassaderåd Leif Arne Ulland utnevnes til minister ved Norges faste delegasjon til NATO, Brussel, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Ambassadesekretær Elisabeth Jacobsen utnevnes til byråsjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Beskikkesle av avdelingsdirektør Frode Karlsen som ambassaderåd for økonomiske og finansielle spørsmål ved Norges faste delegasjon til OECD, Paris, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Underdirektør Stein Wilhelm Weber utnevnes til avdelingsdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommandør II Kjell-Birger Olsen utnevnes til kommandør I i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Tomas Colin Aracher utnevnes til oberst I i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Kjell-Olav Nordby utnevnes til oberst II i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, handelssaker

Undertegning av en avtale mellom Kongeriket Norges regjering og Republikken Kroatias regjering om restrukturering av Republikken Kroatias gjeld.

Forsvarsdepartementet

Opphevelse av kongelig resolusjon av 20 desember 1963 om at nedre grense for militære embeter settes ved oberstløytnant/- kommandørkaptein og nedleggelse av det rådgivende utvalg for avskjed med redusert lønn for yrkesbefal.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Ansvaret når det gjelder nasjonal landtransport av farlig gods klassifisert som giftig, etsende, infeksjonsfremmende eller radioaktivt, - som definert i ADR-avtalen samt gasser som definert i ADR klasse 2 og stoffer og gjenstander som definert i ADR klasse 9, overføres med virkning fra 1. juli 1996 fra Samferdsels- departementet til Kommunal- og arbeidsdepartementet. Det samme gjelder for all internasjonal landtransport av farlig gods på veg eller jernbane. (Se også punkt 3 og 4 ovenfor)

I medhold av valglovens § 24 bestemmes at valgting til kåring av stortingsrepresentanter for perioden 1997-1998 til 2000-2001 skal holdes mandag 15 september 1997. Samme dag holdes valgting til kåring av sametingsrepresentanter for samme periode.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til det marokkanske flyselskapet Royal Air Maroc for drift av flyruter mellom Marokko og Oslo


Lagt inn 7 juni 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen