Offisielt fra statsråd 7. november 1996

OFFISIELT FRA STATSRÅD

7. november 1996

Statsråd ble holdt i Akersgt. 42, 7. november 1996. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

St prp nr 1 Tillegg nr 3 (1996-97) Om endringer i statsbudsjettet medregnet folketrygden for 1997 under enkelte kapitler under Sosial- og helsedepartementet

2.Forskrifter

Kulturdepartementet

Fastsettelse av ny forskrift om produksjonstilskudd til dagsaviser. Forskriften vil tre i kraft straks og skal gjelde for behandling av søknader om produksjonstilskudd fra og med 1996. (Se pkt 3 nedenfor)

Fastsettelse av ny forskrift om tilskudd til innvandrerpublikasjoner. Forskriften vil tre i kraft straks og skal gjelde for behandling av søknader om tilskudd til innvandrerpublikasjoner fra og med 1996.

(Se pkt 3 nedenfor)

3.Delegasjon av myndighet

Kulturdepartementet

Adgangen til å fastsette endringer i forskriften om produksjonstilskudd til dagsaviser delegeres til Kulturdepartementet. (Se pkt 2 ovenfor)

Adgangen til å fastsette endringer i forskriften om tilskudd til innvandrerpublikasjoner delegeres til Kulturdepartementet.

(Se pkt 2 ovenfor)

4.Utnevnelser mv

Statsministeren

Advokat Berit Reiss-Andersen utnevnes til statssekretær i Justis- og politidepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Alex Flambert utnevnes til ulønnet generalkonsul i Port-au-Prince, Haiti.

Ronald Schenkels utnevnes til ulønnet konsul i Salvador, Brasil.

Ambassaderåd Ove Christian Danbolt beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Colombo for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Rådgiver Arve Cato Skjerpen beskikkes som ambassaderåd for regionale og kommunale spørsmål ved Norges delegasjon til Den Europeiske Union, Brussel, for et tidsrom av inntil to år, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert lagdommer Filip Truyen utnevnes til lagdommer ved Gulating lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av Elisabeth Barsett som underdirektør ved Bredtveit fengsel og sikringsanstalt fram til 31. desember 1997.

Kommunal- og arbeidsdepartementet

Rådgiver Sverre Mogstad utnevnes til byråsjef i Kommunal- og arbeidsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Nærings- og energidepartementet

Departementskonstituert underdirektør Rolf Røtnes konstitueres som underdirektør i Nærings- og energidepartementet fram til

13. juli 1997 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

5.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av Femte tilleggsprotokoll av 14. september 1994 til Verdenspostforeningens konstitusjon av 10. juli 1964.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Kari Nordheim-Larsen med ledsager ved offisielt besøk i Nepal 20.-23. november 1996.

Miljøverndepartementet

Opprettelse av Slettnes naturreservat i Gamvik kommune i Finnmark fylke.

Lagt inn 8 november 1996 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen