Offisielt fra statsråd 7. mai 2015

I statsråd i dag ble blant annet stortingsmeldingen «Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet» lagt fram.

Statsråd ble holdt på Oslo slott 7. mai 2015 kl. 1400. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og sosialdepartementet
Prop. 115 L (2014-2015)
Endringer i folketrygdloven mv. (stønader til enslig mor eller far og tilleggsstønader til tiltaksdeltakere)

Helse- og omsorgsdepartementet
Meld. St. 26 (2014-2015)
Fremtidens primærhelsetjeneste – nærhet og helhet
(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Helse- og omsorgsdepartementet
Sanksjon av Stortingets vedtak 28. april 2015 til lov om donasjon og transplantasjon av organ, celler og vev (transplantasjonslova).
Lovvedtak 58 (2014-2015)  Lov nr. 25

Sanksjon av Stortingets vedtak 28. april 2015 til lov om obduksjon og avgjeving av lik til undervisning og forsking (obduksjonslova).
Lovvedtak 59 (2014-2015)  Lov nr. 26

3. Forskrifter

Justis- og beredskapsdepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 15. juni 2001 nr. 634 om bruk av forenklet forelegg i fritids- og småbåtsaker.

Klima- og miljødepartementet
Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 20. mai 2011 nr. 524 om svarthalespove (Limosa limosa) som prioritert art.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 13. mai 2011 nr. 512 om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven.
(Pressemelding)

4. Styrer, utvalg

Justis- og beredskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et utvalg som skal utrede opprettelsen av nye særdomstoler for barne- og familiesaker, forvaltningsdomstol for utlendingssaker og hurtigspor i de alminnelige domstolene for enkelte sakstyper innenfor straffesakskjeden:

Dekan/professor Hans Petter Graver, leder, Oslo
Tingrettsdommer/avdelingsleder Anne Margrethe Lund, Oslo
Advokat Tore Roald Riedl, Bærum
Advokat Brynjulf Risnes, Oslo
Fylkesnemndsleder Christofer Eriksen, Trondheim
Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland, Bergen
Avdelingsdirektør i UDI Hanne Merete Jendal, Oslo
Advokat Karl Otto Thorheim, Oslo
Advokat Kristin Otterlei, Ålesund
Psykolog Stig Hjalmar Torsteinson, Oslo
Avdelingsdirektør Solveig Moen, Trondheim
Statsadvokat Hilde Stoltenberg, Bodø
Advokat Siv Hallgren, Oslo
Sorenskriver Kirsti Ramberg, Harstad
(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Justis- og beredskapsdepartementet
Klage fra Tilsynsrådet for advokatvirksomhet på avslag på innsyn i dokument datert 1. oktober 1993 og dokument datert 20. april 1994. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Underdirektør Trond Høyde konstitueres som avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og beredskapsdepartementet
Advokat Helge Øfstegaard Nilsen og advokat Jarle Ringheim utnevnes til tingrettsdommere ved Bergen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Fylkesnemndsleder Kirsti Strømstad utnevnes til tingrettsdommer ved Nordhordland tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Konstituert tingrettsdommer Vidar Toftøy-Lohne utnevnes til tingrettsdommer ved Eiker, Modum og Sigdal tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Lars Edvard Landsverk utnevnes til tingrettsdommer ved Drammen tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Advokat Knut Hvidsten, advokat Ola Berg Lande, advokat Jørgen Monn og advokat Ragnar Lindefjeld utnevnes til tingrettsdommere ved Oslo tingrett med tiltredelse fra det tidspunkt Domstoladministrasjonen bestemmer.

Politiinspektør Per Olaf Torkildsen utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og beredskapsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Assisterende direktør Cecilie Daae åremålsbeskikkes som direktør for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap for en periode på 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og beredskapsdepartementet bestemmer. (Pressemelding)

Klima- og miljødepartementet
Riksantikvar Jørn Holme åremålsbeskikkes som riksantikvar ved Direktoratet for kulturminneforvaltning for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Olje- og energidepartementet
Seniorrådgiver Kristoffer Stabrun konstitueres som underdirektør i Olje- og energidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Samferdselsdepartementet
Direktør Villa Kulild utnevnes til departementsråd i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

Seniorrådgiver Line Klethagen utnevnes til underdirektør i Samferdselsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.
(Pressemelding)

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Undertegning av protokoll om endring av frihandelsavtalen mellom EFTA-statene og Serbia.