Offisielt fra statsråd 8. desember 2000

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. desember 2000. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 34 (2000-2001)
Om samtykke til ratifikasjon av Cartagena-protokollen om genmodifiserte organismer av 29. januar 2000 til konvensjonen om biologisk mangfold av 5. juni 1992

Finansdepartementet

St.prp. nr. 33 (2000-2001)
Om samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og Irland, undertegnet i Dublin den 22. november 2000.

Justis- og politidepartementet

Ot.prp. nr. 26 (2000-2001)
Om lov om endringer i inkassoloven

Ot.prp. nr. 27 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 8. februar 1980 nr. 2 om pant og i enkelte andre lover

Kommunal- og regionaldepartementet

St.meld. nr. 15 (2000-2001)
Nasjonale minoritetar i Noreg – Om statleg politikk overfor jødar, kvener, rom, romanifolket og skogfinnar

St.meld. nr. 16 (2000-2001)
Om verksemda til Statens husbank 1998-99

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 28 (2000-2001)
Om lov om endringer i lov 11. juni 1993 nr. 101 om luftfart

(Pressemelding)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Justis- og politidepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 23. november 2000 til lov om endring i straffeloven

Besl. O. nr. 10 Lov nr. 84

Kommunal- og regionaldepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak 30. november 2000 til lov om endringer i lov 24. mai 1929 nr. 4 om tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr (el-tilsynsloven), lov 17. juli 1953 nr. 9 om sivilforsvaret (sivilforsvarsloven), lov 21. mai 1971 nr. 47 om brannfarlige varer samt væsker og gasser under trykk (brannfarlighetsloven), lov 14. juni 1974 nr. 39 om eksplosive varer (eksplosivloven), lov 11. juni 1976 nr. 79 om kontroll med produkter og forbrukertjenester (produktkontrolloven), lov 4. februar 1977 nr. 4 om arbeidervern og arbeidsmiljø mv. (arbeidsmiljøloven), lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) og lov 5. juni 1987 nr. 26 om brannvern mv. (brannvernloven)

Loven trer i kraft fra 1. januar 2001.

Besl. O. nr. 14 Lov nr. 85

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 8 jf. § 10 og §§ 21, 22 og 23, fredes Bjørgedalen naturreservat i Ringsaker og Hamar kommuner, Buttekvern naturreservat i Ringsaker kommune og Kløvstadhøgda naturreservat i Ringsaker kommune, Hedmark fylke.

Forskriftene trer i kraft straks.
(Pressemelding)

I medhold av lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63, § 5, jf. §§ 6 og 21, 22 og 23, vernes Kjenstad landskapsvernområde i Snåsa kommune, Nord Trøndelag fylke.

Forskriften trer i kraft straks.

Samtidig oppheves midlertidig vern av 26. april 1992 av Kjenstad naurreservat.
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Statsministerens kontor

Overføring av myndighet til å treffe avgjørelser etter lov om fri rettshjelp i saker hvor staten v/Justis- og politidepartementet er part, fra Justis- og politidepartementet til Arbeids- og administrasjonsdepartementet.

5. Styrer, utvalg

Finansdepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal utrede innbetaling til og ytelser fra pensjonsordninger i arbeidsforhold for kvinner og menn:

Skolesjef Mary Kvidal (leder), Malvik
Seniorrådgiver Trond Brun-Gulbrandsen, Oslo
Fagsjef Jan R. Clausen, Bærum
Likestillingsombud Kristin Mile, Oslo
Avdelingsdirektør Ole Christian Moen, Oslo
Sekretær Per Gunnar Olsen, Oslo
Sjefaktuar Sissel Rødevand, Oslo
Generalsekretær Tove Storrødvann, Ski

6. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Sokneprest Einar Gelius utnevnes til statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse 11. desember 2000.
(Pressemelding)

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Jaakko Tapani Kilpeläinen utnevnes til ulønnet konsul i Fredrikshamn, Finland.

Forsvarsdepartementet

Konstituert underdirektør Erik Breidlid utnevnes til underdirektør i Forsvarsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Høyesterettsdommer Vera Holmøy innvilges avskjed i nåde fra sitt embete som dommer i Høyesterett med virkning fra og med 1. mai 2001.

Lagdommer Randi Ottersen utnevnes til sorenskriver ved Eidsvoll sorenskriverembete med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Byråsjef Siri Bergerøy utnevnes til underdirektør i Sosial- og helsedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Gerd Vandeskog konstitueres som ekspedisjonssjef i Sosial- og helsedepartementet for ett år med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Rådgiver Dag Erlend Reite konstitueres som byråsjef i Sosial- og helsedepartementet til 31. august 2001 med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Australia samt et omforent memorandum.

(Pressemelding)

Undertegning av FN-konvensjon av 15. november 2000 mot grenseoverskridende organisert kriminalitet.

Undertegning av protokoll av 15. november 2000 om å hindre, bekjempe og straffe handel med mennesker, særlig kvinner og barn, til FNs konvensjon av 15. november 2000 mot grenseoverskridende organisert kriminalitet.

Undertegning av protokoll av 15. november 2000 mot smugling av mennesker over land, sjøveien og luftveien, til FNs konvensjon av 15. november 2000 mot grenseoverskridende organisert kriminalitet.

(Pressemelding)

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 101/2000 om deltakelse i Felleskapets program for fremming av fornybare energikilder (ALTENER), kan bli bindende for Norge.

Norge meddeler de andre avtaleparter i henhold til EØS-avtalens artikkel 103 nr. 1 at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komiteens beslutning nr. 102/2000 om deltakelse i Fellesskapets program for fremming av enegieffektivisering (SAVE), kan bli bindende for Norge.

Kommunal- og regionaldepartementet

Oppnevning av nemndmedlemmer til Utlendingsnemnda for 4 år med tiltredelse fra det tidspunkt Kommunal- og regionaldepartementet bestemmer, i samsvar med et framlagt forslag.

Samferdselsdepartementet

Konsesjon til Geilo Lufthavn Dagali Drift Interkommunale selskap for drift av Geilo lufthavn, Dagali.

(Pressemelding)