Offisielt fra statsråd 8. oktober 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. oktober 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Statsministerens kontor

St.meld. nr. 4 (2004-2005)
Om anmodnings- og utredningsvedtak i stortingssesjonen 2003-2004

Barne- og familiedepartementet

St.prp. nr. 2 (2004-2005)
Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet 2004 under Barne- og familiedepartementet til det statlege barnevernet og fylkesnemndene for sosiale saker

2. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrift om vern av Geiranger – Herdalen landskapsvernområde i Møre og Romsdal fylke.
(Pressemelding)

Fastsettelse av forskrifter om vern av Bleia naturreservat og Bleia – Storebotnen landskapsvernområde i Sogn og Fjordane fylke.
(Pressemelding)

3. Styrer, utvalg

Justis- og politidepartementet

Tingrettsdommer Liv Helen Sæter oppnevnes som nytt varamedlem i Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker.

4. Utnevnelser m.v.

Statsministerens kontor

Statssekretær Anders Eira gis etter søknad avskjed i nåde fra embetet som statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet.
(Pressemelding)

5. Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Avdelingsdirektør Jan Bugge-Mahrt utnevnes til ambassadør i Riyadh med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Kommandørkaptein Sverre Nordahl Engeness utnevnes til kommandør i Sjøforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Oberstløytnant Ole Sverre Asak utnevnes til oberst i Luftforsvaret med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.
(Pressemelding)

Frode Sjursen åremålsbeskikkes som administrerende direktør for Forsvarsbygg for en periode på seks år, med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

5. Andre saker

Olje- og energidepartementet

Godkjennelse av plan for utbygging og drift av Alvheim.
(Pressemelding)