Offisielt fra statsråd 9. august 2013

I statsråd i dag ble det blant annet lagt frem en melding til Stortinget om norsk arbeidsliv: "Flere i arbeid".

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. august 2013. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeidsdepartementet
Meld. St. 46 (2012-2013)
Flere i arbeid

(Pressemelding)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Prop. 184 L (2012-2013)
Endringer i folketrygdloven
(forenklinger i foreldrepengeordningen)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet
Endring av tidspunkt for ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 64 om endringer i barneloven (farskap og morskap). Endringene i barneloven § 1 a, § 5 andre og fjerde ledd, § 15 nytt andre ledd, § 78 fjerde ledd og § 81 første ledd trer i kraft 31. august 2013.

Helse- og omsorgsdepartementet
Delt ikraftsetting av lov 21. juni 2013 nr. 79 om endringer i lov 2. juli 1999 nr. 63 om pasient- og brukerrettighetsloven (pasient- og brukerrettighetsloven).
Romertall I § 2-4 første ledd trer i kraft 1. januar 2014.

3. Forskrifter

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i personopplysningsforskriften.

Fastsetting av forskrift om endring i forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 5. april 2013.

Oppheving av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning 15. mars 2013
nr. 285.

Kulturdepartementet
Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 12. juni 2009 nr. 640 om tilskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner fra spilleoverskuddet til Norsk Tipping.

Fastsetting av forskrift om endringer i forskrift 28. februar 1997 nr. 153 om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester.

4. Styrer, utvalg

Kunnskapsdepartementet
Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg som skal vurdere de samlede virkemidlene for å skape et godt psykososialt skolemiljø, motvirke og håndtere mobbing og andre uønskede hendelser i skolen:

 • Fylkesmann Øystein Djupedal, Arendal, (leder)
 • Generalsekretær Lars Arrhenius, Stockholm
 • FUG-leder Christoffer Beckham, Bergen
 • Stipendiat Hanna Helseth,Oslo
 • Rektor Ellen Inga O. Hætta, Kautokeino
 • Konsulent Noor Jdid, Oslo
 • Utdanningsdirektør Trond Johnsen, Lillehammer
 • Student Kristin Kulseth, Klæbu
 • Professor Monica Martinussen, Tromsø
 • Lektor Erlend Moen, Trondheim
 • Advokat Harald Pedersen, Oslo
 • Oppvekstdirektør Arild Rekve, Kristiansand

(Pressemelding)

Følgende medlemmer oppnevnes til et offentlig utvalg om finansiering av universiteter og høgskoler for perioden august 2013 – desember 2014:

 • Dekan Fanny Duckert, Oslo, (leder)
 • Professor Steinar Vagstad, Bergen
 • Assisterende direktør Britt Elin Steinveg, Tromsø
 • Avdelingsingeniør Sturla Søpstad, Trondheim
 • Professor Lise Iversen Kulbrandstad, Hamar
 • Direktør Roar Tobro, Ålesund
 • Direktør Christl Kvam, Gjøvik
 • Daglig leder Paul Birger Torgnes, Brønnøy
 • Direktør Agnes Landstad, Leikanger
 • Student Åsne Øysteinsdotter Høgetveit, Tromsø
 • Førsteamanuensis Jo Thori Lind, Oslo
 • Gruppeleder Hilde Nilsen, Oslo

(Pressemelding)

5. Klagesaker m.v.

Olje- og energidepartementet
Klage fra Åmli kommune på Olje- og energidepartementets vedtak om avslag på dekning av sakskostnader. Klagen tas ikke til følge.

6. Utnevnelser m.v.

Finansdepartementet
Konstituert avdelingsdirektør Rita Rix utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Helse- og omsorgsdepartementet
Fagsjef Jo Kittelsen beskikkes som assisterende direktør ved Statens helsetilsyn fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Åremålsbeskikket direktør Jan Fredrik Andresen utnevnes til direktør på åremål ved Statens helsetilsyn for 6 år med tiltredelse fra det tidspunkt Helse- og omsorgsdepartementet bestemmer.

Olje- og energidepartementet
Fagdirektør Eli Jensen utnevnes til avdelingsdirektør i Olje- og energidepartementet.

Seniorrådgiver Jørgen Bækken utnevnes til underdirektør i Olje- og energidepartementet.

7. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker
Ratifikasjon av avtale av 20. juni 2012 om opprettelse av Det globale institutt for grønn vekst (Global Green Growth Institute).

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet
Det innføres en forsikring for medfølgende familie til embets- og tjenestemenn i utlandet.

Miljøverndepartementet
Bevilgningen i statsbudsjettet for 2013 under kapittel 1420 Miljødirektoratet, post 73 Forebyggende og konfliktdempende tiltak i rovviltforvaltningen overskrides med inntil kr 5 000 000 mot innsparing under kap. 1420 Miljødirektoratet, post 01 Driftsutgifter med 1,3 mill. kroner, post 21 Spesielle driftsutgifter med 0,3 mill. kroner, post 31 Tiltak i verneområder med 2,1 mill. kroner og post 78 Friluftsformål med 1,3 mill. kroner.

Til toppen