Offisielt fra statsråd 9. februar 2001

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. februar 2001. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St.prp. nr. 44 (2000-2001)
Om samtykke til deltaking i ei avgjerd i EØS-komiteen om endring av protokoll 31 i EØS-avtala om deltaking for EFTA/EØS-statane i dei lengde delprogramma innanfor EU-programmet for folkehelse (2001-2002)

Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 43 (2000-2001)
Om endringer i statsbudsjettet for 2001 som kompensering for utgiftene til forsøket på å redde mulige overlevende fra den russiske ubåten Kursk

2. Styrer, utvalg

Barne- og familiedepartementet

Følgende medlemmer oppnevnes til Markedsrådet fram til 31. desember 2004:
Leder: Advokat Ole Bjørn Støle, Oslo
Personlig varamedlem: Forsker Ragnhild Tombre Bjørnebekk, Oslo

Nestleder: Seksjonssjef Randi Punsvik, Oslo
Personlig varamedlem: Seniorrådgiver Tomas Myrbostad, Oslo

Medlemmer:
Avdelingsdirektør Elisabeth Roscher, Asker
Personlig varamedlem: Avdelingsdirektør Steinar Undrum, Oslo

Amanuensis Inge Unneberg, Tromsø
Personlig varamedlem: Førsteamanuensis Henriette Sinding Aasen, Bergen

Amanuensis Eva Opshaug Teigen, Narvik
Personlig varamedlem: Førsteamanuensis Marit Halvorsen, Oslo

Overtannlege Anne-Grethe Beck Andersen, Røros
Personlig varamedlem: Saksbehandler Øyvind Rongevær, Oslo
Direktør Bjørn F. Hauge, Oslo
Personlig varamedlem: Marketingdirektør Arve Heltne, Bærum

Advokat Cathrine Lødrup, Bærum
Personlig varamedlem: Advokatfullmektig Nina Schlytter, Oslo

Direktør Øyvind Breen, Oslo
Personlig varamedlem: Administrerende direktør Sol M. Olving, Bærum

3. Klagesaker m.v.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Klage fra journalist Torgny Hasås i Klassekampen over Arbeids- og administrasjonsdepartementets vedtak 24. januar 2001 om avslag på dokumentinnsyn. Klagen tas ikke til følge.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Klage fra Oasen Bibelsenter over Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementets vedtak 15. mai 2000 om å avslå søknaden om godkjenning av Oasen barneskole med rett til statstilskudd etter privatskoleloven. Klagen tas ikke til følge.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ambassadør Mona Elisabeth Brøther utnevnes tillike til sendemann i Quito og Lima, med rang som ambassadør.

Sendemann i Riga, ambassadør Herberth Linder, stilles til rådighet for Utenriksdepartementet for spesialoppdrag, fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Avdelingsdirektør Jostein Helge Bernhardsen utnevnes til sendemann i Kiev, med rang som ambassadør, med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Finansdepartementet

Seniorrådgiver Per Arne Skjeflo utnevnes til avdelingsdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiinspektør Jogeir Nogva utnevnes til statsadvokat ved Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sorenskriver Siri Vigmostad utnevnes til byrettsdommer i Skien og Porsgrunn byrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Konstituert helsedirektør Lars E. Hanssen åremålsutnevnes til helsedirektør for en periode på seks år.
(Pressemelding)

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en konvensjon om bevaring og forvaltning av fiskeressurser i det sørøstlige Atlanterhav.
(Pressemelding)

Finansdepartementet

Finanskonsernet ACTA – endring av vilkår for å drive bankvirksomhet.

Kommunal- og regionaldepartementet

Godkjenning av våpen og flagg for Åsnes kommune, Hedmark.
(Pressemelding)

 

Miljøverndepartementet

Miljøverndepartementet kan inngå avtale om fjerning av vraket av og lasten i "Green Ålesund". Ved kontraktsforhandlingene skal en velge den billigste løsningen som er miljømessig forsvarlig. Miljøverndepartementet kan utgiftsføre nødvendig beløp innenfor kostnadsrammen ut over bevilgningen under kap. 1443 post 21.

Samferdselsdepartementet

Tildeling av konsesjon til flyselskapet Arctic Air AS for drift av flyruten Kirkenes – Murmansk v.v., og inndragning av Widerøe’s Flyveselskaps konsesjon på samme ruter.
(Pressemelding)