Offisielt fra statsråd 9. januar 1998

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 30. januar 1998. Det ble fattet følgende vedtak:

1.Proposisjoner og meldinger

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

St prp nr 30 (1997-98) Om samtykke til ratifikasjon av ein frihandelsavtale av 19. juni 1997 med tilhøyrande vedlegg og protokollar mellom EFTA-statane og Marokko, og erklæring i samsvar med protokoll E.

Finans- og tolldepartementet

linkdoc006005-030016#docSt prp nr 31 (1997-98) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Argentina til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og formue, undertegnet i Buenos Aires den 8. oktober 1997. linkdoc006005-030017#docSt prp nr 32 (1997-98) Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst mellom Kongeriket Norge og Republikken Venezuela til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunngåelse og skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue undertegnet i Caracas den 29. oktober 1997.

Kommunal- og regionaldepartementet

linkdoc016005-050001#docOt prp nr 38 (1997-98) Om lov om endringar i lønnsgarantiordninga m.m.

Nærings- og handelsdepartementet

linkdoc024005-050005#docOt prp nr 39 (1997-98) Om lov om endringer i lov 4. desember 1992 nr 121 om fri utveksling av tjenesteytelser innen sjøtransport mellom stater tilsluttet Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og mellom stater tilsluttet Det europeiske økonomiske samarbeidsområde og tredjeland, og om endring i visse andre lover som følge av avtalen om Det europeiske økonomiske samarbeidsområde.

Samferdselsdepartementet

linkdoc028005-030012#docSt prp nr 33 (1997-98) Om kapitalutviding i Telenor AS

2.Forskrifter

Sosial- og helsedepartementet, sosialsaker

Forskrifter om avgifter og tilskudd til folketrygden for 1998 for visse grupper trygdede fastsettes.

3. Styrer, utvalg

Statsministeren

Følgende utnevnes som medlemmer av Verdikommisjonens styringsgruppe og Verdikommisjonens råd:

Sammensetning av Verdikommisjonens styringsgruppe:

 • Lagmann Hanne Sophie Greve, Bergen, (leder)
 • Stipendiat Inge Eidsvåg, Lillehammer (nestleder)
 • Student Randi Ledaal Gjertsen, Arendal (nestleder)
 • Professor Reidar Almås, Trondheim
 • Førsteamanuensis Oddbjørn Evenshaug, Drammen
 • Professor Guttorm Fløistad, Oslo
 • Professor Per Fugelli, Oslo
 • Artist Kine Hellebust, Balsfjord
 • Professor Stein Ringen, Oxford
 • Barnevernskonsulent Kebba Secka, Oslo
 • Professor Kari Wærness, Bergen
 • Avdelingsoversykepleier Marie Aakre, Trondheim

Sammensetning av Verdikommisjonens råd:

 • Redaktør Hans Erik Matre, Ski (leder)
 • Astrid Frøysnes, Kristiansand (nestleder)
 • Påtroppende generalsekretær Dag Hareide, Oslo (nestleder)
 • Forfatter Arthur Arntzen, Tromsø
 • Sokneprest Trond Bakkevig, Oslo
 • Lege Lisbet Bang, Oslo
 • Sjefsredaktør Kristin Ma Berg, Bærum
 • Elev Unni Berge, Bygstad
 • Salgskonsulent Ragnhild Bratberg, Lillehammer
 • Førskolelærer Jorunn Bårli, Nord-Trøndelag
 • Redaktør Kristin Clemet, Oslo
 • Leder Per Arne Dahl, Modum
 • Pensjonist Edel Hætta Eriksen, Kautokeino
 • Skuespiller Jacob Margido Esp, Trondheim
 • Bonde Edvard Grimstad, Råde
 • Generalsekretær Karl Johan Hallaråker, Bergen
 • Sivilarbeider Lars Haltbrekken, Oslo
 • Assisterende landslagstrener Bjørn Hansen, Trondheim
 • Hjelpepleier Ruth Åse Haugen, Flekkefjord
 • Professor Ottar Hellevik, Tønsberg
 • Lærer Hege Holstad, Hareid
 • Adm.dir Geir Isaksen, Oppegård
 • Avdelingsleder Mathilde Karlsen, Lensvik
 • Konsulent, Esther Kostøl, Oslo
 • Daglig leder Anders Krystad, Oslo
 • Adm.dir Wenche Meldal, Sandnes
 • Professor Ole D. Mjøs, Tromsø
 • Fabrikkarbeider Willy Olsen, Rena
 • Agent Julius Paltiel, Trondheim
 • Rådgiver Nasim Riaz, Oslo
 • Avdelingsoverlege Frode Ringheim, Mo i Rana
 • Politioverkonstabel Hans Martin Skovly, Stavanger
 • Hjelpepleier Solveig Sukka, Suldalsosen
 • Skoleelev Hanh Tuyet Vo, Kristiansand
 • Musiker Unni Wilhelmsen, Oslo
 • Professor Thomas Chr. Wyller, Oslo
 • Generalsekretær Lars Ødegård, Nannestad

Finans- og tolldepartementet

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til styret i Kredittilsynet for en periode på 4 år fra 1. februar 1998:

 • Professor dr. juris Erling Selvig, Oslo, leder
 • Advokat Else Bugge Fougner, Oslo, nestleder
 • Professor Asbjørn Rødseth, Oslo
 • Advokat Eli Aas, Holmsbu
 • Direktør Kolbjørn Almlid, Malm
 • Varamedlemmer:
 • 1. varamedlem: Direktør Lisbeth Hjort, Oslo

Følgende oppnevnes som medlemmer og varamedlemmer til Børsrådet ved Oslo Børs for en periode av 4 år fra 1. februar 1998:

 • Advokat Borger A. Lenth, Oslo
 • Solveig Sollie, Skien
 • Generalsekretær Gunnar Jørgensen, Oslo
 • Varamedlem: Konsulent Monica Smith-Sørensen, Oslo
 • Banksjef Torkild Varran, Oslo
 • Varamedlem: Controller Inger Nergård, Tiller
 • Investeringssjef Lars Trondsgaard, Drammen
 • Varamedlem: Investeringssjef Olaug Svarva, Oslo
 • Plan- og økonomisjef Gyda Berg, Sofiemyr
 • Varamedlem: Finanssjef Terje Ruud, Bærum
 • Spesialrådgiver Kjersti Tøgård Trøbråten, Oslo
 • Varamedlem: Avdelingsdirektør Eirik Bunæs, Oslo
 • Saksbehandler Gro Granden, Oslo
 • Varamedlem: Saksbehandler Kari Lorentz-Larssen, Oslo
 • Fagdirektør Gunnvald Grønvik, Skedsmokorset
 • Varamedlem: Bankdirektør Karin Lohrmann, Oslo
 • Adm. dir. Kristian Lund, Kolbotn
 • Varamedlem: Adm. dir. Per Broch Mathisen, Drøbak
 • Siviløkonom Hanne Bøvøld, Oslo
 • Varamedlem: Advokat Frede Aas Rognlien, Oslo
 • Seksjonssjef Lena Sparr Johnsen, Snarøya
 • Varamedlem: Konserndirektør Erik Garaas, Oslo
 • Adm. direktør Thor Jørgen Guttormsen, Oslo
 • Varamedlem: Advokat Edith Midelfart, Oslo
 • Finansdirektør Karin Joys Vabø, Nestun
 • Varamedlem: Styreformann Henning Strøm, Bærum
 • Økonomisjef Siv Jacobsen, Oslo
 • Varamedlem: Adm. konsulent Geir Bruflot, Oslo
 • Finansdirektør Georg Størmer, Oslo
 • Varamedlem: Finansdirektør Tor Lund, Bønes
 • Direktør Lisbeth Lindberg, Oslo
 • Varamedlem: Visepresident Hanne Rieker, Oslo
 • Professor Atle Johnsen, Stavanger
 • Varamedlem: Partner Aase Aamdal Lundgaard, Oslo
 • Utredningsleder Hilde E. Johansen, Oslo
 • Varamedlem: Banksjef Egil Blakstad, 1374 Borgen
 • Daglig leder Lasse Ruud, Oslo
 • Varamedlem: Direktør Astrid Søgaard, Bærum
 • Adm. direktør Jan Hellstrøm, Oslo
 • Varamedlem: Direktør Tom Kolvig, Oslo
 • Ekspedisjonssjef Jan A. Halvorsen, 1412 Sofiemyr
 • Varamedlem: Førstekonsulent Cathrine Hellandsvik, 1405 Langhus
 • Avdelingsdirektør Eli Telhaug, Oslo
 • Varamedlem: Lovrådgiver Vibeke Parr, Oslo
 • Lovrådgiver Tone Ofstad, Oslo
 • Varamedlem: Førstekonsulent Ingeborg Holtskog Olebakken, Oslo
 • Ekspedisjonssjef Tor Hernæs, 2013 Skjetten
 • Varamedlem: Førstekonsulent Elin Heio Kobro, 1364 Valstad

4. Klagesaker m v

Olje- og energidepartementet

Utvinningstillatelse 146 – klage fra Phillips Petroleum Norsk A/S på vedtak om endrede stemmeregler. Klagen tas ikke til følge.

5.Utnevnelser m v

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ekspedisjonssjef Jonas Gahr Støre oppnevnes som Ambassadeur en mission spéciale med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Underdirektør Jan Asbjørn Olsen beskikkes som spesialutsending (ambassaderåd) ved ambassaden i Washington for et tidsrom av inntil 3 år med tiltredelse fra det tidspunkt Utenriksdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Professor Jens Edvin Andreassen Skoghøy utnevnes til dommer i Høyesterett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av underdirektør Terje Weber som avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 1998.

Undervisningsleder Per Nielssen konstitueres som underdirektør i Søndre Fengselsdistrikt fram til 1. januar 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Underdirektør Olav Vaagland konstitueres som direktør ved Kriminalomsorgens utdanningssenter fram til 1. januar 1999 med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Konstituert avdelingsdirektør Ragnhild Nordas gis forlenget konstitusjon som avdelingsdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet til og med 31. august 1998.

Landbruksdepartementet

Konstituert jordskiftedommer Liv Grinsmo beskikkes som jordskiftedommer ved Salten jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Konstituert administrerende direktør Tore Kasper Skaarer beskikkes som administrerende direktør i Statens Kornforretning med tiltredelse fra det tidspunkt Landbruksdepartementet bestemmer.

Sosial- og helsedepartementet, helsesaker

Assisterende fylkeslege i Oppland Per Thorolf Røhr utnevnes til fylkeslege i Oppland med tiltredelse fra det tidspunkt Sosial- og helsedepartementet bestemmer.

6.Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Undertegning av en luftfartsavtale mellom Norge og Romania samt et tilknyttet omforent memorandum.

Det meddeles de andre avtaleparter til EØS-avtalen at de forfatningsrettslige krav er oppfylt for at EØS-komitéens beslutning nr 59/97 – Opphavsrett (innlemmelse av rådsforordning (EF) nr 1610/96 om innføring av et supplerende beskyttelsessertifikat for plantevernmidler) kan bli bindende for Norge.

Norge deltar, med forbehold om Stortingets samtykke, i EØS-komitéens beslutning om endring av EØS-avtalen vedlegg IX og vedlegg XIX ved innlemmelse av europaparlaments- og rådsdirektiv 97/5/EF om pengeoverførsler på tvers av landegrensene.

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsminister Kjell Magne Bondevik med ektefelle ved besøk i Nagano og Bangkok 5. – 15. februar 1998.

Kulturdepartementet

Hovedfordelingen av Norsk kulturfonds midler for 1998.

Nærings- og handelsdepartementet

Undertegning av avtale mellom Regjeringen i Republikken Ghana og Regjeringen i Kongeriket Norge om konsolidering av visse gjeldsposter for Republikken Ghana.

Olje- og energidepartementet

Tildeling av utvinningstillatelser på den norske kontinentalsokkel – oppfølgingsområder.

Lagt inn 30. januar 1998 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen