Offisielt fra statsråd 9. januar 1999

"Offisielt fra statsråd" inneholder ikke saker unntatt offentlighet, jfr offentlighetslovens § 6 første ledd nr 3

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 8. januar 1999. Det ble fattet følgende vedtak:

1. Forskrifter

Kommunal- og regionaldepartementet

Forskrift om endring av forskrift om distriktspolitiske virkemidler forvaltet av Statens nærings- og distriktsutviklingsfond og fylkeskommunene fastsettes.

Landbruksdepartementet

Fastsettelse av forskrift om endring i forskrift 27. november 1992 nr 875 om næringsmiddelavgift.

Nærings- og handelsdepartementet

Forskrift om endring av forskrift av 26. februar 1998 om gebyr for tjenester som utføres av Sjøfartsdirektoratet med Skipskontrollen fastsettes.

2.Klagesaker m.v.

Justis- og politidepartementet

Klage fra Askøy Kameratklubb, Foreldregruppa mot narkotika, Kontaktsenteret, Mental Helse Rogaland, Oslo Fylkesforening for Pensjonister, Prostituertes interesseorganisasjon, Stiftelsen ”Veien tilbake til livet”, Tor-Erik Østby, Venke Garpestad og Østmarka Idrettslag over Justis- og politidepartementets vedtak av 29. april 1998 om avslag på søknad om støtte, tas ikke til følge.

Klage fra OMOD – Organisasjon mot offentlig diskriminering over Justis- og politidepartementets vedtak av 12. mai 1998 om delvis avslag på søknad om støtte, tas ikke til følge.

3.Utnevnelser m.v.

Justis- og politidepartementet

Advokat Kjell Martin Haug og stipendiat Aage Thor Falkanger utnevnes til lagdommere i Hålogaland lagmannsrett med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Fungerende underdirektør Elisabeth Barsett konstitueres som underdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer og fram til 30. mars 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert lagdommer Trond Christoffersen som lagdommer i Eidsivating lagmannsrett fram til 31. mars 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert herredsrettsdommer Unni Raadim som herredsrettsdommer ved Hedmarken sorenskriverembete fram til 31. mars 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsleder Knut Glad som avdelingsleder i Asker og Bærum herredsrett fram til 30. april 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert herredsrettsdommer Gunnar Skjønsberg som herredsrettsdommer ved Hardanger sorenskriverembete fram til 30. juni 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert underdirektør Kari Meling som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 31. desember 1999.

Forlenget konstitusjon av konstituert sorenskriver Per Annstein Aarvik som sorenskriver ved Karmsund sorenskriverembete for et tidsrom av inntil ett år.

Forlenget konstitusjon av konstituert avdelingsdirektør Ingmar Nestor Nilsen som avdelingsdirektør og konstituert underdirektør Mette Hertzberg som underdirektør i Justis- og politidepartementet fram til 24. august 2000.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Avdelingsleder cand. philol. Kirsten Engelstad utnevnes til riksbibliotekar ved Riksbibliotektjenesten på de vilkår som framgår av kunngjøringen, og med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer. (Se også pkt. 4 Andre saker)

Rådgiver Svend Erik R. Haaland utnevnes til byråsjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Kommunal- og regionaldepartementet

Rådgiver Magne Holter utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Prosjektleder Erna Øren utnevnes til underdirektør i Kommunal- og regionaldepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Landbruksdepartementet

Avdelingsingeniør Øystein Nilsen beskikkes som jordskiftedommer ved Nord-Troms jordskifterett med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

4.Andre saker

Finans- og tolldepartementet

Sentralbanksjef Svein Ingvar Gjedrem oppnevnes som norsk medlem av Rådet for Det Internasjonale valutafondet fra 8. januar 1999 og inntil videre.

Fiskeridepartementet

I medhold av § 23 tredje ledd i lov om havner og farvann av 8. juni 1984 gis Narvik, Odda, Sauda og Rana kommuner samtykke til å kreve opp tonnasjeavgift etter de samme satser som i 1984 fram til utgangen av år 2003.

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Opphør av embetsmannsstatus for riksbibliotekaren og leder av Riksbibliotektjenesten fra det tidspunkt Kirsten Engelstad fratrer. (Se også pkt. 3 Utnevnelser mv)

Miljøverndepartementet

Rikspolitisk bestemmelse etter § 17-1 annet ledd i plan- og bygningsloven om midlertidig etableringsstopp for kjøpesentre utenfor sentrale deler av byer og tettsteder fastsettes.

Lagt inn 8. januar 1999 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen