Offisielt fra statsråd 9. januar 2004

Offisielt fra statsråd

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. januar 2004. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 38 (2003-2004)
Disponering av betongunderstellet TCP2 på Frigg-feltet

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 20. november 2003 til lov om endring i lov 20. desember 2002 nr. 88 om endringer i lov 30. august 1991 nr. 71 om statsforetak mv.
Besl. O. nr. 6 (2003-2004) Lov nr. 1

3. Forskrifter

Miljøverndepartementet

Fastsettelse av forskrifter om vern av Junkerdal nasjonalpark.
(Se også pkt. 6 Andre saker)
(Pressemelding)

4. Delegasjon av myndighet

Finansdepartementet

Delegasjon av Kongens myndighet etter lov 20. juni 2003 nr. 41 om tiltak mot hvitvasking av utbytte fra straffbare handlinger mv. § 3 annet ledd, § 4 femte ledd og § 14 annet ledd til Finansdepartementet.

5. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Spesialrepresentant Vegard Ellefsen utnevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Ekspedisjonssjef Hans Henrik Scheel konstitueres som departementsråd i Arbeids- og administrasjonsdepartementet fram til 30. juni 2004.

Forsvarsdepartementet

Oberst Per Arne Five utnevnes til brigader i Infanteriet med tiltredelse fra det tidspunkt Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Politiadvokat Hans Tore Høviskeland konstitueres som førstestatsadvokat ved ØKOKRIM med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer og fram til 31. desember 2004.

Kultur- og kirkedepartementet

Rådgiver Christina Smith-Erichsen konstitueres som avdelingsdirektør i Kultur- og kirkedepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

6. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Dekning av reise- og oppholdsutgifter for statsråd Ingjerd Schou med ektefelle ved deltakelse på EUs uformelle arbeids- og sosialministermøte i Galway, Irland 15. – 17. januar 2004.

Kultur- og kirkedepartementet

Vedtektene for Norsk språkråd endres.

Kultur- og kirkedepartementet fastsetter tidspunkt for ikrafttredelsen av de nye vedtektene.

Miljøverndepartementet

Kongelig resolusjon av 16. mai 1935 om Junkerdalsura/Balvatn plantelivsfredning oppheves.
(Se også pkt. 3 Forskrifter)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Kongelig resolusjon av 29. februar 1952 om etablering av et industriberedskapsutvalg oppheves.

Kongelig resolusjon av 10. september 1954 om endringer i Industriberedskapsutvalget oppheves.

Kronprinsregentens resolusjon av 3. mai 1957 om opprettelse av en regional industriberedskapsorganisasjon og forskrifter for denne oppheves.

Kongelig resolusjon av 22. mai 1981 om nye forskrifter for den regionale industriberedskapsorganisasjonen oppheves.