Offisielt fra statsråd 9. juni 2006

Regjeringen vil redusere bruk av fengselsstraff for lovbrytere under 18 år og har i statsråd har i dag behandlet stortingsmelding nr. 20 om alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytere.

Offisielt fra statsråd 9. juni 2006

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. juni 2006. Følgende vedtak offentliggjøres:

1. Proposisjoner og meldinger

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Ot.prp. nr. 84 (2005-2006)
Om lov om endringer i arbeidsmiljøloven (varsling)
(Pressemelding)

Ot.prp. nr. 90 (2005-2006)
Om lov om lønnsnemndbehandling av arbeidstvisten mellom Akademikerne og staten v/ Fornyings- og administrasjonsdepartementet i forbindelse med tariffrevisjonen 2006

Forsvarsdepartementet

Ot.prp. nr. 89 (2005-2006)
Om lov om endring i lov 2. juli 2004 nr. 59 om personell i Forsvaret (gjeninnføring av særskilt stillingsvern mot oppsigelse for yrkesbefal)
(Pressemelding)

Helse- og omsorgsdepartementet

Ot.prp. nr 86 (2005-2006)
Om lov om endringer i helsepersonelloven, sosialtjenesteloven og i enkelte andre lover (krav om politiattest for helsepersonell og sosialpersonell, tilbakekall av rekvireringsrett og endringer i betegnelsen farmasøyt)
( Pressemelding – politiattest for helsepersonell og sosialpersonell)
(Pressemelding – rekvireringsrett)

Justis- og politidepartementet

St.meld. nr. 20 (2005-2006)
Alternative straffereaksjoner overfor unge lovbrytarar.
(Pressemelding)

Kultur- og kirkedepartementet

Ot.prp. nr. 88 (2005-2006)
Om lov om endringer i åndsverkloven og lov om avgift på omsetning av billedkunst (gjennomføring av EU-direktiv om følgerett til fordel for opphavsmannen til et originalkunstverk m.m.)
(Pressemelding)

Nærings- og handelsdepartementet

Ot.prp. nr. 85 (2005-2006)
Om lov om endringer i sjømannslov 30. mai 1975 nr. 18

Ot.prp. nr. 87 (2005-2006)
Om lov om skipssikkerhet (skipssikkerhetsloven)

Samferdselsdepartementet

Ot.prp. nr. 83 (2005-2006)
Om lov om endring i veglov 21. juni 1963 nr. 23 (konkurs i OPS-selskapet)

2. Sanksjoner og ikrafttredelser

Kunnskapsdepartementet

Sanksjon av Lagtingets vedtak 1. juni 2006 til lov om endringer i friskoleloven og fagskoleloven
Besl. O. nr. 52 (2005-2006) Lov nr. 17

3. Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Fastsettelse av forskrift om plikt til å gi opplysninger til forvaltning og statistikk på Svalbard.

4. Utnevnelser m.v.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Generalkonsul Elisabeth Roderburg utevnes til ekspedisjonssjef i Utenriksdepartementet, med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Ambassadør i Kampala, Bjørg Schonhowd Leite utnevnes tillike til ambassadør i Kigali, Rwanda.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Seniorrådgiver Grethe Karila utnevnes til avdelingsdirektør i Arbeids- og inkluderingsdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Finansdepartementet

Departementskonstituert underdirektør Fridtjof Berents utnevnes til underdirektør i Finansdepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Frabeordring av oberst Kai Ole Holter som overadjutant fra Hæren hos H M Kongen 31. august 2006.

Beordring av oberst Britt Tove Berg Brestrup som overadjutant fra Hæren hos H M Kongen med virkning fra 1. september 2006 for en periode på tre år.

Frabeordring av orlogskaptein Patrick Synnestvedt som adjutant fra Sjøforsvaret hos H K H Kronprinsen 31. august 2006.

Beordring av orlogskaptein Morten Refstad som adjutant fra Sjøforsvaret hos H K H Kronprinsen med virkning fra 1. september 2006 for en periode på tre år.

Frabeordring av major Terje Ågren som adjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen 31. august 2006.

Beordring av major Kjetil Blix Strokkenes som adjutant fra Luftforsvaret hos H M Kongen med virkning fra 1. september 2006 for en periode på tre år.

Justis- og politidepartementet

Avdelingsdirektør Knut Fosli utnevnes til avdelingsdirektør i Justis- og politidepartementet med tiltredelse fra det tidspunkt departementet bestemmer.

Konstituerte statsadvokater Elisabeth Jordan Ramstad, Katharina Rise, Geir Evanger og Erkki Johan Øverberg utnevnes til statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter med tiltredelse fra det tidspunkt Justis- og politidepartementet bestemmer.

Forlenget konstitusjon av konstituert statsadvokat Tor Henning Knudsen og konstitusjon av politiadvokat Svein Holden som statsadvokater ved Oslo statsadvokatembeter inntil videre, dog ikke utover 30. november 2006.

5. Andre saker

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ratifikasjon av FN-konvensjonen mot korrupsjon av 31. oktober 2003.