Offisielt fra statsråd 9. september 1994


OFFISIELT FRA STATSRÅD 9. september 1994

Statsråd ble holdt på Oslo slott 9. september 1994. Det ble fattet følgende vedtak:

Utnevnelser m.v.

Statsministeren

Statssekretær Børre Pettersen i Miljøverndepartementet gis etter søknad avskjed i nåde.

Kommunalråd Bernt Bull utnevnes til statssekretær i Miljøverndepartementet.

Utenriksdepartementet, utenrikssaker

Ivan Christensen utnevnes til ulønnet konsul i Thisted, Danmark.

Finans- og tolldepartementet

Rådgiver Sigurd Bjørnestad konstitueres som underdirektør i Finans- og tolldepartementet fra den tid departementet bestemmer.

Forsvarsdepartementet

Oberstløytnant Oddvar Midtkandal utnevnes til oberst II i Infanteriet og beordres til tjeneste som stabssjef ved Distriktskommando Østlandet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Oberstløytnant Odd Solem utnevnes til oberst II i Hærens transportkorps og beordres til tjeneste som nestkommanderende for Trenregimentet fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Major Morten Opsahl utnevnes til oberstløytnant i Veterinærkorpset fra den tid Forsvarsdepartementet bestemmer.

Justis- og politidepartementet

Konstituert underdirektør Eva Fjeldstads konstitusjon som underdirektør ved Oslo kretsfengsel/Østre fengselsdistrikt forlenges fram til 31. desember 1995.

Nærings- og energidepartementet

Forskningsdirektør Helge Kildal beskikkes som direktør for Justervesenet (justerdirektør) for en åremålsperiode på 6 år fra den tid Nærings- og energidepartementet bestemmer.

Rådgiver Toril Johanne Svaan konstitueres som byråsjef i Nærings- og energidepartementet for den tid departementet bestemmer.


Sanksjoner og ikrafttredelser

Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet

Sanksjon av Stortingets vedtak av 20. mai 1994 til Lov om endringer i lov av 13. juni 1969 nr. 24 om grunnskolen. Besl. O nr. 42 Lov nr. 58


Forskrifter

Justis- og politidepartementet

Endring i forskrift om postforkynning av 11. oktober 1985 nr. 1810 gitt i medhold av lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolene § 163 a. Endringene trer i kraft straks.

Opphevelse av § 7 i forskrift om fjernavhør av vitner og sakkyndige av 8. november 1991. Endringene trer i kraft straks.

Sosial- og helsedepartementet

Lov om medisinsk bruk av bioteknologi - frist for søknad om godkjenning til å utøve virksomhet som omfattes av loven settes til 1. november 1994.


Proposisjoner og meldinger

Finans- og tolldepartementet

St.prp.nr. 64 Om samtykke til å sette i kraft en overenskomst (1993-94) mellom Kongeriket Norge og Republikken Gambia til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse med hensyn til skatter av inntekt og av formue, undertegnet i London den 27. april 1994.

Miljøverndepartementet

St.prp.nr. 66 Endringer på statsbudsjettet for 1994 under (1993-94) Miljøverndepartementet - tømming av Blücher for olje.

Sosial- og helsedepartementet

St.meld. nr. 50 Samarbeid og styring - Mål og virkemidler for en (1993-94) bedre helsetjeneste.


Andre saker

Utenriksdepartementet

En konvensjon vedrørende kjernefysisk sikkerhet undertegnes med forbehold om ratifikasjon. Konvensjonen ratifiseres.

Justis- og politidepartementet

Ratifikasjon av FNs konvensjon om ulovlig håndtering av og handel med narkotika og psykotrope stoffer (1988).

Ratifikasjon av Europarådets konvensjon om hvitvasking, ransaking, beslag og inndragning av økonomisk utbytte fra straffbare handlinger (1990).

Landbruksdepartementet

Klage fra Ringebu videregående skole om opphevelse av vedtak om fritak for innbetaling av kjøttkontrollavgift, tas ikke til følge.

Nærings- og energidepartementet

Dalane Elverk gis tillatelse til påbygging av inntaksdam til Honnefoss Kraftstasjon i Rogaland fylke.

Skafså Kraftverk ANS gis tillatelse til erverv av vannfall og utbygging av Skree og Gausbu kraftverker i Skafsåvassdraget, samt omgjøring av tidligere konsesjoner til tidsubegrenset konsesjon.

Sosial- og helsedepartementet

Sommertid for årene 1995, 1996 og 1997 i samsvar med sommertid fastsatt for EU-landene.

Lagt inn 22 september 1994 av Statens forvaltningstjeneste, ODIN-redaksjonen